Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
EL ei saavuta 2050. aastaks kliimaneutraalsust, suurendamata oma energia- ja kliimaeesmärke  
ELi linnad ja piirkonnad seavad prioriteediks ühtekuuluvusvahenditest sõltumatu õiglase ülemineku fondi loomise söepiirkondade jaoks ja toetavad Soome eesmärki jõuda ELi kokkuleppeni 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamise küsimuses

Kuna kliimamuutused ja CO 2 -heite vähendamine on Euroopa Komisjoni uue koosseisu prioriteet nn rohelise leppe raames, on Euroopa Regioonide Komitee võtnud vastu mitu arvamust, mis on seotud Euroopa kliimaküsimustega. Nende hulgas on soovitused, mis käsitlevad puhtale energiale üleminekut söepiirkondades ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamist 2030. aasta riiklikesse energia- ja kliimakavadesse. Ühtekuuluvuspoliitika tulevikule keskendunud täiskogu istungjärgul toetasid liikmed eraldi fondi loomist söepiirkondade jaoks, ent kutsusid üles kaasama kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused investeerimisotsuste tegemisse. ELi linnad ja piirkonnad soovivad liikuda edasi kestliku arengu eesmärkide kohalikule tasandile viimisel ja tuletasid meelde, et Euroopa ei saavuta 2050. aastaks kliimaneutraalsust, suurendamata oma energia- ja kliimaeesmärke.

Liikmed võtsid vastu arvamuse „Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030: ÜRO kestliku arengu eesmärkide järelmeetmed, ökoloogiline üleminek ja Pariisi kliimakokkulepe“ . Arvamuses keskendutakse ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 sambale „Planeet“ ehk ökoloogilise ja kliimaalase üleminekuga seotud eesmärkidele. Liikmed rõhutasid tungivat vajadust kestliku arengu eesmärkide kohalikule tasandile viimisel järele, sealhulgas kohalike ja piirkondlike eesmärkide, vahe-eesmärkide ja arengunäitajate määratlemise ja piisavate vahendite eraldamise järele.

Espoo linnavolikogu liikmest raportöör Sirpa Hertell (FI/EPP) lausus: „Meil õnnestub saavutada kestliku arengu eesmärgid ainult siis, kui ELi ja liikmesriikide tasandil tehakse koostööd linnade ja piirkondadega. Meie oleme need, kes suudavad need eesmärgid ellu viia kohapeal jätkusuutlike projektide kaudu. Seda me oleme edukalt teinud mu kodulinnas Espoos.“ Hinnangute kohaselt on 17 kestliku arengu eesmärki toetavast 169 sihtmärgist 65% saavutamiseks vaja kaasata kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ( OECD ).

Selleks et saavutada kestliku arengu eesmärgid, nõuavad liikmed täielikku poliitilist sidusust ja tulemuslikku mitmetasandilist valitsemist, milles kaastakse kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ametlikult kavandamisse, rakendamisse, järelevalvesse, aruandlusse ja kontrollimisse ELi ja ülemaailmsel tasandil. Liikmed nõustusid sellega, et ilmtingimata tuleb kaotada toetused fossiilkütustele ja käivitada tugevad turupõhised stiimulid keskkonnahoidlike investeeringute mitmekordistamiseks. Uue koosseisu ametiajal 2019–2024 soovib komitee süvendada koostööd Euroopa Parlamendi kliimamuutuste, bioloogilise mitmekesisuse ja kestliku arengu laiendatud töörühmaga ning Euroopa Parlamendi pädevate komisjonidega, et kiirendada kestliku arengu eesmärkide elluviimist kohalikul tasandil.

Raportöör József Ribányi (HU/EPP) tutvustas arvamust teemal „Puhta energia paketi rakendamine: lõimitud riiklikud energia- ja kliimakavad kui vahend kohaliku ja piirkondliku valitsemise jaoks kliimaküsimustes ning aktiiv- ja passiivenergia valdkonnas“ . Tolna komitaadi volikogu aseesimees ütles: „Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on otsene pädevus energiaalase ülemineku põhivaldkondades. Me haldame suuri ehitusvarusid ja transpordivõrgustikke, otsustame linnaplaneerimise ja maakasutuse üle ning saame edendada detsentraliseeritud energiatootmise võimalusi. Seepärast on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused riiklike energia- ja kliimakavade eesmärkide saavutamiseks hädavajalikud.“

Komitee kutsub liikmesriike üles kaasama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi senisest rohkem energia- ja kliimakavade määratlemisse ja tulevasse rakendamisse, nagu on sätestatud energialiidu ja kliimameetmeid juhtimist käsitlevas määruses . Lisaks teeb ELi linnade ja piirkondade kogu ettepaneku luua koos Euroopa Komisjoniga alaline platvorm, mis toob kokku liikmesriikide ja kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad ning komitee liikmed, et parandada koostööd ja sidusust ELi 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks ning kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050.

