Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikud juhid ja Euroopa Komisjoni volinik Gunther Oettinger: investeeringute järjepidevuse tagamiseks tuleks ELi eelarve vastu võtta enne Euroopa Parlamendi valimisi  

Brüsselis Euroopa Regioonide Komitees peetud arutelu käigus kutsusid kohalikud ja piirkondlikud poliitikud ning Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Gunther Oettinger üles leppima kokku uues mitmeaastases finantsraamistikus – milles määratakse aastateks 2021–2027 kindlaks iga-aastaste kulutuste ülemmäärad kõigis ELi poliitikavaldkondades – enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi 2019. aastal, et tagada kodanike ja ettevõtjate jaoks ELi toetuse järjepidevus.

ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid toetavad Euroopa Komisjoni jõupingutusi suurendada haridusse, teadusse, noortele ja rändele suunatud investeeringuid ning pooldavad kavandatud meetmeid vähendada ELi eelarve sõltuvust liikmesriikide rahalistest panustest. Samal ajal rõhutavad piirkondade ja linnade esindajad, et kavandatud 10 % kärbe ühtekuuluvuspoliitikas vähendaks nende suutlikkust tegeleda ebavõrdsusega ja levitada innovatsiooni liidu kohalikes kogukondades.

Piisava rahastuse olemasolu kõrval toonitasid ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid vajadust määratleda asjakohaselt piirkondade ja linnade roll kõigi järgmise põlvkonna ELi poliitikameetmete elluviimisel, et edendada nende meetmete sünergiat ja mõju. Seda silmas pidades on otsustavad Euroopa Komisjoni ettepanekud uute ELi fondide määruste kohta, mis avaldatakse eeldatavasti mai lõpus ja juuni alguses.

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz märkis: „ELi eelarve projektis on seatud õiged prioriteedid, kuid ELi helgema tuleviku tarvis on vaja suuremat eelarvet. Seda arvesse võttes nõuab komitee selle suurendamist 1,3 %ni ELi 27 liikmesriigi kogurahvatulust. Euroopa peab ilmselgelt leidma lahendused uutele probleemidele, nagu ränne ja kaitsepoliitika, kuid seda ei tohiks teha ELi ühtekuuluvuspoliitika arvelt. Nüüd on oluline jälgida, kuidas hakatakse fonde haldama, ja tagada õigeaegne kokkulepe, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saaksid teha tulevikuplaane.“

Volinik Oettinger võttis piirkondade mured teadmiseks ja kutsus kohalikke juhte üles ergutama liikmesriikide valitsusi, et tagada toetus piisavale ELi eelarvele. Samuti soovitas ta komitee liikmetel käsitleda hoolikalt komisjoni ettepanekut uusi programme silmas pidades: „Ühtekuuluvusfondid on olulised, kuid need pole ainsad. Arvesse tuleb võtta teadustööd, millega samuti piirkondades tegeletakse, ning näiteks piirikaitset ja rännet. Programmi „Erasmus+“ vahendite kahekordistamine puudutab meie, mitte komisjoni lapsi. Niisiis, ärge arvestage oma arvutustes üksnes struktuurifondidega, vaid pöörake tähelepanu ka teistele huvipakkuvatele programmidele, mis on meie igapäevaelus tähtsal kohal.“

Märkus toimetajatele

ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA ALLIANSS

2020. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika tugevdamiseks käivitas Euroopa Regioonide Komitee koos ELi juhtivate piirkondlike liitudega ühtekuuluvuspoliitika alliansi #CohesionAlliance, mille näol on tegu rohujuure tasandi liikumisega, mis on avatud kõigile, kes usuvad, et ELi ühtekuuluvuspoliitika peab ka edaspidi olema ELi tuleviku tugisammas. Alates alliansi loomisest möödunud aasta oktoobris lisandub sellele iga päev uusi allakirjutanuid, nende seas on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, ettevõtjate ühendused, teadusasutused, ametiühingud ja mõttekojad.

Lisateavet #CohesionAlliance’i algatuste, avalduste ja seisukohavõttude kohta leiate aadressil http://cohesionalliance.eu.

Komitee täiskogu mai istungjärgu päevakord

Kontaktisik

Pierluigi Boda

Telefon: +32 2 282 2461

Mobiiltelefon: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Jaga :