Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Uus ringmajanduse tegevuskava: avatud on konsulteerimine sidusrühmadega  

Euroopa Regioonide Komitee konsultatsioon ringmajanduse teemal on 1. maini 2020 avatud kõigile kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ning teistele peamistele sidusrühmadele.

Maa ressursid on ammendumas. Kuna prognooside kohaselt peaks tarbimine maailmas järgmistel aastakümnetel kahekordistuma ja miski ei viita sellele, et üleilmne soojenemine lähiajal aeglustuks, tuleb viivitamata lahutada majanduskasv ressursikasutusest, valmistades tooteid, mis on vastupidavad, korduskasutatavad ja parandatavad. Ringluse edendamine aitab keskkonda, kuid on otsustava tähtsusega ka COVID-19 järgse majanduse elavdamisel. Drenthe provintsi regionaalministri Tjisse Stelpstra (NL/ECR) peatse arvamusega soovib komitee tugevdada uue ringmajanduse tegevuskava kohalikku ja piirkondlikku sammast, et seada linnad ja piirkonnad kava keskmesse.

Kogu ELi majandustegevuse käigus tekib aastas kokku 2,5 miljardit tonni jäätmeid. See tähendab 5 tonni inimese kohta aastas. Praegu puuduvad kõikehõlmavad õiguslikud ja poliitilised nõuded, et tagada kõigi ELi turule lastavate toodete suurem kestlikkus ja vastavus ringmajanduse kriteeriumidele. See on 11. märtsil 2020 avaldatud Euroopa Komisjoni uue ringmajanduse tegevuskava eesmärk.

Uus ringmajanduse tegevuskava sisaldab paljusid ettepanekuid. Nende hulgas on ökodisaini raamistiku kohaldamine võimalikult laia tootevaliku suhtes, keskkonnahoidlike riigihangete edendamine, piirangute kehtestamine pakendimaterjalide kasutamisele, konkreetsete jäätmetekke vähendamise eesmärkide seadmine jäätmevoogude jaoks, liigiti kogumise süsteemide ühtlustamine ja kauaoodatud ühise telefonilaadija toomine ELi turule. Põhitähelepanu all on järgmised tooted: elektroonika, ehitusmaterjalid, sõidukid, akud ja patareid, pakendid, plast ja mikroplast, tekstiil, toit, vesi ja toitained.

Kuni 1. maini 2020 avatud kirjaliku sidusrühmadega konsulteerimise kaudu kutsub Euroopa Regioonide Komitee kõiki ELi kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ning sidusrühmi üles jagama oma mõtteid komisjoni ettepaneku kohta ning esitama oma seisukohad ja ettepanekud.

Avaliku konsultatsiooni töödokument on kättesaadav siin .

„Ringmajandus on sel kümnendil pakiline teema. Jätkusuutlik tootepoliitika tuleb kiiresti muuta konkreetseteks õigusaktideks, et tarbijatele oleks tagatud õigus pääseda ligi kestlikele toodetele, kaotada enneaegne aegumine ja müümata kestlike kaupade hävitamine. Meie lõppeesmärk peab olema jäätmevaba ühiskond ,“ ütles raportöör, Drenthe provintsi regionaalminister Tjisse Stelpstra (NL/ECR) .

Komitee peatse arvamuse peamine eesmärk on arendada välja uue tegevuskava territoriaalne sammas ning määratleda ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võimalused ja probleemid seoses oodatavate poliitikameetmetega.

Meil on tõeline heameel Euroopa Komisjoni kavandatud laiaulatuslike seadusandlike ja poliitiliste meetmete üle. Siiski leiame, et uues ringmajanduse tegevuskavas ei minda piisavalt kaugele piirkondade ja linnade poliitilise potentsiaali ärakasutamisel, et muuta ringmajandus reaalsuseks kohapeal. Tootjate, kasutajate ja tarbijate kestliku käitumise tagamiseks vajame lisaks konkreetsetele eesmärkidele ka hinnasignaale ja stiimuleid ,“ lisas raportöör Tjisse Stelpstra .

COVID-19 ning selle mõju tervishoiusüsteemidele ja majandusele silmas pidades juhib raportöör Tjisse Stelpstra tähelepanu ELi sõltuvusele ressurssidest ning soovib teada, mida on meil sellest õppida ja mida tuleb majanduse elavdamise kavade koostamisel arvesse võtta. „ COVID-19 põhjustatud laastav olukord peab tooma kokku kõik poliitikakujundajad ja kõlama häirekellana, näidates teravat vajadust sellise uue majandusmudeli järele, mis seab sotsiaalse heaolu ja keskkonnasäästlikkuse ELi majanduse elavdamise keskmesse “, lisas raportöör Tjisse Stelpstra .

Ringmajanduse tegevuskava võimalikku panust COVID-19 järgse majanduse elavdamisse ei tohi alahinnata, sest ringmajandus pakub palju uusi ettevõtlusvõimalusi. Aastatel 2012–2018 suurenes ELi ringmajanduses töökohtade arv 5%, jõudes ligikaudu 4 miljonini ( Euroopa Komisjon ).

Märkused

Sõltuvalt COVID-19 olukorra arengust on uut ringmajanduse tegevuskava käsitleva komitee arvamuse töökalender järgmine: töödokumenti arutatakse kavakohaselt ENVE komisjoni koosolekul 8. juunil. Arvamuse eelnõu on kavas vastu võtta ENVE komisjoni koosolekul 9. septembril ning lõpphääletus peaks toimuma täiskogu istungjärgul 13.–14. oktoobril 2020.

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning muude sidusrühmade esindajatel palutakse saata oma kirjalikud seisukohad elektrooniliselt 1. maiks 2020 järgmistele aadressidele: Aliona.Fornea@cor.europa.eu ja enve@cor.europa.eu .

Lisaks saate soovi korral taotleda veebikoosolekut või -vestlust raportöör Tjisse Stelpstra ja eksperdi Ingrid Zeegersi , samuti ENVE komisjoni meeskonnaga.

Arutelude suunamiseks jagab raportöör oma töödokumenti uue ringmajanduse tegevuskava kohta, mis sisaldab mõningaid üldisi ja konkreetseid küsimusi järgmise nelja aspekti kohta:

1. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll ringmajanduse saavutamisel

2. Majandussüsteemi muutmine

3. Jäätmeid ei ole olemas, on ainult ressursid

4. Eesmärkide seadmine / õigusaktide väljatöötamine

Raportööri töödokument on 8. aprillist kättesaadav kõigis ELi keeltes konsultatsiooni veebilehel .

Pressikontakt:

David Crous

Tel +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Jaga :