Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste juhid kutsuvad üles arendama 21. sajandile sobivaid sotsiaalhooldussüsteeme  

NATi komisjon avaldas kindlat toetust üleminekule institutsiooniliselt kogukonnapõhisele hooldusele ning konkreetsete juhiste andmisele üleminekuperioodiks, kajastades järjest enam levivat hoiakut, et institutsiooniline hooldus on vananenud ning mõnikord vastuolus inimõigustega.

„Ma leian, et mitmekesisus on midagi sellist, mis rikastab meie kultuuri ja võimaldab meil paremini mõista seda, mis on elus kõige tähtsam“, ütles Hoforsi vallavolikogu liige ja arvamuse „Deinstitutsionaliseerimine kohaliku ja piirkondliku tasandi hooldussüsteemides“ raportöör Xamuel Gonzalez-Westling (SE/PES). „Kõik inimesed meie ühiskonnas aitavad ühel või teisel viisil kaasa selle arengule. Just erinevused on need, mis meid tervikuna tugevamaks muudavad. Kui me need erinevused omaks võtame ning püüame neist õppida, siis me teeme paremaid valikuid ja otsuseid, kuid õpime ka iseennast tundma. Deinstitutsionaliseerimine on vahend eesmärgi saavutamiseks, mitte eesmärk omaette.“

Xamuel Gonzalez-Westling kõneles Brüsselis 26. septembril Euroopa Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni (NAT) koosolekul, kus ta soovitused pälvisid heakskiidu. Tema koostatud arvamuse arutelu ja selle vastuvõtmine on kavandatud 30. novembri täiskogu istungile.

Euroopa Liidus on ühel inimesel kuuest – umbes 80 miljonil inimesel – keskmine või raske puue. Enam kui ühel kolmandikul üle 75-aastastest inimestest on puue, mis piirab nende tegevust mingil määral. Need arvud tõenäoliselt kasvavad sedamööda, kuidas ELi elanikkond vananeb. Enamik neist inimestest ei saa pahatihti täielikult osaleda ühiskonna- ja majanduselus füüsiliste või muude tõkete, samuti diskrimineerimise tõttu.

Xamuel Gonzalez-Westling selgitas, et tema arvamuses kutsutakse üles muutma paradigmat individualiseeritud hoolduse suunas ning tegema võrdlevat analüüsi ELi liikmesriikide vahel hoolduse deinstitutsionaliseerimise kohta, samuti soovitatakse eelisjärjekorras luua ja arendada näitajaid, mis peaksid olema kogukonnapõhisele hooldusele ülemineku strateegia ja kava osa.

„Tingimuste loomist, milles puuetega inimesed saavad omandada teadmisi ja oskusi, arendada oma andeid ning täita sotsiaalset ja professionaalset rolli, tuleb käsitada kui investeeringut Euroopa sotsiaalsesse ja majanduslikku tulevikku,“ ütles komitee liikmetele Euroopa Parlamendi liige Marek Plura (PL/EPP). „Täna käsitletav komitee arvamus on väärtuslik panus arutelusse Euroopa puuetega inimeste strateegia üle,“ ütles ta.

Komitee arvamuse eelnõus märgitakse, et võttes arvesse suhtumise muutumist puuetega ja vaimse tervise probleemidega inimestesse, satub institutsiooniline hooldus järjest enam kahtluse alla. Pikaajalise institutsioonilise hoolduse negatiivsete mõjude osas valitseb konsensus ning eelistatakse avatumaid hoolduse liike kogukonnas, kus kvaliteetsed kohalikud teenused ei pruugi rohkem maksta. Tervishoiu majanduslike aspektide uuringud näitavad, et kogukonnapõhised psühhiaatrilised teenused maksavad üldjoontes sama palju kui haiglateenused. Kuna need annavad aga järjepidevalt üksikisiku seisukohalt paremaid tulemusi, on need ühiskonna seisukohast kulutõhusamad.

Kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajad ütlesid, et üleminek institutsiooniliselt kogukonnapõhisele hooldusele nõuab mitte ainult logistilisi muutusi, vaid ka samme stigmatiseerimise, eelarvamuste ja stereotüüpidega võitlemiseks ning hoiakute muutmiseks.

NATi komisjoni liikmed pöörasid erilist rõhku ka laste õiguste edendamisele ja kaitsmisele, tunnistades, et seal, kus see on võimalik, tagavad (bioloogilised ja asendus-) pered ja laiem kogukond paremad hooldustulemused kui institutsioonilised alternatiivid.

Komitee kutsub liikmesriike üles liikuma eestkoste vajaduse vähendamise suunas, väites, et eestkoste tulemusel kaotab eestkostealune peaaegu kõik oma seaduslikud õigused.

NATi komisjoni liikmed rõhutasid ka puuetega inimeste õigust töötada ning saada ravi väljaspool hooldusasutusi.

Samuti võeti vastu Jerry Lundy (IE/ALDE) koostatud arvamus „Atlandi ookeani piirkonna merestrateegia tegevuskava. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu tagamine“ ning Enda Stensoni (IE/EA) koostatud arvamus „Maapiirkondade taaselustamine arukate külade abil“. Lisaks vahetati mõtteid Samuel Azzopardi (MT/EPP) koostatud arvamuse „Vahemere lääneosa sinise majanduse kestlikku arengut käsitlev algatus“ üle.

NATi komisjoni järgmine koosolek toimub 20. novembril Brüsselis.

Märkus toimetajatele

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud, et „liit tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus“. Lisaks sellele on EL ja selle kõik 27 liikmesriiki juba võtnud kohustuse luua tõketeta Euroopa, kirjutades alla ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile.

• ELi puuetega inimeste strateegias on määratletud konkreetsed meetmed, mida EL peaks võtma strateegia „Euroopa 2020“ raames (IP/10/225), samuti 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta (IP/10/1390) toodud meetmed.

• Juhised, kuidas rakendada ja toetada püsivat üleminekut institutsiooniliselt hoolduselt perepõhistele ja kogukonnapõhistele alternatiividele laste, puuetega inimeste, vaimse tervise probleemidega inimeste ja eakate inimeste puhul Euroopas.

Juhised ülemineku kohta institutsiooniliselt hoolduselt kogukonnapõhisele sisalduvad 2012. aasta aruandes, mille koostas Euroopa Komisjoni toel institutsiooniliselt hoolduselt kogukonnapõhisele hooldusele ülemineku eest vastutav Euroopa ekspertide rühm – hooldus- või toetusvajadusega inimesi ja nende perekondi esindav sidusrühmade grupp.

Fotod on ligipääsetavad Euroopa Regioonide Komitee Flickr lehel.

Kontakt

Wioletta Wojewódzka
tel +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-DEVELOPMENT-OF-SOCIAL-CARE-SYSTEMS-FIT-FOR-THE-TWENTY-FIRST-CENTURY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-DEVELOPMENT-OF-SOCIAL-CARE-SYSTEMS-FIT-FOR-THE-TWENTY-FIRST-CENTURY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-DEVELOPMENT-OF-SOCIAL-CARE-SYSTEMS-FIT-FOR-THE-TWENTY-FIRST-CENTURY.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-DEVELOPMENT-OF-SOCIAL-CARE-SYSTEMS-FIT-FOR-THE-TWENTY-FIRST-CENTURY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-DEVELOPMENT-OF-SOCIAL-CARE-SYSTEMS-FIT-FOR-THE-TWENTY-FIRST-CENTURY.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023