Liikmed võtsid vastu arvamuse teemal „Pariisi kokkuleppe rakendamine innovaatilisele ja säästvale energiale ülemineku kaudu kohalikul ja piirkondlikul tasandil“ . Łódzi vojevoodkonna volikogu liikmest raportöör Witold Stępień ( PL/EPP) sõnas: „Pariisi kliimakokkuleppe ja ambitsioonikate heitkoguste vähendamise eesmärkide rakendamiseks kliimakaitse nimel on vaja õiglast energiaalast üleminekut. Selleks tuleb kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi laiemalt kaasata, sest nad saavad kõige tõhusamalt ellu viia ja stimuleerida kodanike ja ettevõtjate algatusi ja ootusi.“

Komitee tuletas meelde oma nõudmist suurendada ELi 2030. aasta eesmärki vähendada kasvuhoonegaaside heidet 40%-lt 50%-le, suurendada taastuvenergia osakaalu 40%-ni ja seada ambitsioonikamad eesmärgid seoses energiatõhususega, kuna see on ainus viis saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Täienduseks raportöör Stępieńi arvamusele võtsid liikmed vastu arvamuse „Sotsiaal-majanduslikud struktuurimuutused Euroopa söekaevanduspiirkondades“ , mille raportöör oli Nordrhein-Westfaleni liidumaa valitsuse föderaal- ja Euroopa asjade ning rahvusvaheliste suhete riigisekretär Mark Speich (DE/EPP) . Liikmed nõustusid sellega, et on vaja luua eraldi fond, et toetada söepiirkondade majanduse ümberkujundamist ja leevendada sellest tuleneda võivaid sotsiaal-majanduslikke raskusi. Liikmed leidsid, et kuigi fond oleks seotud ühtekuuluvuspoliitika juhtimisega , ei tohiks fondi vahendeid ühtekuuluvuspoliitika praegusest eelarveosast maha arvata.

Puhtale energiale üleminek söe- ja energiamahukates piirkondades on Euroopa CO 2 -heite vähendamise seisukohast määrava tähtsusega ning vajalik selleks, et täita ELi kohustusi Pariisi kliimakokkuleppe raames. Söe osakaal kogu ELi elektritoodangus moodustab peaaegu neljandiku. Sektoris töötab 240 000 inimest kaevandustes ja elektrijaamades 12 ELi riigi 41 piirkonnas ( Euroopa Komisjon ). 

Liikmed võtsid ühehäälselt vastu arvamuse „Arukad linnad: uued probleemid õiglasel üleminekul kliimaneutraalsusele: kuidas kestliku arengu eesmärke tegelikkuses ellu viia?“ . Flaami parlamendi liikmest raportöör Andries Gryffroy (BE/EA) ütles: „Linnad ja kogukonnad etendavad olulist rolli üleminekul ressursitõhusale, kliimaneutraalsele ja biomitmekesisele Euroopale. Peame looma rohkem ja paremaid võimalusi kohalike ja piirkondlike osalejate abistamiseks ja toetamiseks selles arengus. Vaja on alt üles lähenemisviisi ning kohalpealsest koostööst välja kasvavaid arukaid meetmeid. Selline kaasamine on sama vajalik selleks, et kaotada digitaalne lõhe tagamaks, et nõrgemaid osapooli ei jäeta digitaalühiskonnale üleminekul kõrvale.“ Vastuvõetud arvamusega vastati ELi eesistujariigi Soome konsulteerimistaotlusele.

Taustteave

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu 136. istungjärgu fotod on kättesaadavad siin .

Klõpsake siin, et tutvuda Euroopa piirkondade ja linnade nädala fotodega .

Pool maailma elanikkonnast elab linnades ja see arv tõotab 2050. aastaks suureneda 70%ni. Linnades tarbitakse pea 80% energiast ja tekitatakse umbes sama palju maailma kasvuhoonegaaside heitkogustest. Kohalikud omavalitused on määrava tähtsusega, sest nende rakendada on 70% kliimamuutuste leevendamise meetmetest ja ligi 90% kliimamuutustega kohanemise meetmetest. Keskendudes kliimameetmete majanduslikule kasule, tuletas ÜRO meelde, et investeeringud CO 2 -heite vähendamise meetmetesse linnades üle maailma toovad 2050. aastaks tulu vähemalt 23,9 triljonit USA dollarit .

Euroopa Regioonide Komitee uuring (september 2019). Kliimameetmete rahastamine (2. osa): energiasse investeerivad linnad ja piirkonnad .

Euroopa Regioonide Komitee uuring (september 2019). Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll riiklikes energia- ja kliimakavades, võttes arvesse Euroopa Komisjoni soovitusi .

Kliimamuutused: aeg tegutseda . Euroopa Regioonide Komitee presidendi Karl-Heinz Lambertzi juhtkiri 23. septembril 2019 New Yorgis toimunud ÜRO kliimateemalise tippkohtumise kohta.

Linnade ja piirkondade kaasabita jääb Euroopal 2050. aastaks kliimaneutraalsus saavutamata .

Selle aasta Euroopa piirkondade ja linnade nädal (7.–10. oktoober) hõlmab enam kui 50 üritust, mis on seotud energiaalase ülemineku, kliimamuutuste vastase võitluse, bioloogilise mitmekesisuse ja ringmajandusega. Tutvuge programmiga siin .

Siit leiate ENVE komisjoni viimased uudised.

Kontaktisik: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :