Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Digitaalse lõhe kaotamiseks peab kiire lairibaühendus jõudma kõigi Euroopa kodanikeni  

Euroopa Regioonide Komitee arvates on tugev ühtekuuluvuspoliitika kombineeritult teiste rahastamisvahenditega keskne tegur lairibaühenduse edendamisel Euroopas. 22. märtsi täiskogu istungil vastu võetud arvamuses rõhutab komitee, et kiire ja usaldusväärse lairibaühenduse puudumine on jätkuvalt probleem paljudes maa- ja hõredalt asustatud piirkondades, kus turupõhine areng ei ole piisav.

Lairibaühenduse parandamise ühe meetmena on Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee moodustanud ühise lairibaühenduse platvormi, mis toob kokku kohalikud ja piirkondlikud poliitikakujundajad ja eksperdid. Platvormi esialgseid järeldusi kajastatakse kõnealuses arvamuses , milles juhitakse tähelepanu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide olulisele osale IKT ja lairibataristu parandamisel: käesoleval programmiperioodil on selleks eraldatud 14 miljardit eurot.

„Praegu jõuab kiire lairibaühendus vaid 40%ni ELi maapiirkondade elanikest, samas kui linnaelanike seas on vastav näitaja 90%,“ ütleb arvamuse raportöör, Rae vallavanem Mart Võrklaev (EE/ALDE). „See takistab ELis digitaalse ühtse turu osas seatud kaugeleulatuvate eesmärkide saavutamist ja teravdab veelgi maapiirkondade rahvaarvu vähenemise ja marginaliseerumise kasvavat probleemi kogu Euroopas. Seepärast peavad lairibataristut toetama tugevam ühtekuuluvuspoliitika ja teised rahastamisvahendid, milles on ühendatud avaliku ja erasektori vahendid, nagu Euroopa Investeerimispanga käivitatud lairibaühenduse fond.“

Lairibaühenduse platvormi liikmete mureküsimustele tuginedes kutsutakse arvamuses üles tegema jõupingutusi liigsest reguleerimisest ja sidususe puudumisest tuleneva halduskoormuse vähendamiseks. Lairibavõrkude kiiret arengut silmas pidades tuleks iseäranis riigiabi eeskirjade kohaldamiseks ettenähtud ELi suunised viia kooskõlla lairibaühenduste edendamiseks saadaolevate ELi eri rahastamisvõimalustega.

Ka kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused juhivad tähelepanu rohkemate andmete ja tehniliste teadmiste vajadusele, mistõttu kutsuvad nad Euroopa Komisjoni üles laiendama pädevate lairibaühenduse asutuste ( Broadband Competence Offices ) võrgustikku kõigisse liikmesriikidesse. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peaksid koos telekommunikatsiooniettevõtete ja riikide valitsustega olema aktiivsed partnerid riiklike lairibaühenduse arendusplaanide väljatöötamisel ja elluviimisel.

Arvamuses märgitakse, et mobiilne ja satelliidi lairiba võib sageli pakkuda kiiremaid ja vähem kulukaid alternatiive valguskaablivõrkudele iseäranis hõredalt asustatud piirkondades. Kuna suure läbilaskevõimega 5G sidevõrkude kiire areng toob kaasa uued probleemid raadiosageduste haldamisel, on oluline leida ühine lähenemisviis tulevikus kasutusele võetavate kõrgemate sageduste kasutuslubade jagamisele.

Komitee arvates on lisaks vajalik teenuste lahutamine võrgust, nagu see on korraldatud energiasektoris. See „lahutamine“ peaks konkurentsi huvides aset leidma nii püsi- kui ka 5G võrkude turgudel.

„Ei tohiks tekkida sõltuvust turgu valitsevate telekommunikatsiooniettevõtete baastaristust. Võrgud peavad olema operaatorist sõltumatud, et suur hulk teenuseosutajaid võiks tegutseda turul võrdsetel alustel ja tarbijad võiksid valida teenused, mida nad eelistavad,“ rõhutab Võrklaev.

Taustteave

Lairibaühenduse platvormi käivitasid 2017. aasta oktoobris Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz ja Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel. Platvormi kuulub 12 komitee liiget ja Euroopa Komisjoni eksperti ja selle eesmärk on toetada kiirema, parema ja jätkusuutliku kiire lairibaühenduse kasutuselevõttu kõigis Euroopa piirkondades.

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Piirkondade ja linnade toetamiseks käimasolevates üleminekutes tuleb tegeleda digilõhega, leiavad kohalikud juhid
Piirkondade ja linnade toetamiseks käimasolevates üleminekutes tuleb tegeleda digilõhega, leiavad kohalikud juhid
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Euroopa vajab tugevamat, nüüdisaegset ja lihtsustatud ühtekuuluvuspoliitikat, et võidelda kasvava ebavõrdsuse vastu
Euroopa vajab tugevamat, nüüdisaegset ja lihtsustatud ühtekuuluvuspoliitikat, et võidelda kasvava ebavõrdsuse vastu
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/4TH-BROADBAND-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
10.05.2022