Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi parem õigusloome: komitee kutsub ellu projekti „RegHub 2.0“, et jälgida ELi meetmete toimimist kohapeal  

Pärast COVIDi kriisi ootavad kodanikud, et EL pakuks tõhusaid vastuseid. Euroopa Regioonide Komitee piirkondlike keskuste projekt „RegHub 2.0“ aitab hinnata ELi saavutusi uuendatud võrgustiku kaudu, mis koondab 46 liiget, 10 vaatlejat ja ühe seotud asutuse.

Euroopa Regioonide Komitee käivitas täna piirkondlike keskuste uue põlvkonna, et jälgida ELi õigusakte kohapeal ning tagada sadade piirkondlike ja kohalike sidusrühmade hääle arvessevõtmine ELi poliitika hindamisel. Uutesse keskustesse kuulub 46 liiget, 10 vaatlejat ja üks seotud asutus ning need on loodud Euroopa Komisjoni tulevikukindluse platvormi allrühmana. Algatuse käivitamisel osales ka Euroopa Komisjoni institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna asepresident Maroš Šefčovič . See järgneb katseetapile, mis tõestas RegHubi tõhusust õigusaktide rakendamise jälgimisel viies ELi poliitikavaldkonnas ning tulemuste edastamisel Euroopa Regioonide Komitee kaudu Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas märkis: „Ma tervitan soojalt piirkondlike keskuste uut põlvkonda. RegHubi kontaktpunktid on osutunud Brüsseli ja meie piirkondade vahelise konsultatsioonilõhe ületamisel äärmiselt tõhusaks. Nad saavad tagasisidet otse neilt, kes kogevad iga päev ELi poliitika mõju inimeste elule, ning saavad pakkuda Euroopa Komisjonile väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas meetmete tõhusust suurendada. Näiteks tänu meie kontaktpunktidele saab komisjon rikastada oma hinnangut piiriüleste tervishoiuteenuste direktiivide kohta, tutvudes piirkondlike haiglate töötajate kogemustega alates Ida-Sloveeniast kuni Alentejoni.“

Euroopa Komisjoni institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna asepresident Maroš Šefčovič avas ürituse ning sõnas: „Mul on hea meel tervitada „RegHub 2.0“ lisamist uude tulevikukindluse platvormi, mille eesmärk on lihtsustada ja ajakohastada ELi õigusakte, vähendades samal ajal bürokraatiat. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on võtmeroll, arvestades nende ainulaadset vaatenurka neile, keda need õigusaktid kõige otsesemalt mõjutavad. Eriti oluline on nende panus 21. sajandi taristu kavandamise ja loamenetlustega seotud küsimustes. Nüüd, kui me püüame Euroopa majandust elavdada, investeerides rohelisse, digitaalsesse, aga ka meditsiinitaristusse, avaldab see kindlasti mõju kohapeal.“

Tipperary krahvkonna volikogu liige ja komitee majanduspoliitika komisjoni esimees Michael Murphy (IE/EPP) ütles: „Alates RegHubi loomisest kaks aastat tagasi on seda hallanud ECONi komisjon, mida ma juhatan. Mul on väga hea meel projekti „RegHub 2.0“ käivitamise ja võrgustiku seniste saavutuste üle. Tänased arutelud kinnitavad, et parem õigusloome ja tõenditel põhinev poliitikakujundamine ei peaks olema üksnes nn Brüsseli mulli loosungid. Need peaksid olema Euroopa eeskirjade keskmes ning võtma arvesse meie linnade ja piirkondade kogemusi. Mul on hea meel panustada sellesse jõupingutusse ning ma ootan huviga lähikuudel toimuvat tööd, et aidata kaasa nimetatud eesmärgi saavutamisele.“

