Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi konkurentsipoliitika ei tohi piirata kohaliku ja piirkondliku tasandi toetusi  

ELi konkurentsipoliitika mõju kohta kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele koostati arvamus, mis võeti vastu Euroopa Regioonide Komitee täiskogu detsembri istungjärgul. Arutelu käigus ELi konkurentsivoliniku Margrethe Vestageriga nõudsid komitee liikmed, et eeskirjad võimaldaksid kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel tegeleda oma sotsiaalsete ja majanduslike probleemidega, ilma et seda loetaks riigiabiks.

Konkurentsipoliitika on ELi vahend siseturu ja tarbijate kaitsmiseks võimalike kuritarvitamiste eest turgu valitsevate ettevõtjate poolt, kes võiksid muidu nõuda ebaõiglast hinda või kehtestada ebaõiglasi tingimusi, millel on negatiivne mõju kodanikele ning kohalikule ja piirkondlikule majandusele. Samuti piirab see riigi sekkumist, mis võib tekitada probleeme kohalikele ja piirkondlikele asutustele, kes osutavad avalikke teenuseid või toetavad kohalikke ettevõtteid ja majandust.

„Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused sõltuvad konkurentsialastest otsustest, sealhulgas maksueeskirju käsitlevatest otsustest, kuna neil võib olla märkimisväärne mõju kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Nad on üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutajad, mis on oluline ülesanne eurooplaste toetamisel nende igapäevaelus. Linnu ja piirkondi tuleb selle ülesande täitmisel toetada, sealhulgas ka ELi konkurentsipoliitika raames,” ütles Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz arutelu avades.

ELi konkurentsivolinik Margrethe Vestager sõnas: „Me nõustume komiteega, et kui avaliku sektori kulutused ei mõjuta konkurentsi Euroopa tasandil, siis ei ole vaja Euroopa Komisjoni kaasata. Meie ülesanne on tagada, et Euroopa turg oleks avatud ja õiglane. Ning me peame tagama, et ettevõtjad, kes saavad riigiabi, ei hoia turult eemal ärksate mõtetega kodanikke ja ettevõtjaid. Riigiabi tuleks anda ainult siis, kui turg ei suuda mingit projekti teostada. Me hindame tänast mõttevahetust kohalike ja piirkondlike esindajatega, millest ilmnesid valdkonnad, kus on vaja veel tööd teha.”

Komitee arvamuses rõhutatakse positiivset mõju, mida Euroopa konkurentsipoliitika avaldab nii kodanikele kui ka ettevõtetele, laiendades kodanike jaoks valikut ja edendades innovatsiooni, ning tunnustatakse Euroopa Komisjoni asukohapõhise piiramise ja e-kaubanduse küsimusega tegelemise eest, mis toob kasu Euroopa tarbijatele.

Tipperary krahvkonna volikogu liige ja komitee arvamuse raportöör Michael Murphy ütles siiski, et vaja on tasakaalustatud lähenemisviisi konkurentsieeskirjade jõustamisel koos geograafilise asukoha ning sotsiaalse ja kultuurilise olukorra arvessevõtmisega. „Me peame veelgi lihtsustama riigiabi eeskirjade kohaldamist üldist majandushuvi pakkuvatele teenustele nii, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kui teenuste osutajad saaksid vastata kohaliku majanduse väljakutsetele, eelkõige äärepoolsemates piirkondades, kus turg ei pruugi alati olla toimiv viis teenuste pakkumiseks ning haavatavate kodanike, raskustega maadlevate väikeettevõtete ja hoiustajate abistamiseks.“

Arvamuses rõhutatakse ka vajadust tagada aus konkurents ja hindade läbipaistvus toiduainete tarneahelas, et kaitsta Euroopa põllumajandustootjaid. Tulevikuprobleemide osas soovitab komitee raportöör suuremat paindlikkust riigiabi eeskirjade puhul, mis tähendab, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel lubataks proaktiivsemalt aidata Euroopa ettevõtetel tegeleda Brexitist tingitud majanduslike väljakutsetega, ilma et seda käsitataks riigiabina.

Eraldiseisvas komitee arvamuses Euroopa elamumajanduse tegevuskava suunas" tõstatas Belgia Charleroi linnavolikogu liige Hicham Imane (BE/PES) ka sotsiaalmajutuse küsimuse. Ta väidab, et konkurentsipoliitika ei tohiks piirata sotsiaalmajutust kõige vaesematele ja ebasoodsamas olukorras olevatele sotsiaalsetele rühmadele. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel peaks olema vabadus kavandada, teostada ja rahastada sotsiaalkortereid, et aidata ka neid, kes elavad nõuetele mittevastavates või ülerahvastatud eluruumides või kes kulutavad suurema osa oma sissetulekust inimväärsete elamistingimuste peale.

Konkurentsi valdkonnaga seotud komitee arvamused:

• Arvamus „Euroopa elamumajanduse tegevuskava suunas“

• Arvamus „Riigiabi ja üldist majandushuvi pakkuvad teenused“ (Pressiteade)

• Arvamus „Töötajate lähetamise direktiivi läbivaatamine“ (Pressiteade)

Kontaktisik:
Carmen Schmidle
Tel +32 (0)2 282 2366
carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :