Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piirkondliku innovatsiooni partnerlus: katseprojektide jaoks on välja valitud 63 piirkonda, 7 linna ja 4 liikmesriiki  

Täna kuulutas komisjon välja 63 piirkonda, 7 linna ja 4 liikmesriiki, kes valiti osalema piirkondliku innovatsiooni partnerluse katseprojektis, mis valmis koostöös Regioonide Komiteega. Katseprojektis osalejad on valmis jagama häid tavasid ning töötama välja ja katsetama vahendeid, et mobiliseerida mitmesuguseid rahastamisallikaid ja poliitikameetmeid ning siduda piirkondlikud ja riiklikud programmid ELi rohe- ja digipöörde algatustega. Katseprojektiga toetatakse Euroopa uut innovatsioonikava, mille kohaselt hoogustab innovatsioon üleminekut kestlikule arengule, ühendades kohalikud strateegiad ELi tasandi algatustega.

Projektikonkursil oli laialdaselt esindatud ELi innovatsiooni ökosüsteem, mis hõlmab nii liikmesriike (nt Slovakkia), kes osalevad riiklikul tasandil, kui ka mitut ELi piirkonda, nagu Andaluusia, Assoorid, Hauts-de-France, Ostrohillnia, Podkarpackie, Põhja-Egeuse, Emilia Romagna ja paljud teised. Projektikonkurss on käivitanud ka alt-üles suunatud koostöö ja võrgustike loomise, mis juba ühendavad paljusid osalejaid ja hõlmavad mitut piirkonda. Näiteks võib tuua Läänemere piirkonna, biopiirkondade rahastamisvahendi või algatuse Cities 4.0 Consortium (Leuven, Bologna, Turu), mille laiendatud versiooni on kaasatud ka Eindhoven (NL), Espoo (FI) ja Cluj-Napoca (RO).

Innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel sõnas: „Tugevamat ja puhtamat majandust ning õiglasemat ühiskonda on võimalik üles ehitada ainult siis, kui innovatsioon seatakse ELi poliitilises tegevuskavas kesksele kohale. Rohe- ja digipöörde õnnestumiseks vajame innovatsiooni igas piirkonnas ja igas riigis, sest oleme kõik omavahel seotud. See partnerlus võimaldab luua sildu, et hõlbustada investeeringute ja uuenduslike lahenduste koostoimet. Loodan, et näen innovaatilisi ideid ja lähenemisviise, mida katseprojektis osalejad koos kujundavad.“

Ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira lisas: „Koostöö ja innovatsioon on ELi piirkondade kestliku ja vastupanuvõimelise arengu olulised tegurid. Kõigil territooriumidel on innovatsioonipotentsiaal, mis vajab ärakasutamist, mistõttu mul oli hea meel näha, et konkursikutse vastu on nii suur huvi. Jään ootama katseprojekti tulemusi, loodan, et see aitab ületada püsivat piirkondadevahelist innovatsioonilõhet, mis piirab ELi kui terviku tulemuslikkust.“

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas sõnas: „Innovatsiooni edendamisega tugevdame kohalikku vastupanuvõimet ja parandame kohalike kogukondade suutlikkust tulla toime hädaolukordadega, kaitsta kodanikke ja toetada kohalikku majandust. Loodan, et volinikud Ferreira ja Gabriel edendavad koos piirkondliku innovatsiooni partnerlust, millel on oluline roll kõigi olemasolevate rahaliste vahendite koordineerimisel, et levitada innovatsiooni kohapeal, keskendudes piirkondade, linnade ja külade energiatõhusamaks ja säästvamaks muutmisele.“

Piirkondliku innovatsiooni partnerluse käsiraamat

Toetudes Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt täna avaldatud esialgsele juhenddokumendile „Piirkondliku innovatsiooni partnerluse käsiraamat“, otsivad katseprojektis osalejad võimalusi uute piirkondliku innovatsiooni partnerluste loomiseks. Käsiraamatus pakutakse välja mitmesuguseid vahendeid ja juhtimismehhanisme, et tõhustada piirkondliku, riikliku ja ELi innovatsioonipoliitika koordineerimist ning toetada seeläbi Euroopa rohe- ja digipööret ning vähendada innovatsioonilõhet ELis. Kavandatud lähenemisviisi põhielement on kohalike missioonide loomine meetmete ühtseks koordineerimiseks, mis võimaldab katsetada laiapõhjalisi meetmekombinatsioone, et toetada süsteemide innoveerimist.

Katseprojekti käigus katsetavad osalejad soovitatud poliitikavahendeid ja koostavad tegevussuunised. Käsiraamatu ja katseprojektiga edendatakse ka häid tavasid, hõlbustatakse õppimist eksperimenteerimise kaudu ja toetatakse nii haldusasutusi kui ka laiemat ökosüsteemi. Katseprojekt ei mõjuta praegust programmide koostamise protsessi ajavahemikuks 2021–2027.

Taustteave

Partnerlused põhinevad peagi valmival Euroopa uuel innovatsioonikaval, mille eesmärk on integreerida ELi ja liikmesriikide algatusi ja investeeringuid. See on otseselt suunatud innovatsiooni ökosüsteemide tegevuse parandamisele, mis on Euroopa innovatsiooni edendamisel tähtis tegur. Peamine eesmärk on tugevdada innovatsiooni piirkondlike ja kohalike ökosüsteemide omavahelist seotust ning toetada Euroopa kestlikke väärtusahelaid ja süvatehnoloogia sektoreid.

Partnerlus on täiendav lähenemisviis, mis põhineb aruka spetsialiseerumise strateegia rakendamisel saadud positiivsetel kogemustel. Arukas spetsialiseerumine on ühtekuuluvuse poliitikas rakendatav kohapõhine lähenemisviis, mille puhul tehakse majanduse tugevaid külgi ja potentsiaali käsitleva analüüsi ning paljusid sidusrühmi hõlmava, ettevõtluse vaimus toimuva avastamisprotsessi alusel kindlaks strateegilised sekkumisvaldkonnad. Arukas spetsialiseerumine keskendub innovatsioonile ning sellel on oluline roll teadusuuringute ja innovatsiooni toetamisel, et tagada kõigi Euroopa piirkondade kestlik ja vastupanuvõimeline areng.

Valitud territooriumid osalevad kas individuaalselt või osana ELi piirkondi ja linnu kaasavast kuuest võrgustikust. Kokku on katsemeetmes osalejate hulgas esindatud 23 liikmesriiki. Osalemiskutse oli avatud 2022. aasta märtsist aprillini.

Lisateave

Piirkondliku innovatsiooni partnerlus – Aruka spetsialiseerumise platvorm

Euroopa Regioonide Komitee sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjoni veebisait 

Piirkondliku innovatsiooni partnerluse käsiraamat

Konkursikutses osalejad (kaart)

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023