Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa piirkondade ja linnade nädal #EURegionsWeek: ELi ja kohalikud juhid nõuavad Euroopale sidusat, kestlikku ja kaasavat tulevikku  

2019. aasta Euroopa piirkondade ja linnade nädala avaürituse kolm põhiteemat olid solidaarsus, kestlikkus ja kodanikele lähemal seisev Euroopa. Üle 600 kohaliku, piirkondliku ja ELi poliitiku, eksperdi ja teadlase juuresolekul nõudsid Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz, Euroopa Parlamendi asepresident Klára Dobrev, Euroopa Komisjoni volinik Elżbieta Bieńkowska ja viis noort rahva mandaadi saanud poliitikut solidaarsemat Euroopat ja suuremaid piirkondlikke investeeringuid, et tagada kõigile ELi kodanikele parem tulevik.

Sel aastal toimub Euroopa piirkondade ja linnade nädal ajal, mil Euroopa Liidus toimuvad poliitilised muutused. Nüüd, kui Euroopa Parlamendi uus koosseis on kinnitatud ja Euroopa Komisjoni koosseis alustab oma uut ametiaega, pööratakse ELi tegevuskavas suurt tähelepanu liidu tulevaste prioriteetide kindlaks määramisele, sealhulgas sellele, kuidas muuta Euroopa sotsiaalselt kaasavamaks, kestlikumaks ja kodanikele lähedasemaks. Nädal aega kestva konverentsiga samal ajal jätkavad liikmesriigid läbirääkimisi ELi järgmise pikaajalise eelarve üle perioodiks 2021–2017, milles määratletakse, kui palju investeeritakse tulevastel aastatel ELi vahendeid neisse prioriteetsetesse valdkondadesse.

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz ütles: „Aastate jooksul on ELi regionaalpoliitika muutunud, et vastata probleemidele, millega Euroopa tänapäeval silmitsi seisab. Euroopa Liidu tugisammas peab endiselt olema ELi ühtekuuluvuspoliitika, mille abil eraldatakse piirkondadele ja linnadele vahendeid, mida nad vajavad selliste probleemidega tegelemiseks nagu kliimamuutused, sotsiaalne kaasatus ja ebavõrdsus. Lisaks stabiilsetele investeeringutele peab EL kiiresti muutma õigusaktide koostamise põhimõtteid, andes kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele – kes vastutavad 70 % ELi õigusaktide rakendamise eest – tegeliku osaluse ELi otsuste tegemises.“

Euroopa Parlamendi asepresident Klára Dobrev sõnas: „Oleme astumas uude ajastusse. Poliitikute jaoks on alati olnud keeruline oma lühiajaliste poliitiliste huvide ühitamine tõeliste pikaajaliste eesmärkidega. Esile on aga kerkinud uued suunamuutjad. Nad on noored, energilised ja entusiastlikud ning teadlikud kliimamuutustest tulenevast ohust. Nüüdsest sõltub valitud poliitikute tulevik paljuski nende suutlikkuses astuda vastu sellele inimkonda ähvardavale tohutule ohule. Teisisõnu – nad on sunnitud tegema palju enamat. Ja mina olen selles võitluses teie liitlane.“

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska tõdes arutelul: „Ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on suurendada solidaarsust ja luua parem tulevik iga inimese jaoks. Uue 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika elluviimiseks peavad kõik uuel rahastamisperioodil pingutama, et ühiselt tulemusteni jõuda. Ühtekuuluvuspoliitikaga tuleb jätkuvalt võimestada piirkondi ja linnu, kes on kestliku Euroopa saavutamise peamine jõud ja kes tagavad meie valmisoleku kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiskes.“

Arutelul osales viis noort poliitikut, kes esindasid enam kui sadat konverentsile kutsutud noort rahva mandaadi omandanud poliitikut. Firenze linnavolikogu liige Laura Sparavigna (PES), Mieleci (Poola) linnavolikogu liige Radosław Swoł (ECR), Autuni (Prantsusmaa) vallavanem Vincent Chauvet (RE), Kupio linnavolikogu liige Mia Eskelinen-Fingerroos (EPP) ja Highlandi (Ühendkuningriik) omavalitsuse liige Kirsteen Currie (EA) jagasid oma kogemusi ja seisukohti võimaluste ja vahendite kohta, mida linnad ja piirkonnad Euroopa Liidu tulevikuks vajavad.

Taustteave

Euroopa piirkondade ja linnade nädal (#EURegionsWeek) on iga-aastane neli päeva kestev konverents, mille korraldavad Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon. See on suurim regionaalarengu teemaline üritus Euroopas. Sel aastal tuleb kokku üle 9000 inimese, sealhulgas teadlased, avaliku sektori ametnikud ja eksperdid ning pea 600 kohaliku, piirkondliku, riigi ja Euroopa tasandi poliitikut, kes saavad osaleda enam kui 400-l ühtekuuluvuse eri aspekte käsitleval seminaril, arutelul ja näitusel ning luua uusi kontakte.

Ürituse fotosid ja salvestusi saab alla laadida siit.

Kontakt

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :