Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi eelarve: ühtekuuluvuspoliitika kärped õõnestavad ELi lubatud sotsiaalset progressi  

Aasta pärast Euroopa sotsiaalõiguste samba väljakuulutamist on peamine küsimus endiselt see, kuidas täita riigipeade ja valitsusjuhtide lubadusi, mis nad andsid 2017. aasta novembris Göteborgis toimunud sotsiaaltippkohtumisel. Esmaspäeval aset leidnud Euroopa Regioonide Komitee korraldatud institutsioonidevahelisel konverentsil kinnitasid piirkondade ja linnade esindajad ELi volinikule Marianne Thyssenile, et ELi ühtekuuluvuspoliitika peab jätkama Euroopa sotisaalõiguste samba rakendamist, kaasates sellesse aktiivselt kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi.

Euroopa Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz sõnas: „EL peab alati püüdma avardada oma kodanike võimalusi luues inimväärseid töökohti ja kaitstes tervist ning tagades, et kedagi ei jäeta tähelepanuta. Euroopa sotsiaalõiguste sammas viis sotsiaalse kaitse ja kaasamise tagasi ELi tegevuskava keskmesse, aga selle elluviimine nõuab jagatud pühendumist kõigil valitsustasanditel. Praegu vajame rohkem kui kunagi varem ambitsioonikat ELi eelarvet, mis hõlmaks jõulist ühtekuuluvuspoliitikat 2020. aasta järgseks perioodiks. Piirkonnad ja linnad on valmis Euroopat uuendama, aga ELi fondide – eeskätt Euroopa Sotisaalfondi – vahendite kärpimine või fondide tsentraliseerimine pärsivad meie ambitsioone.“

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen ütles: „Meie poliitika võib küll olla kohalik, aga meie ees seisvad väljakutsed on üleeuroopalised või lausa ülemaailmsed. Euroopa Regioonide Komitee üritab hakkama saada võimatuga – aidata meil mõelda kontinendi, aga tegutseda kohalikul tasandil. Sama teeb ka Euroopa sotsiaalõiguste sammas. See tegeleb Euroopa probleemidega kasutades meetmeid, mis ei ole üksnes Euroopa tasandi, vaid ka riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi meetmed.“

Euroopa Regioonide Komitee on arvamusel, et sotsiaalsed õigused peaksid olema samaväärsed majanduslike õigustega, komitee on teinud ettepaneku lisada sotsiaalse progressi peatükk ELi aluslepingutesse ja kehtestada liikmesriikidele siduvad sotsiaalsed eesmärgid. Komitee on ka seisukohal, et Euroopa sotsiaalõiguste sammast toetav tulemustabel peaks sisaldama piirkondlikke andmeid, et käsitleda piirkondlikke erinevusi. Piirkonnad ja linnad kutsuvad samuti üles oskuste ja hariduse laiaulatuslikule koondamisele, et ergutada investeeringuid inimkapitali ning parandada oskuste ja tööturu vajaduste kooskõla.

Regioonide Komitee sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjoni (SEDEC) esimees ja La Rioja autonoomse piirkonna valitsuse juht José Ignacio Ceniceros (ES/EPP) märkis: „Sotsiaalsed ja majanduslikud erinevused Euroopa piirkondade vahel ja nende sees põhjustavad laastavaid demograafilisi muutusi, ajude äravoolu, sisserännet ja populismi. Asjakohase rahastamise ja tugeva poliitilise tahte olemasolul võib sotsiaalõiguste sambast saada relv ebavõrdsuse ja eraldatuse vastu võitlemiseks ning selle abil saaks ebasoodsamas olukorras olijatele võimaldada vajalikke koolitusi ja oskuste omandamist, et nad suudaksid toime tulla tiheda konkurentsiga tööturul ja muutuksid oma kogukondade aktiivseteks ja tootlikeks liikmeteks.“

Altenkircheni linnapea ja Euroopa Regioonide Komitee arvamuse „Euroopa sotsiaalõiguste sammas” raportöör Heinz-Joachim Höfer (DE/PES) märkis: „Selleks et muuta sotsiaalõiguste samba põhimõtted tegelikkuseks kõigi eurooplaste jaoks, ootame Euroopa Komisjonilt palju suuremaid ambitsioone ja kiiret tegutsemist. Me ootame endiselt Euroopa taskukohase eluaseme strateegiat, Euroopa vaesuse vastu võitlemise kava, et vähendada nende inimeste arvu, keda ohustab vaesus või sotsiaalne tõrjutus, ning asjakohaseid meetmeid platvormitöötajate kaitsmiseks. Aga veelgi enam tekitab muret see, et perioodiks 2021–2017 kavandatud eelarvekärped, näiteks Euroopa Sotsiaalfondi eelarve vähendamine, takistavad sotsiaalõiguste samba edukat ellu viimist eelkõige mahajäänud piirkondades.“

Euroopa Parlamendi raportöör Maria João Rodrigues (PT/S&D) rõhutas samuti seda, et „ELi järgmine eelarve peaks täitma Göteborgis antud lubadusi – ehitada üles õiglasem Euroopa ja tugevdada ELi sotsiaalset mõõdet enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi. Järgmiste eelarveprogrammide ettevalmistamisse ja rakendamisse tuleb nõuetekohaselt kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused. Nende konkreetsed teadmised piirkondlikest ja kohalikest vajadustest muudavad nad erilisteks partneriteks sotsiaalõiguste samba tõhusal rakendamisel.“

Euroopa Nõukogu eesistujariiki Austriat esindas peanõunik Andrä Ruppechter , kes rõhutas, et püüdlused majandusliku ja sotsiaalse lähenemise suunas liikumiseks võivad muuta Euroopa majanduse stabiilsemaks ja tootlikumaks.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier võttis sõnumi kokku: „Kui me tahame, et see sammas tagaks heaolu kõigile kodanikele, peavad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Regioonide Komitee oma jõud ühendama. Me mõlemad oleme kõige paremal positsioonil, et hinnata samba rakendamist piirkondlikust ja kodanikuühiskonna seisukohast lähtuvalt. Me peame tegutsema kiiresti, et tulla toime lõhestava ebavõrdsusega ja panna alus muutustele, mida kodanikud läbematult ootavad.“

Fotogalerii

Lisateave:

Euroopa Komisjon tegi järgmiseks eelarveperioodiks (2021–2017) ettepaneku muuta praegune Euroopa Sotsiaalfond paindlikumaks ja lihtsamaks, liites mitmed praegused fondid ja programmid. Uuest fondist Euroopa Sotsiaalfond Pluss toetatakse Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtteid ja soovituste rakendamist Euroopa poolaasta raames. Samas aga vähendatakse üldist eelarvet umbes 6 % võrra. Euroopa Regioonide Komitee arvamuse eelnõus , mis on kavas vastu võtta detsembri täiskogu istungjärgul (raportöör on Andaluusia piirkonna president Susana Díaz Pacheco (ES/PES)), hoiatatakse samuti fondi haldamise tsentraliseerimise eest, mis toimub kohalike ja piirkondlike omavalitsuste arvelt.

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023