Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa roheline kokkulepe jääb ELi COVID-19 kriisist taastumise kava suunanäitajaks  

Kuna kolmandast COVID-19 lainest ei jää puutumata peaaegu ükski piirkond, keskenduvad kohalikud ja piirkondlikud juhid 2021. aastal peamiselt kestlikule ja kaasavale majanduse taastamisele, milles ei jäeta kedagi kõrvale

Euroopa Regioonide Komitee ENVE komisjon esitas täna oma 2021. aasta tööprogrammi . Kohalike ja piirkondlike juhtide peamine prioriteet on tagada, et COVID-19 kriisist taastumine väljenduks konkreetsetes projektides, mis kiirendavad üleminekut kliimaneutraalsusele ning loovad samal ajal kõigis piirkondades töökohti ja sotsiaalset kaasatust. Koosolekul, kus osales ka Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi uus peadirektor Florika Fink-Hooijer , arutati muu hulgas kliimaeesmärkide, ELi hoonefondi renoveerimise, bioloogilise mitmekesisuse ja kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi teemat. Liikmed jagasid COVID-19 kriisi ajal saadud kogemusi ja õppetunde. Komitee täiskogu istungjärk toimub 3.–5. veebruaril 2021 .

Koosolekut avades ütles Sevilla linnapea Juan Espadas (ES/PES) : „Linnadel ja piirkondadel on COVID-19 pandeemiaga toimetulekul keskne roll ning nad peavad olema meie territooriumide parema ülesehitamise keskmes. Keskkonna- ja kliimameetmed on meie suurim liitlane majanduse taastamisel, kuid selle õnnestumiseks on oluline tugevdada mitmetasandilist koostööd, toetades seda asjakohase rahastamisega. Ainult siis, kui kaasame kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused majanduse kestliku taastamise strateegiatesse ja võtame arvesse iga piirkonna geograafilist ja sotsiaalset eripära, õnnestub meil rajada vastupidavaid ja tulevikukindlaid linnu, saavutades Euroopa rohelise kokkuleppe kliimaneutraalsuse ja keskkonnakaitse eesmärgid.“ Juan Espadas on ENVE komisjoni ja töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ esimees.

„Oleme vägagi teadlikud sellest, kui oluline on teha koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, et keskkonnapoliitikat kohapeal edukalt ellu viia. Me suudame seda üksnes siis, kui ühendame jõud komiteega,“ ütles keskkonna peadirektoraadi uus peadirektor Florika Fink-Hooijer . „Roheline kokkulepe jääb ELi taastumiskava suunanäitajaks,“ lisas Florika Fink-Hooijer ning loetles seejärel komisjoni 2021. aasta keskkonnaprioriteedid. Need hõlmavad nullsaaste tegevuskava ( konsulteerimine on avatud 10. veebruarini 2021), komisjoni kestlike toodete algatust , uut metsastrateegiat ning kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide suurendamist enne 2021. aastal toimuvaid suuri ülemaailmseid tippkohtumisi. Florika Fink-Hooijer pakkus, et komitee võiks olla uue tulevase nullsaaste tegevuskava sidusrühmade platvormi võõrustaja.

Komitee raportöör Euroopa rohelise kokkuleppe teemal Andries Gryffroy (BE/EA) tuletas oma sõnavõtus meelde komitee ettepanekut töötada välja piirkondlik tulemustabel , et hinnata ELi kestliku majanduskasvu strateegia rakendamist kohalikul tasandil.

