Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Autotööstuspiirkondade Liit kutsub ELi toetusprogrammi üles tagama 7,5 miljoni töökohaga tööstusele õiglane ja edukas üleminek  

Leipzigis kokku tulnud liidu liikmed esitasid oma ettepanekud Euroopa autotööstuse säilitamiseks

Et tulla edukalt toime sisepõlemismootoritest loobumise ja digiüleminekuga, nõuavad Euroopa autotööstuspiirkonnad uut, sihtotstarbeliste vahenditega ELi toetusmehhanismi, uute õigusaktide territoriaalse mõju asjakohast hindamist ning meetmeid tööjõu ümber- ja täiendusõppeks. 17. novembril Leipzigis toimunudAutotööstuspiirkondade Liidu esimesel poliitilisel kohtumisel võtsid liikmed vastu lühikese ja keskmise tähtajaga strateegia ning arutasid Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalõiguste voliniku Nicolas Schmitiga seda, millist toetust tugeva autotööstusega piirkonnad vajavad.

Euroopa auto- ja tarnetööstuses on pöördeliste muutuste aeg: ELi kliimaeesmärgid koos paketiga „Eesmärk 55“ nõuavad maanteetranspordisektorilt märkimisväärset panust ja avaldavad seega mõju kõigile Euroopa autotööstuspiirkondadele. Rohe- ja digipööre mõjutab autotööstust väga tugevalt ning autotootmises ja autoteenustes töötab 7,5 miljonit inimest, mis moodustab üle 6% Euroopa tööhõivest. Üleminek heiteta ja digitehnoloogiat kasutavatele sõidukitele avaldab suurt mõju piirkondlikele autotööstuse ökosüsteemidele ja sotsiaal-majanduslikele struktuuridele.

Liidu 29 liikmespiirkonnast olid Leipzigis esindatud 20 ja nad tutvustasid oma piirkondade autotööstuse murekohti. Lähtudes ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks kehtestatud nõuetest heiteta autode kohta ja sellega seotud muutustest autotööstuses, toetab liit üksmeelselt sellise ELi mehhanismi loomist, millega toetatakse õiglast üleminekut autotööstuspiirkondades. Mehhanism peaks vähendama kahjulikku mõju tööhõivele, suurendama Euroopa autotööstuse tehnoloogilise ümberkujundamise suutlikkust ja võimalusi ning edendama jätkuvat üleilmset konkurentsivõimet teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas.

Koosoleku avas Saksi liidumaa peaminister Michael Kretschmer, kes ütles: „Lisaks sellele, et Saksimaa on autotööstuse häll, on autotööstus kogu Saksamaa jaoks väga tähtis tehnoloogiasektor.Tänu silmapaistvatele eksperditeadmistele ja innovatsioonivaimule areneb Saksimaa elektromobiilsuse keskuseks.Struktuurimuutused ja kliimaeesmärgid tähendavad muutusi Saksimaa ja selle autotööstuse jaoks. Seepärast olen ma tänulik Autotööstuspiirkondade Liidule teabevahetuse võimaldamise eest, et seda muutust üheskoos edukalt juhtida.“

Cluj-Napoca linnapea ja komitee COTERi komisjoni esimees Emil Boc ütles: „Linnad ja piirkonnad saavad aktiivselt kaasa aidata autotööstuse toimetulekule tulevikuhäiretega. Koos suudame kohaneda uue majandusega, mis hõlmab keskkonnahoidlikku ja kestlikku transporti, kvalifitseeritud Euroopa tööjõudu ja uudseid sõidukeid nii liikuvuse kui ka agrotehnoloogia valdkonnas. Me peame nägema Euroopat ühtse kohana, kus tulla toime nende paratamatute muutustega, mis seda turgu tulevikus mõjutavad. Puhtas, digitaalses, kaasavas ja uuenduslikus Euroopas on autodel tulevikku, kui kõigis piirkondades jagatakse teadmisi ja luuakse taristut, et tagada lühemad tarneahelad. Seda tuleb teha siin Euroopas, muutes autotööstus vähem sõltuvaks üleilmsetest tarneahela häiretest.“

Euroopa Regioonide Komitee liige ja Saksi liidumaa regionaalarenguminister Thomas Schmidt (DE/EPP) ütles: „Liidu esimese koosoleku võõrustamine on Saksimaale suur au.Mul on hea meel, et Leipzigisse on kokku tulnud nii paljude piirkondade esindajad.See on oluline, sest see annab liidule ja selle tulevasele tööle kaalu.Teabevahetus autotööstuspiirkondade murekohtade üle on vajalik ja see mõttevahetus on olnud väga huvitav.Igas piirkonnas on mõju erinev.Siiski on olemas ühised huvid, mida me tahame tulevikus koos liiduga esindada.Soovime tagada intensiivse mõttevahetuse – ka komitee ja selle piirkondadevahelise rühma „Autotööstuse tulevik“ kaudu ning asjaomaste majandus- ja sotsiaalpartneritega.Kõik liikmed esindavad ühiseid eesmärke ka iseseisvalt, näiteks suhetes ELi institutsioonide ja oma liikmesriigi valitsusega.Liidu tänase kohtumisega algab seega tegelik töö.“

