Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Roheline kokkulepe kohalikul tasandil: parimate tavade otsingul  

Euroopa Regioonide Komitee kutsub oma liikmeid ja noori valitud poliitikuid üles jagama oma parimaid tavasid, et koguda, tutvustada, edendada ja innustada läbi viima vähese CO2 heite projekte kogu ELis. Kas Teie linn või piirkond on kestlikkuse eestvedaja? Kas olete uhke projektide üle, mida rakendatakse Teie kogukonnas rohelise kokkuleppe prioriteetide elluviimiseks? Kui jah, siis on see üleskutse mõeldud Teile.

Linnad ja piirkonnad on muutuste käivitajad, kellel võib olla keskne roll rohelise kokkuleppe elluviimisel ja ELi lähendamisel kliimaneutraalsusele. COVID-19 kontekstis on vähese CO2 heite algatuste keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse kasu näitlikustamine olulisem kui kunagi varem

Selleks kutsub Euroopa Regioonide Komitee oma liikmeid ja noori valitud poliitikuid üles jagama oma parimaid tavasid, et koguda, tutvustada, edendada ja innustada läbi viima vähese CO2 heite projekte kogu ELis.

Kohalikud ja piirkondlikud projektid koondatakse platvormile, millel tutvustatakse, kuidas linnad ja piirkonnad viivad juba praegu ellu rohelise kokkuleppe prioriteete ning aitavad seeläbi kaasa keskkonnahoidlikule taastumisele jätkusuutlikuma, kaasavama ja vastupanuvõimelisema ühiskonna saavutamiseks.

Projektid avaldatakse Euroopa Regioonide Komitee interaktiivsel kaardil ning neid tutvustatakse ELi institutsioonidele, sidusrühmadele ja ajakirjandusele, iseäranis 2020. aasta oktoobris toimuval 18. Euroopa piirkondade ja linnade nädalal. Parimaid tavasid kasutatakse ka aruandes rohelise kokkuleppe kohta, mille Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Saksamaa palus Euroopa Regioonide Komiteel esitada 2020. aasta teisel poolel.

Pidades silmas ELi uut eelarvet ja 750 miljardi euro suurust „NextGenerationEU“ taasterahastut ning liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavu, näitab Euroopa Regioonide Komitee, miks linnad ja piirkonnad peavad olema taastestrateegia keskmes ja millesse tuleb esmajoones investeerida.

Kes võib osaleda?

Euroopa Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ja Euroopa Regioonide Komitee noorte valitud poliitikute programmis osalejad.

Millised projektid on oodatud?

Liikmetel ja noortel valitud poliitikutel palutakse jagada oma hiljuti lõpuleviidud või käimasolevaid projekte ja algatusi, millega aidatakse kaasa rohelise kokkuleppe elluviimisele ja Euroopa lähendamisele kliimaneutraalsusele – alates hoonete energiatõhususest kuni taastuva energiaallikate kasutuselevõtu, puhta liikuvuse, elurikkuse kaitse või ringmajanduse algatuseni. Sobivad projektid peavad aitama vähendada CO2 heidet sektorites, mis on hõlmatud rohelise kokkuleppega – ELi uue majanduskasvu strateegiaga, mille eesmärk on saavutada kliimaneutraalsus 2050. aastaks:​

  • puhas energia ja energiatõhusus (sh taastuvad energiaallikad ja hoonete renoveerimine)
  • säästev transport
  • Euroopa elurikkuse säilitamine
  • jätkusuutlik rahandus ja keskkonnasäästlik tööstus
  • üleminek ringmajandusele
  • saastevaba Euroopa
  • toit ja põllumajandus

Kuidas osaleda? Palun täitke veebipõhine tao​tlusvorm.

Millal on tähtaeg? Palun esitage oma taotlusvorm hiljemalt esmaspäevaks, 21. septembriks 2020.

Kontakt: enve@cor.europa.eu

Roheline kokkulepe kohalikul tasandil: Euroopa Regioonide Komitee rohelise kokkulepe portaali ja töörühmaga tutvumiseks klõpsakse siin.Jaga :