Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi eelarve ja taastamisfondi kokkulepet on vaja juuniks, sest muidu satub ohtu Euroopa kodanike turvalisus ja ühtekuuluvus  

23. aprillil toimunud Euroopa Ülemkogu liikmete videokonverentsi järel nõuab ühtekuuluvuspoliitika allianss – kogu ELi hõlmav liit, mis toetab tugevamat ühtekuuluvuspoliitikat pärast 2020. aastat –, et ühtekuuluvuspoliitika peab aruteludes COVID-19 taastamisstrateegia üle jääma prioriteediks ning arvesse tuleb võtta piirkondade ja linnade vajadusi ja kogemusi.

Võitlus COVID-19 pandeemia vastu ja Euroopa majanduse taaskäivitamine on võidujooks ajaga. Kõik edasised viivitused ELi ambitsioonikal eelarvel põhineva asjakohase ELi taastamise kava tagamisel õõnestavad meie võimet kaitsta kodanike tervist ja sotsiaalseid õigusi, säilitada Euroopa tootmisvõimsus, aidata ettevõtetel hädaolukorras ellu jääda ja investeerida kestlikku tulevikku.

Vajame liikmesriike, kes astuksid Euroopa nimel olulisi samme eesmärgiga

- tagada piisava rahastamise ja erieeskirjade abil ühtekuuluvuspoliitikat toetavate erakorraliste meetmete jätkumine kriisist enim räsitud riikides ja piirkondades;

- suurendada ühtekuuluvuspoliitikasse aastateks 2021–2027 kavandatud investeeringuid, et kiirendada taastumist ning luua pikemas perspektiivis vastupidav, õiglasem ja kestlikum Euroopa;

- tagada, et erakorralised finantsalgatused aitavad kaasa sotsiaalsele, territoriaalsele ja majanduslikule ühtekuuluvusele, pöörates tähelepanu kohalike maksude vähenemisele ja tuludele ning toetades kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ja nendega seotud riigiettevõtteid kodanikele kohalike teenuste osutamisel nii pandeemia ajal kui ka pärast seda;

- viia edukalt lõpule läbirääkimised tulevase ühtekuuluvuspoliitika üle, et võimaldada uue rahastamisperioodi õigeaegset algust 2021. aastal ja tagada ühtekuuluvuspoliitika jätkumine järgnevatel aastatel;

- tuua kokku kõik valitsustasandid, et investeerida parematesse tervishoiuteenustesse kogu liidus, suurendades tervishoiu rahastamist ühtekuuluvuspoliitika raames ja luues spetsiaalse tervishoiumehhanismi;

- tunnustada piiriülese ja riikidevahelise koostöö häid näiteid praeguses kriisis ning kaasata ETKRid, euroregioonid ja kõik ELi piirialad aktiivsesse võitlusse viiruse vastu ja majanduse elavdamisse edaspidi.

Nõuame, et nii ELi eelarve põhiosa kui ka erakorralised finantsinvesteeringute algatused tugineksid pandeemia ja selle tagajärgedega tegelevate kohalike osalejate kogemustele ja teadmistele. ELi investeeringutele tuleb võimaldada paindlikkust ja lihtsustamist, kuid mis tahes ületsentraliseerimine kahjustaks tõsiselt nende tõhusust. Ühtekuuluvuspoliitika on ELi parim vahend piirkondade ja linnade sotsiaalse ja majandusliku arengu (sealhulgas tervise- ja kliimameetmete) struktuurseks tugevdamiseks. Seda tuleb tugevdada ja täielikult kasutada, et suurendada pikas perspektiivis kõigi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vastupanuvõimet, et tagada nende piisav valmisolek praeguse kriisi ja mis tahes tulevaste kriiside majanduslikeks tagajärgedeks ning seega täiendada olemasolevaid ja tulevasi hädaolukorrale reageerimise vahendeid.

Reformide tugiprogrammi võimaliku tugevdamisega on piirkondade ja linnade tegelik kaasamine vajaduste hindamisse ja sekkumiste kujundamisse – tihedas kooskõlas ühtekuuluvuspoliitika kavadega – otsustava tähtsusega, tagamaks, et ühtki piirkonda ei jäetaks kõrvale ja et reformide territoriaalset asümmeetrilist mõju hallatakse tõhusalt. Lisaks peaksid piirkonnad ja linnad osalema arutelus selle üle, kuidas tugevdada Euroopa kogukondade vastupanuvõimet tegeleda pandeemiakriisi ning selle majandusliku ja sotsiaalse mõjuga territoriaalsest vaatenurgast.

Nüüd on väga oluline, et ELi institutsioonid tegutseksid solidaarsuse ja vastutustundlikkuse vaimus. Läbirääkimiste lõpptulemuseks ei saa olla ületsentraliseeritud fondid ja ebakindlad finantsinstrumendid, mis toetuvad üksnes eraturgude reageerimisvõimele. Euroopale tuleb pakkuda tõhusat vahendite kogumit, milles toetused ja laenud on asjakohaselt tasakaalus ning partnerluspõhimõtet rakendatakse täies ulatuses ELi kodanike vajaduste paremaks kaitsmiseks.

Üksnes siis, kui leiame endas koos tegutsemiseks julgust ja suudame üksteist usaldada, saame Euroopa sellest hädaolukorrast välja tuua.

Sekretariaadi kontaktid:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023