Autotööstuspiirkondade Liidu töös keskendutakse auto- ja tarnetööstuse ümberkujundamise piirkondliku mõju hindamisele, piirkondliku tööjõu ümber- ja täiendusõppe toetamisele ning alternatiivkütuste kasutuselevõtule. Tuginedes liidu 10-punktilisele deklaratsioonile, mis võeti vastu Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul 2022. aasta juunis, toetab liit kohustust järsult vähendada maanteetranspordist tulenevat kasvuhoonegaaside heidet ning nõuab, et õiglase ülemineku raamistikuga tagataks kõigis Euroopa autotööstuspiirkondades majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus. Selleks peab raamistik sisaldama eelarvelisi ja poliitilisi toetusmeetmeid ning viima ülemineku ühise kavandamiseni piirkondlikul tasandil.

Liit väidab, et see põhinõudmine tuleb saavutada territoriaalse mõju hindamisega, käsitledes piirkondade, algseadmete valmistajate ja eelkõige autotööstuse tarneahelas tegutsevate VKEde ühiseid probleeme ja võimalusi. Tuleb toetada piirkondliku tööjõu ümber- ja täiendusõpet ning jälgida asjakohaste oskuste pakkumist ja nõudlust.

Euroopa Regioonide Komitee liige ja Navarra autonoomse piirkonna valitsuse juht María Chivite (ES/PES) ütles: „Õiglase ümberkujundamise elluviimiseks rõhutame Navarras koolituse tähtsust.Lisaks tegeleme aktiivse tööhõivepoliitika abil ümberkvalifitseerumise probleemiga,sest me hoolime tööhõivest.Kuid muretseme ka profiilide kohandamise pärast, et digiüleminek ei tekitaks sotsiaalset ja tööalast lõhet, mis toob kaasa töökohtade kadumise ja ebavõrdsuse.Mõistame, et taasterahastu „NextGenerationEU“ vahendid on hea võimalus. Lähiaastateks tuleb võtta kohustus, mis hõlmab spetsiaalseid rahalisi vahendeid, et tegeleda autotööstuse ümberkujundamisega.“

Veel nõuab liit tugeva teadusraamistiku väljatöötamist tööstuspöördeks ja innovatsiooniks Euroopa autotööstuses, tagades riigiabi suuniste paindlikkuse, et võimaldada autotööstuspiirkondadel seda pööret juhtida ja hallata ning et toetada piirkondi üldkasutatavate tanklate ja laadimisjaamade kasutuselevõtul. Sellega soodustatakse heiteta sõidukite kasutuselevõttu ning koondatakse saadaolevaid avaliku ja erasektori investeeringuvahendeid mitmesuguste tehnoloogiliste lahenduste jaoks (nt elektrifitseerimine, vesinikutehnoloogia ja sünteetilised kütused), et tagada Euroopa autotööstuse konkurentsivõime ja innovatsioon.

Taust

Autotööstuspiirkondade Liit on poliitiline võrgustik, kuhu kuuluvad tugeva auto- ja tarnetööstusega piirkonnad, millele avaldab mõju üleminek heiteta maanteetranspordile. Selle moodustas Euroopa Regioonide Komitee oma täiskogu 2022. aasta juuni istungjärgul, et tagada auto- ja tarnetööstuses õiglane üleminek. Liit on foorum, mis on avatud kõigile muutustest mõjutatud piirkondadele. Praegu on liidul 29 liikmespiirkonda.

Euroopa Liidu eesmärk vähendada 2030. aastaks ELis heitkoguseid vähemalt 55% hõlmab ka Euroopa Komisjonimäärust sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2 heite normide karmistamise kohta. Euroopa Parlamendi 8. juunil 2022. aastal vastu võetud ettepanek keelata ELis alates 2035. aastast sisepõlemismootoriga autod toob Euroopa auto- ja tarnetööstuses kaasa veelgi suuremad muutused. Seepärast on Autotööstuspiirkondade Liidu eesmärk tagada, et üleminek autotööstuses oleks õiglane ja edukas, jätmata ühtki piirkonda maha, toetades samal ajal täielikult ELi kliimaeesmärke.

Kontaktisik:

Theresa Sostmann

Tel +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023