Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi linnad ja piirkonnad nõuavad ELi ühtset reageerimist energiakriisile  

ELi kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on olnud esirinnas energiakriisist mõjutatud inimeste toetamisel ning meetmete rakendamisel, et tagada energiasääst ja energia talitluspidevus. Nad soovivad osaleda veelgi rohkem käimasolevates energiareformides, et tagada strateegilised investeeringud puhtale energiale ülemineku kiirendamiseks. Euroopa Regioonide Komitee kutsub kiireloomulises resolutsioonis ELi üles looma tõelist energialiitu ja tagama koostoime ELi rahastamisvahendite vahel, et kiirendada säästva energia projekte kohalikul tasandil. Lisaks on vaja rahastada suutlikkuse suurendamise ja oskuste täiendamise programme, et viia ellu Euroopa oskuste aasta 2023.

9. veebruaril võttis Euroopa Regioonide Komitee vastu kiireloomulise resolutsiooni energiakriisi kohta. See sisaldab ettepanekuid ELi puhtale energiale ülemineku kiirendamiseks nii tootmises ja tarbimises kui ka hoonetes ja transpordis ning selles nõutakse tugevat sotsiaalpaketti ja õiglase ümberjaotamise meetmeid, et leevendada energiakriisi sotsiaalset mõju, eelkõige kõige haavatavamate elanike jaoks. Vastuvõetud resolutsioonis rõhutatakse, et praegused algatused ei paku kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele kohest vajalikku toetust.

Euroopa Regioonide Komitee president Vasco Alves Cordeiro ütles: „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on olnud esirinnas kodumajapidamiste, eriti kõige haavatavamate leibkondade toetamisel ja nende energiasäästupüüdluste edendamisel. Energiakriisile reageerimine saab olla edukas ainult siis, kui see on nii koordineeritud Euroopa tasandil ja samas leiab aset meie piirkondades ja linnades, sest nemad vastutavad paljude valdkondade eest, nagu liikuvus, eluase ja juurdepääs avalikele teenustele. Tänane situatsioon on osa suurematest muutustest, mida meie ühiskonnad peavad läbi viima, et peatada kliimaga seotud hädaolukord ja ehitada üles kestlikum tulevik. Linnad ja piirkonnad peavad olema osa võrrandist, et jõuda õige lahenduseni.“

Varssavi linnapea ning ENVE komisjoni ja töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ esimees Rafał Trzaskowski (PL/EPP) ütles: „Energiakriis ei tohi vähendada meie kliimaambitsioone. Globaalse soojenemise laastav mõju ei lõpe üleöö. Paljudes liikmesriikides on linnad ja piirkonnad seadnud ambitsioonikamaid eesmärke kui nende riikide valitsused. Vaatamata energiakriisile on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused jätkanud oluliste avalike teenuste pakkumist kõigile kodanikele. Meil on siiski vaja rohkem rahalisi vahendeid, et toetada üha suuremat hulka Euroopa kodanikke, kes kannatavad kütteostuvõimetuse all, ning renoveerida hooned, et suurendada energiatõhusust ja -säästu. Kutsume Euroopa Komisjoni üles eraldama kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele otsevahendeid, et kiirendada säästvale energiale üleminekut meie kogukondades, linnades ja piirkondades. Sellega seoses oleme teinud ettepaneku käivitada ELi ühine riigihangete katseprojekt, et pakkuda Euroopa linnadele vesinikubusse.“

Linnad ja piirkonnad nõuavad ambitsioonikamaid ettepanekuid, et muuta puhta energia lahendused turul kõige lihtsamateks ja odavamateks võimalusteks. Energiakogukondadel ja kohalikel omavalitsustel peaks olema täielik õigus võrkudele juurdepääsuks ja nende suhtes ei peaks kehtima samasugused regulatsioonid kui jaetarnijatele.

Komitee kutsub üles looma tõelist energialiitu, millel oleks täielikult integreeritud ja hästi ühendatud turg kogu ELis, ning palub eesistujariigil Rootsil kiirendada paketi „Eesmärk 55“ seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist.

Komitee toetab ELi energiaplatvormi tugevdamist, kuna see avaldab positiivset mõju energiahindadele. Mis puudutab elektrituru käimasolevaid reforme, siis eeldab komitee gaasihindade lahutamist elektrihindadest.

ELi linnad ja piirkonnad paluvad liikmesriikidel kaasata end riiklike energia- ja kliimakavade läbivaatamisse, mis peaks toimuma 2023. aastal. Nad soovivad otseselt osaleda taaste- ja vastupidavusrahastu kavade uute „REPowerEU“ peatükkide koostamisel, et tagada konkreetsete strateegiliste ja piiriüleste taristuprojektide rahastamine. Liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavade „REPowerEU“ peatükkides tuleb kavandada uued reformid ja investeeringud, et suurendada liidu energiasüsteemi vastupanuvõimet, turvalisust ja kestlikkust, sealhulgas energiatõhusust ja taastuvenergia kasutuselevõttu.

Rahanduse valdkonnas kutsuvad ELi linnad ja piirkonnad üles arvama eelarve-eeskirjades sihtotstarbelised energiainvesteeringud eelarvepuudujäägi arvestusest välja. ELi linnade ja piirkondade kogu taotleb ka rahastamisportaali ühtse kontaktpunkti loomist renoveerimislaine elluviimiseks ning kutsub liikmesriike üles kasutama kava „REPowerEU“ vahendeid, et kiirendada investeeringuid energiatõhususse ja hoonete moderniseerimisse.

Transpordi valdkonnas kutsub komitee üles looma üleeuroopalist riigihankeprojekti vesinikubusside kasutuselevõtuks ELis ning juhib tähelepanu Autotööstuse Piirkondade Liidu eesmärgile aidata kaasa õiglasele üleminekule energiamahukates piirkondades, kus on tugev auto- ja tarnetööstus.

Taust

ELi energiaplatvorm loodi 7. aprillil 2022 ELi riikide esimesel kohtumisel, mille eesmärk oli tagada ELi energiavarustus taskukohase hinnaga praeguses geopoliitilises kontekstis ja kaotada järk-järgult sõltuvus Venemaa gaasist.

Veebiportaal „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“.

Kontaktisik

David Crous

David.Crous@cor.europa.eu

Tel +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023