Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
# CohesionAlliance otsib võimalusi koostööks Euroopa Parlamendi liikmetega, et tagada tugev ühtekuuluvuspoliitika aastateks 2021–2027  
COTERi ja regionaalarengukomisjoni juhtivad liikmed arutlesid ohtude ja võimaluste üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkimistel territoriaalsete ja valdkondlike ühendustega.

Kavandatud eelarvekärped ja tsentraliseerimine ohustavad endiselt 2021.–2027. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide suutlikkust vähendada lõhesid ning levitada jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu üle ELi. # CohesionAlliance'i – tugeva 2020. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika nimel tegutseva kogu ELi hõlmava alliansi partnerid arutasid, 10. juulil Euroopa Regioonide Komitees Euroopa Parlamendi vastvalitud liikmetega, kuidas neid riske ületada.

„Euroopa Parlamendi valimistel anti uuele Euroopa Parlamendile selge volitus tuua Euroopa kodanike vajadustele lähemale. Ühtekuuluvuspoliitika on ainulaadne ja võimas vahend selle eesmärgi saavutamiseks, kaasates igas Euroopa piirkonnas kõik asjaomased osalejad. Me peame seda poliitikavaldkonda koos kaitsma ja parandama ning vältima selle kasutamist rahareservina, mille abil sõlmida viimasel hetkel kulissidetaguseid kokkuleppeid ELi tulevase eelarve kohta,“ ütles komitee president Karl-Heinz Lambertz, öeldes tere tulemast uuele #CohesionAlliance’i toetajale, Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni vastvalitud esimehele Younous Omarjeele.

Yonous Omarjee väljendas täielikku toetust alliansi prioriteetidele, sealhulgas territoriaalse ühtekuuluvuse võtmetähtsusele, makromajandusliku tingimuslikkuse kaotamisele, eeskirjade lihtsustamisele ja partnerluspõhimõttele seoses investeerimiskavade kaasava juhtimisega. „Me peame võitlema koos ELi ühtekuuluvuspoliitika vahendite mis tahes kärpimise vastu järgmises pikaajalises eelarves,“ ütles ta ja lisas: „Kuna finantskriisi ajal kehtestati kokkuhoiukavad, on piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele antud sageli uusi kohustusi ja ülesandeid, samal ajal kui nad seisavad silmitsi uute väljakutsetega, mis ulatuvad kliimamuutustest vaesuseni. Me peame tagama ELi piisava toetuse piirkondadele.“

Nouvelle-Aquitaine’i piirkonna valitsuse aseesimees ning Euroopa Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) esimees Isabelle Boudineau (PES/FR) rõhutas: „Linnad ja piirkonnad on osalejad ja mitte pealtvaatajad muutustes, milles Euroopa peab toime tulema selliste oluliste probleemidega nagu kliimamuutused ning sotsiaalne ja territoriaalne ebavõrdsus. Inimesed Euroopas, eriti maapiirkondades, tunnevad end mahajäänuna. Kui me tahame oma kodanike ootusi täita, peame tugevdama Euroopa ühtekuuluvuspoliitikat. Meile kui kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele on see peamine investeerimis- ja solidaarsusvahend meie kodanike jaoks õiglase ülemineku toetamisel. Tänu sellele alliansile õnnestus meil tagada olulised saavutused nagu ühtekuuluvuspoliitika kaitsmine kõigi Euroopa piirkondade jaoks. Jätkame tööd selle nimel, et linnad ja piirkonnad oleksid täielikult kaasatud kestliku arengu eesmärkidel põhineva uue poliitilise tegevuskava ja tugeva ühtekuuluvuspoliitika kujundamisse, et need ellu viia.“

Viimase kahe aasta jooksul on allianss kujunenud esimeseks teabevahetusplatvormiks, mis toob kokku kõik ühtekuuluvuspoliitikaga seotud sidusrühmad nii era- kui ka avalikust sektorist. Alliansi eesmärk on teha nende hääl ELi otsustusprotsessis kuuldavaks, samal ajal üldsust teavitades ja suurendades selle teadlikkust Euroopa pühendumusest erinevuste vähendamisele.

Selle algatuse mõjule juhtis tähelepanu Saksi-Anhalti liidumaa esindaja föderaalvalitsuse juures ja Euroopa Regioonide Komitee EPP fraktsiooni esimees Michael Schneider (EPP/DE), kes oli alliansi üks algatajaid: „Olen veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika allianss, mis on hoogu kogumas, avaldab märkimisväärset mõju tulevase ühtekuuluvuspoliitika lõplikule kavandamisele. Seda võib juba näha Euroopa Parlamendi seisukohas, mis kajastab meie linnade ja piirkondade peamisi nõudmisi.“

Üritusel juhtisid ametiasutuste, kodanikuühiskonna ja ettevõtjate ühenduste esindajad tähelepanu ühtekuuluvuspoliitika mõjule sekkumisvaldkondades alates noortepoliitikast kuni väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamise, kliimamuutuste vastaste meetmete ja sotsiaalse kaasatuseni.

Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu kolmepoolsed kohtumised tulevase ühtekuuluvuspoliitika seadusandlike ettepanekute teemal käivituvad uuesti eeldatavasti oktoobris, et asjaomased määrused oleks võimalik vastu võtta 2019. aasta lõpuks.

Märkus toimetajatele

#CohesionAlliance (ühtekuuluvuspoliitika allianss) koondab neid, kes usuvad, et ELi ühtekuuluvuspoliitika peab ka edaspidi olema üks ELi tuleviku tugisambaid. Võttes arvesse Brexitit ja ELi vajadust rahastada selliseid uusi prioriteete nagu kaitse, julgeolek ja välispiiri kontroll, on oht, et ühtekuuluvuspoliitika jaoks eraldatavaid vahendeid kärbitakse järgmises ELi pikaajalises eelarves või mitmeaastases finantsraamistikus, milles määratakse ELi kulupiirangud pärast 2020. aastat. Selleks et suurendada teadlikkust ühtekuuluvuspoliitika tähtsast rollist, käivitasid ELi linnade ja piirkondade peamised ühendused Euroopa Piirialade Ühendus (AEBR), Euroopa Piirkondade Assamblee (AER), Euroopa Piirkondlike Seadusandlike Kogude Konverents (CALRE), Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), Euroopa Mereliste Äärealade Konverents (CPMR) ja Eurocities ning Euroopa Regioonide Komitee 2017. aasta oktoobris ühtekuuluvuse alliansi #CohesionAlliance. Allianss nõuab, et 2020. aasta järgne ELi eelarve muudaks ühtekuuluvuspoliitika tugevemaks, tõhusamaks, nähtavamaks ja kättesaadavamaks kõigile Euroopa Liidu piirkondadele. Pärast selle käivitamist on alliansi deklaratsioonile kirjutanud alla enam kui 12 000 üksikisikut, 121 piirkonda, 135 linna ja maakonda, 50 kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ühendust, 40 Euroopa Parlamendi liiget ja 35 ELi valdkondade ühendust. Riikide valitsused, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, VKEd, valitsusvälised organisatsioonid, koolid, ülikoolid ja kultuuriorganisatsioonid – igaüks, kes usub ELi ühtekuuluvuspoliitikasse, on teretulnud alliansiga ühinema, kirjutades alla selle deklaratsioonile.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel +32 2 282 2461

Mobiil +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Jaga :