Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi piirkondade ja linnade mõjuvõimu suurendamine tööhõive ja sotsiaalsete õiguste kaitsmiseks  

Volinik Schmit ja Euroopa Regioonide Komitee ühendavad jõud, et toetada oskuste arendamist ja töökohti kohalikul tasandil

EL ja selle liikmesriigid peavad suurendama oma linnade ja piirkondade mõjuvõimu, et kaitsta tööhõivet ja sotsiaalseid õigusi – see on Euroopa Regioonide Komitee üleskutse, et võidelda COVID-19 pandeemia laastava sotsiaalse mõju vastu. ELi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu palub tugevdada ka majanduse taastamiseks vajalikke oskusi ning toetada kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi keskkonnahoidlikule ja digitaalsele majandusele ülemineku juhtimisel.

Komitee 2020. aasta kohalikus ja piirkondlikus baromeetris rõhutatakse, et COVID-19 kriis mõjutab iseäranis füüsilisest isikust ettevõtjate, tähtajalise lepinguga töötajate ja osalise tööajaga töötajate – kelle hulgas on palju noori, rändajaid ja muude haavatavate rühmade esindajaid – sissetulekut. Mõju tööhõivele võib kujuneda eriti negatiivseks piirkondades, mis sõltuvad suurel määral turismist ja kus võib olla ohus kuni 40% töökohtadest. Baromeetri kohaselt soovib ka 43% eurooplastest, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel oleks tööhõive- ja sotsiaalpoliitikas suurem mõju.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: „COVID-19 pandeemia ajal on Euroopa piirkonnad ja linnad tegutsenud kiiresti ja otsustavalt, et aidata abivajajaid. Nüüd peab Euroopa seadma oma jõupingutuste keskmesse võitluse vaesuse ja töötuse ning eelkõige kasvava noorte töötuse vastu. See on oluline tugeva sotsiaalse Euroopa jaoks, kus ei jäeta kõrvale ühtegi inimest ega piirkonda.“

Selleks et toetada oskuste ja töökohtade sobitamist ning kohalikku majandust konkreetsete meetmetega, teatas president Tzitzikostas komitee koostööst Euroopa Komisjoni tööhõive peadirektoraadiga, et teha koos piirkondade ja linnadega veebipõhiselt algust nn kohalike töömessidega.

Komitee täiskogu 14. oktoobri istungil sõna võttes ütles Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit : „Me peame taastuma enneolematust kriisist ja selleks vajame me piirkondi. Meie noortele mõeldud ja oskuste arendamise meetmed peavad kohapeal vilja kandma. Euroopa sotsiaalõiguste sammas on olnud ja jääb meie suunanäitajaks, et tagada meie kodanikele parem tulevik. Seepärast teatasin koos Euroopa Regioonide Komitee presidendiga koostöö tugevdamisest minu talituste ja komitee vahel. See koostöö võimaldab meil kodanikele näidata, et tegutseme kogu energiaga ja kuulame neid.“

Sel nädalal toimunud täiskogu istungjärgul võeti vastu ka arvamus „Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“ , mis sillutab teed Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskavale. Raportöör ja SEDECi komisjoni esimees, Kerava linnavolikogu liige Anne Karjalainen (FI/PES) ütles: „COVID-19 pandeemia on selgelt näidanud tungivat vajadust kaotada olemasolev digilõhe ja tegeleda selle märkimisväärse mõjuga sotsiaalsetele õigustele, sest juurdepääsu puudumine uutele tehnoloogiatele ja infoühiskonnale loob uusi sotsiaalse tõrjutuse vorme. Digitaalne ühtekuuluvus on õiglase ülemineku lahutamatu osa ning territoriaalse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse nurgakivi. Samal ajal tuleb majanduse taastemeetmetes käsitleda ökoloogilise ja digiülemineku sotsiaalset mõõdet. Me vajame tuleviku CO 2 -neutraalses majanduses õiglast tööturgu, mis põhineb inimväärsetel töökohtadel, tugeval sotsiaalkaitsel ja töövõimalustel inimeste elukohas.“

Viidates Euroopa Komisjoni jaanuaris avaldatud teatisele , juhitakse komitee arvamuses tähelepanu sellele, et õiglase ülemineku fond – ELi fond keskkonnahoidliku ülemineku toetamiseks kõige haavatavamates piirkondades – peaks olema kooskõlas ELi sotsiaalõiguste sambaga. Samal ajal kordab komitee oma üleskutset parandada majandus- ja sotsiaalpoliitika koordineerimist Euroopa ja riigi tasandi vahel Euroopa poolaasta raames ning kutsub üles tagama kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tihedama kaasamise sellesse, kasutades selleks subsidiaarsuse põhimõttele tuginevat eelarve jagatud täitmist.

Komitee rõhutab ka sotsiaalpartnerite võtmetähtsust praeguses olukorras, kus töömudeleid üha enam digitaliseeritakse. Seepärast kutsub komitee üles töötingimusi ja tööaega reguleerivaid Euroopa eeskirju ajakohastama, sealhulgas kehtestama sellised sätted, millega tagatakse õigus olla mittekättesaadav.

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023