Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Roheline kokkulepe: linnad ja piirkonnad määravad kindlaks 2021. aasta tegevuskava  

Euroopa Regioonide Komitee on esitanud rohelise kokkuleppe tegevuskava 2021. aastaks. Töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ neljandal koosolekul leppisid kohalikud juhid kokku poliitilistes eesmärkides ja prioriteetides, et kiirendada CO 2 -neutraalset üleminekut, asetades samal ajal linnad ja piirkonnad COVID-19st taastumise keskmesse. Peamised eesmärgid on edendada aktiivset subsidiaarsust, tugevdada institutsioonilist koostööd ja hõlbustada otsest juurdepääsu ELi rahalistele vahenditele. Tähelepanu keskmes on hoonete renoveerimine, linnapiirkondade keskkonnahoidlikumaks muutmine ja transpordi CO 2 heite vähendamine. Koosolekul peeti arutelusid arukate linnade väljakutsealgatuse ja õiglase ülemineku mehhanismi üle. Mõlemad on rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks tähtsal kohal.

Avades arutelu töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ 2021. aasta poliitiliste eesmärkide, vahe-eesmärkide ja kesksete valdkondade üle, kommenteeris töörühma ja ENVE komisjoni esimees Juan Espadas (ES/PES) kahte koosolekul tutvustatud Euroopa Komisjoni juhtalgatust. Sevilla linnapea sõnas: „Kui ütleme, et kui rohelist kokkulepet ei viida ellu kohalikul tasandil, ei saa seda üldse ellu viia, siis ei ole tegu pelga juhtlausega. Euroopa Liit ei saavuta kunagi kliimaneutraalsust, kui liikmesriigid ei jaga samu kaugeleulatuvaid eesmärke. Sellised projektid nagu arukate linnade väljakutsealgatus ja õiglase ülemineku platvorm on näited sellest, kuidas me saame viia rohelist kokkulepet ellu kohapeal, luues vajaliku toetuse ja koostoime linnade ja piirkondade aitamiseks. Kliimakriis on meie suurim katsumus ning vajame uuenduslikke viise, et teha koostööd ühise eesmärgi nimel.“

Liikmed vahetasid arvamusi Euroopa Komisjoni kahe juhtalgatuse üle, millega toetatakse ELi üleminekut kliimaneutraalsusele. Iordana Eleftheriadou Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadist tutvustas arukate linnade väljakutsealgatust ning Myriam Boveda regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadist tutvustas õiglase ülemineku mehhanismi viimaseid arengusuundumusi. Mõlema eesmärk on toetada kohalike ja piirkondlike roheliste kokkulepete kasutuselevõttu.

Tipperary krahvkonna volikogu liige ja komitee ECONi komisjoni esimees Michael Murphy (IE/EPP) ütles: „Olen täielikult veendunud, et kestliku arengu eesmärgid ja Euroopa roheline kokkulepe peavad käima käsikäes, et tagada vaesuse kaotamine ja meie planeedi piiride austamine.“

Töörühma prioriteete käsitleva arutelu käigus ütles Nouvelle-Aquitaine’i piirkonna asepresident ning komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni ( COTER ) esimees Isabelle Boudineau (FR/PES): „Euroopa Komisjoni tulevane säästva ja aruka liikuvuse strateegia peab kajastama piirkondade väljendatud püüdlusi rohelise kokkuleppe elluviimisel. Meie häält tuleb kuulda võtta sellistel teemadel nagu piiriülesed ühendused, väliskulude arvessevõtmine ja eelkõige põhimõte „saastaja maksab“, ühistranspordi koht meie linnades ja maapiirkondades, igapäevase liikuvuse tähtsus ning üleminek maantee- ja õhutranspordilt raudteetranspordile. Euroopa Komisjon ei saa oma eesmärke ilma meieta saavutada.“ Sevilla linnapea Juan Espadas tutvustab töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ edusamme COTERi komisjoni järgmisel koosolekul 26. veebruaril 2021.

Varssavi linnapea Rafał Trzaskowski (PL/EPP) andis ülevaate ELi linnapeade pakti poliitilise kogu kohtumisest, millel ta osales esimest korda liikmena. Trzaskowski sõnas: „Me kinnitasime viimasel kohtumisel linnapeade pakti uue kohustuse õiglasema ja kliimaneutraalsema Euroopa saavutamiseks, mille eesmärk on viia pakt kooskõlla rohelise kokkuleppega ja muuta see peamiseks vahendiks CO 2 -neutraalsele majandusele ülemineku rakendamisel. Me kõik peame ühendama jõud, et viia roheline kokkulepe ellu kohalikul tasandil. Palume Euroopa Komisjonil anda kohalikele ja piirkondlikele juhtidele rahalist ja mitterahalist toetust, et teha roheline kokkulepe kohapeal teoks ja edendada kliimamuutustega seotud ülemineku ühiskondlikku aktsepteerimist. ELi rahaline toetus, sealhulgas ühtekuuluvusfondid, peab jõudma läbipaistval ja õiglasel viisil otse linnadesse ja piirkondadesse. Ei tohi enam aega kaotada.“

Järgmisel märtsis toimuval komitee täiskogu istungjärgul arutleb ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogu Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simson iga renoveerimislaine üle, mis on ELi ulatuslik kava Euroopa hoonete energiatõhususe parandamiseks. Arvamuse eelnõus , mille koostas raportöör Enrico Rossi (IT/PES), Toscana piirkonna endine president (2010–2020) ja nüüdne Signa linnavalitsuse liige (Firenze), esitas komitee terviklikud meetmed hoonete CO 2 jalajälje vähendamiseks, luues samal ajal töökohti ja võideldes kütteostuvõimetusega.

Töörühm „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ loodi 15. juunil 2020 ja sellesse kuulub kolmteist Euroopa Regioonide Komitee liiget .

Töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ 2021. aasta tegevuskava lõplik versioon on peagi kättesaadav komitee veebiportaalis .

Lisateave

Komitee üks prioriteet on vastupanuvõimeliste kogukondade loomine ning algatuse „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ eesmärk on seada linnad ja piirkonnad Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse ning tagada, et nii ELi kestliku majanduskasvu strateegia kui ka COVID-19 taastekavad väljenduksid linnade ja piirkondade otserahastamises ning konkreetsetes projektides iga territooriumi jaoks. Tegevuse innustamiseks ja kiirendamiseks on algatusel „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ veebikaart 200 parima tavaga.

Enne ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26  istungjärku koostab komitee arvamuse eelnõu teemal „Euroopa 2030. aasta kliimaeesmärkide suurendamine ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgu eel“ . Arvamuse raportöör on Autuni linnapea Vincent Chauvet (FR / Renew Europe).

Liikuvusega seoses koostab komitee praegu säästva ja aruka liikuvuse teemalist arvamuse eelnõu , mille raportöör on Haagi linnavalitsuse liige Robert Van Asten (NL / Renew Europe).

2020. aasta juulis võttis komitee vastu oma soovitused õiglase ülemineku fondi kohta Rijeka linnapea Vojko Obersneli (HR/PES) koostatud arvamuses.

Kontaktisik:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023