RegHub 2.0 võrgustikus osalevate piirkondade hulka kuuluva Nordrhein-Westfaleni liidumaa föderaal-, Euroopa ja rahvusvaheliste asjade riigisekretär ning komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni ( CIVEX ) esimees Mark Speich (DE/EPP) märkis: „RegHubi võrgustiku konsultatsioonid annavad kodanikele, ettevõtjatele, eelkõige VKEdele ja avalike teenuste osutajatele võimaluse kasutada oma kogemusi ELi õigusaktide rakendamisel. See tähendab ka seda, et võrgustik annab kodanikele ja ettevõtjatele ELi tasandil tugevama hääle. Nüüd tunnustatakse RegHubi võrgustikku ametlikult Euroopa Komisjoni tulevikukindluse platvormi osana. Seetõttu ei ole mitte ainult RegHubi võrgustikul, vaid kõigil kodanikel ja majandustegevuses osalejatel otsesem mõju Euroopa õigusloomele. Samal ajal tugevdavad ja laiendavad RegHubi konsultatsioonid platvormi arvamuste tõendusbaasi.“

RegHub 2.0 uue põlvkonna tööprogramm ja selle pädevusvaldkonnad määratakse kindlaks pärast tulevikukindluse platvormi täiskogu istungjärku, mis toimub 4. märtsil. Siis määratletakse ka ELi poliitikavaldkonnad, mida tuleb uurida.

Taustteave

Piirkondlike keskuste võrgustik (RegHub) : 70% ELi õigusaktidest rakendatakse kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Selle tulemusena on kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel väärtuslikud vahetud kogemused ELi õigusaktide rakendamises, olles tihedas suhtluses kohalike ettevõtjate, sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna ja kodanikega. Oma arvamuste kaudu jagab komitee ametlikult kohalike ja piirkondlike omavalitsuste seisukohti ELi seadusandlike ettepanekute kohta. Sellegipoolest on vaja kasutada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste teadmisi ELi õigusloomeprotsessi varasemas etapis ning kasutada ära nende kogemusi ELi õigusaktide rakendamisel. RegHub täidab selle vajaduse, kogudes selliseid kohapealseid tehnilisi teadmisi ning edastades need Euroopa Komisjonile ja kahele seadusandjale, et anda teavet nende läbivaatamiste, hindamiste ja toimivuskontrollide jaoks. ELi piirkondade ja linnade institutsioonilise häälekandjana on komiteel ainulaadne positsioon, et koondada selleks eesmärgiks kõigilt kohalikelt ja piirkondlikelt omavalitsustelt laekuvad panused. Seepärast käivitas komitee 2019. aastal katseprojekti, mis hõlmab piirkondlikku võrgustikku ELi poliitika rakendamise läbivaatamiseks. See algatus tugineb subsidiaarsuse rakkerühma soovitustele. Rakkerühma lõi 2018. aasta esimesel poolel Euroopa Komisjoni tollane president. Võrgustik koosneb spetsiaalsetest kontaktpunktidest, kes on kohalike ja piirkondlike ametiasutuste töötajad ning kes koguvad sidusrühmadelt tehnilist tagasisidet kogemuste kohta, mis on saadud ELi olemasolevate poliitikameetmete rakendamisest kohapeal. Võrgustik lisab niisiis ELi poliitikakujundamisse kohaliku ja piirkondliku mõõtme ja laiendab selle tõendusbaasi.

Tulevikukindluse platvorm : Euroopa Komisjon võtab platvormi arvamusi arvesse, et ELi õigusaktid aitaksid, mitte ei takistaks inimesi ja ettevõtjaid, eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid. Platvormi töö keskendub iga-aastases tööprogrammis esile tõstetud teemadele. Platvorm kogub iga teema puhul erinevatelt avaliku ja erasektori sidusrühmadelt teavet konkreetsete ELi õigusaktide lihtsustamise ja tarbetute kulude vähendamise võimaluste kohta, ilma et see kahjustaks nende eesmärkide saavutamist. Seejärel koostab platvorm arvamusi, milles võetakse arvesse digiülemineku võimalusi ja õigusaktide paljusust. Need jõupingutused on osa Euroopa Komisjoni parema õigusloome tegevuskavast. Euroopa Regioonide Komitee on esindatud platvormi valitsuse rühmas, kus koos 27 ELi liikmesriigi valitsuste esindajatega osaleb kolm komitee kuue komisjoni esimehest.

Kontaktisik

Marie-Pierre Jouglain

Mobiiltelefon +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023