Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi tulevane eelarve: EL 27 peab rohkem panustama, et kaitsta piirkondlikke ja maaelu investeeringuid  

Arutelul Bulgaaria asepeaministri Tomislav Doncheviga väitsid kohaliku ja piirkondliku tasandi juhid, et ELi liikmesriigid peavad suurendama oma panust ELi rahakotti, et lahendada liidu peamised probleemid. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste prioriteedid on nii töökohad, majanduskasv ja sisserändajate integreerimine kui ka majanduse ja põllumajanduse kestlik areng. Nad nõudsid, et Brexit ei tohiks õõnestada Euroopa Liidu peamiste sammaste – ELi ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitika – rahastamist. Seetõttu kutsus Euroopa Regioonide Komitee üles ulatuslikumalt ja paremini kavandama järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, milles määratakse kindlaks iga-aastaste kulude ülemmäärad kõigis ELi poliitikavaldkondades pärast 2020. aastat.

Enne kui Euroopa Komisjon avaldab eeldatavasti 29. mail oma esialgsed ettepanekud mitmeaastase finantsraamistiku kohta, kutsuvad kohaliku ja piirkondliku tasandi juhid liikmesriike üles suurendama oma panust mitmeaastasesse finantsraamistikku 1,04 %-lt 1,3 %-le 27-liikmelise ELi kogurahvatulust, et leevendada Brexiti põhjustatud rahalist puudujääki ja käsitleda selliseid probleeme nagu ränne, piirikontrollid ja kaitsepoliitika. See on Suur-Poola vojevoodkonna vanema Marek Woźniaki (PL/EPP) koostatud arvamuse peamine sõnum. Arvamus võeti komitees vastu 1. veebruaril.

Komitee president Karl-Heinz Lambertz märkis: „Järgmise ELi eelarvega määratakse kindlaks, millist Euroopat me tulevikus tahame. Kui me tahame töövõimalusterohket, õiglasemat, sotsiaalselt kaasavat ja keskkonnahoidlikumat Euroopat, peame jätkama investeerimist igasse piirkonda, kogukonda ja kodanikku. Me peame rahastama uusi prioriteete, nagu kaitse ja julgeole k, ent neid tuleb rahastada uutest vahenditest ja mitte regionaal- ja maaelu arengu arvelt.“

Bulgaaria asepeaminister Tomislav Donchev märkis nõustuvalt: “Nõukogu eesistujariigina on Bulgaaria peamine prioriteet esineda tasakaalustatud arutelu juhina Euroopa solidaarsuse kontseptsiooni ja eeskirjade lihtsustamise vajaduse teemal ning samaaegselt pakkuda välja ideid, mis aitaksid luua tugeva ja tõhusa ühtekuuluvuspoliitika ning seega võimsad ja jõukad piirkonnad!“, ütles ta.

ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poliitiline kogu nentis, et Euroopa Liit peab oma eesmärkide saavutamiseks reformima oma rahastamissüsteemi, et saavutada ambitsioonikam, paindlikum ja läbipaistvam eelarve. Kõik hinnaalandused tuleks tühistada ja määratleda finantstulude uued allikad, nt Euroopa äriühingu tulumaks, finantstehingute maks ja reformitud käibemaksusüsteem, et vähendada ebamääraseid läbirääkimisi liikmesriikide vahel.

„ELi tulevases eelarves peab olema rohkem rahalisi ressursse, et toetada ühiseid eesmärke ja meetmeid. ELi ühtekuuluvuspoliitika peaks olema tihedalt seotud ELi 2020. aasta järgse strateegilise arengu visiooni elluviimisega,“ ütles raportöör.

Arvamuses kordab komitee oma üleskutset, et 2020. aasta järel peab ühtekuuluvuspoliitika osakaal ELi eelarves jääma sama suureks kui seni. See on eelmise aasta oktoobris ellu kutsutud kogu ELi hõlmava ühtekuuluvuspoliitika alliansi #CohesionAlliance keskne seisukoht.

Majandus- ja rahaliidu süvendamise osas toetab komitee fiskaalvõimekuse arendamist ja vahendeid, mis loovad stiimuleid struktuurireformide rakendamiseks liikmesriikides. Ent kohalikud ja piirkondlikud liidrid ei poolda ühtekuuluvuspoliitika ressursside asendamist või kõrvale juhtimist, et rahastada uusi vahendeid euroala struktuurireformide ja lähenemise edendamiseks. Iga uus euroala riikide jaoks kasutusele võetav mehhanism või vahend peaks ühtekuuluvuspoliitikat täiendama, mitte õõnestama. Sellega seoses teatas komitee, et esitab Euroopa Kohtule hagi, kui 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika eraldisi kasutatakse komisjoni kavandatud uue programmi katseetapi rahastamiseks, et toetada liikmesriike struktuurireformide rakendamisel (nn „struktuurireformide tugivahend“).

Kontaktisik:

Nimi

Pierluigi Boda

Tel +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Jaga :