Dimitrios Karnavos (EL/EPP) tutvustas kaheksandat keskkonnaalast tegevusprogrammi käsitleva arvamuse eelnõu peamisi punkte. Kallithea linnapea rõhutas, et COVID-19 puhang on suurendanud vajadust tervis ja keskkond omavahel tihedamalt seostada. Linnapea Karnavose sõnul on kaheksas keskkonnaalane tegevusprogramm vahend, mille abil edendada jätkusuutlikku ettevõtluskeskkonda ja anda hoogu rohelistele investeeringutele. Raportöör Karnavose arvamuses palutakse, et Euroopa Komisjon lisaks keskkonnaalase koostöö tehnilise platvormi oma kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi ettepanekusse, mille üle käivad praegu institutsioonidevahelised läbirääkimised. Arvamus on kavas vastu võtta sel nädalal – komitee täiskogu istungjärgul 3.–5. veebruaril 2021 . Euroopa Parlamendi liige Grace O'Sullivan (IE/Rohelised) , kes on parlamendi raportöör teemal „Euroopa Liidu üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2030“, võttis sõna, et kinnitada oma pühendumust koostööle komiteega keskkonnaalase tegevuskava edendamiseks.

ENVE komisjoni liikmed võtsid vastu arvamuse eelnõu teemal „Euroopa renoveerimislaine – keskkonnahoidlikumad hooned, uued töökohad, parem elujärg“ . Raportöör Enrico Rossi (IT/PES) , Toscana piirkonna endine president (2010–2020) ja nüüdne Signa linnavalitsuse liige (Firenze), ütles: „Lähiaastatel on Euroopa käsutuses erakordsed vahendid. Majanduse taastamist võivad saata suuremad avaliku sektori investeeringud ehitussektoris. Rõhutame, et on vaja mitmetasandilist valitsemist, ka rahastamises, ning eelkõige tehnilise abi vahendit, mis oleks renoveerimislaine rakendamiseks kättesaadav kõigile kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, ning paindlikumaid eelarve-eeskirju linnadele ja piirkondadele, et toetada nende suutlikkust investeerida hoonete renoveerimisse. Renoveerimislaine on võimalus, mida me ei saa jätta kasutamata.“ 27. jaanuaril toimus renoveerimislaine rahastamise teemaline veebiseminar . Enrico Rossi arvamuse eelnõu on kavas vastu võtta 17.–19. märtsil 2021.

Liikmed arutasid omavahel järgmisi arvamusi.

„Euroopa 2030. aasta kliimaeesmärkide suurendamine ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgu eel“ . Raportöör: Autuni linnapea Vincent Chauvet (FR/RE) . Arvamuse eelnõu on kavas vastu võtta 26. märtsil 2021 ja lõpphääletus on kavas komitee täiskogu istungjärgul 30. juunil – 2. juulil 2021.

„Ohutud ja keskkonnasäästlikud kemikaalid mürgivaba keskkonna heaks Euroopa linnades ja piirkondades“ . Raportöör: Masoovia vojevoodkonna marssal Adam Struzik (PL/EPP) . Arvamuse eelnõu on kavas vastu võtta 26. märtsil 2021 ja lõpphääletus on kavas komitee täiskogu istungjärgul 5.–7. mail 2021.

„Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused merekeskkonna kaitsel“ . Raportöör: Lysekili abivallavanem Emma Nohrèn (SE/Rohelised) . Arvamuse eelnõu on kavas vastu võtta 26. märtsil 2021 ja lõpphääletus on kavas komitee täiskogu istungjärgul 5.–7. mail 2021.

ENVE komisjoni koosolekul osales ka Flandria parlamendi liige ja komitee arvamuse „COVID-19 kriisi ajal piirkondades ja linnades saadud kogemused ja õppetunnid“ raportöör Joke Schauvliege (BE/EPP) . Arvamuse eelnõu on kavas vastu võtta 2021. aasta märtsis toimuval komitee täiskogu istungjärgul.

ENVE komisjoni järgmine koosolek toimub 26. märtsil 2021 Brüsselis.

Taustteave

Euroopa Keskkonnaamet (EEA) hoiatab 2020. aasta keskkonnaseisundi aruandes , et Euroopa peab tegelema enneolematult laiaulatuslike ja pakiliste keskkonnaprobleemidega.

Lugege siit komitee veebiintervjuud Dimitrios Karnavosega (EL/EPP) kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi teemal.

Tutvuge komitee algatusega „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ ja komitee parimate tavade veebikaardiga .

Kontaktisik:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023