Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee väljendab pahameelt rünnakute üle Ukraina linnadele ja lubab pikaajalist toetust Ukraina ülesehitamiseks  

ELi linnad ja piirkonnad määravad kindlaks viisid, kuidas nad – ja EL – saavad kaasa aidata Ukraina ülesehitamisele. Värske küsitluse kohaselt toetavad kohalikud ja piirkondlikud poliitikud kindlalt Ukraina abistamist.

Euroopa Regioonide Komitee on kinnitanud oma täielikku toetust Ukrainale seoses inimelusid nõudvate rünnakute lainega, mida Venemaa alustas 10. oktoobril linnade tsiviilalade ja taristu vastu kogu Ukrainas. Toetust avaldati kogu poliitilise spektri ulatuses täiskogu istungjärgul, millel komitee võttis vastu ulatuslikud soovitused, mille eesmärk on tagada, et Euroopa Liidu linnad ja piirkonnad saaks tõhusalt ja tihedalt kaasata Ukraina ülesehitamisse. Komitee arvamuses rõhutatakse vajadust pöörata erilist tähelepanu sellele, et ülesehitusprotsess kiirendaks ka Ukraina üleminekut senisest keskkonnahoidlikumale ja kestlikumale majandusele.

Arvamus „ELi linnade ja piirkondade rolli kohta Ukraina ülesehitamisel“ aitab kujundada tööd, mida teeb Euroopa linnade ja piirkondade liit Ukraina ülesehitamiseks. Liidu asutasid juunis Euroopa Regioonide Komitee ning kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi esindavad Ukraina ja üleeuroopalised ühendused. Liit loodi vastuseks Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi taotlusele.

Arvamuse vastuvõtmisega 11. oktoobril tagatakse, et linnade ja piirkondade soovitused on sõnastatud õigeaegselt Berliinis 25. oktoobril toimuvaks rahvusvaheliseks konverentsiks, mis on pühendatud Ukraina ülesehitamisele, ning enne lõplike otsuste tegemist platvormi üksikasjade kohta, mille loob Euroopa Komisjon, et koordineerida Ukraina ülesehitamise toetamist. Arvamuses kutsutakse Euroopa Komisjoni üles esitama ettepanekut alt üles suunatud ülesehitamise protsessi kohta Ukrainas, mis põhineb riigi juba kaugele edenenud detsentraliseerimise protsessil.

Firenze linnapea ja Eurocitiese esimees Dario Nardella (IT/PES) ütles: „Me eeldame, et ülesehitusplatvormi rahastatakse sarnaselt ELi majanduse taaste- ja vastupidavusrahastuga, ja nõuame, et platvormis kaasataks linnade ja piirkondade liit Ukraina ülesehitamiseks täieõigusliku partnerina kõikidesse planeerimis- ja rakendusetappidesse ning et platvorm toimiks võimalikult suures kooskõlas ELi regionaalpoliitika metoodikaga, pidades silmas ka Ukraina Euroopa Liiduga ühinemise ettevalmistamist.“ Ta lisas, et Ukraina hävinud taristu ülesehitamisel tuleks keskenduda kestlikkusele, demokraatlikele põhimõtetele ja stabiilsetele institutsioonidele.

Ülesehitamist toetav liidu tegevuse aluseks on tugev toetus Ukrainale ELi linnades ja piirkondades. 2022. aasta kohalikus ja piirkondlikus baromeetris, mille puhul on tegemist küsitlusega rohkem kui 2000 kohaliku ja piirkondliku poliitiku seas kogu ELis ning mis sisaldus komitee poolt 11. oktoobril avaldatud ELi 2022. aasta aruandes piirkondade ja linnade olukorra kohta, ütles kolm neljandikku vastanuist, et nende kohalikus või piirkondlikus omavalitsuses on vastu võetud sõja tõttu ümberasustatud ukrainlasi, ning pooled vastanuist on saatnud Ukrainasse materiaalset abi. Üks vastaja kahest ütles, et kõige tõhusam viis Ukraina ülesehitamiseks oleks kaasata sellesse protsessi ELi piirkonnad ja linnad.

Euroopa Regioonide Komitee president Vasco Alves Cordeiro lausus: „Venemaa sõjas Ukraina vastu on hävitatud elamuid, kooli- ja ülikoolihooneid ning haiglaid. Kui midagi ette ei võeta, jäävad talve saabudes mõne nädala jooksul kõigist kahjustatud hoonetest alles vaid varemed. Euroopa Regioonide Komitee asutas koos oma partnerühendustega Euroopa linnade ja piirkondade liidu Ukraina ülesehitamiseks. See liit peab laienema ja kaasama rohkem linnu ja piirkondi, et Ukrainat tõhusalt üles ehitada, sest iga teine meie kohaliku ja piirkondliku baromeetri küsitlusele vastanuist ütleb, et kõige tõhusam viis Ukraina ülesehitamiseks on kaasata ELi linnad ja piirkonnad ülesehituskavadesse. Tegutseme jätkuvalt selle nimel, et sõnadest saaksid teod ja loodaks konkreetne rahastamisvahend, et tagada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vastastikused ülesehitusprojektid. Me seisame koos Ukrainaga.“

President Cordeiro rõhutas komitee nimel vastuseks Venemaa poolt 10. oktoobril alustatud inimelusid nõudvatele rünnakutele, et „mõistab teravalt hukka tsiviilisikute ja tsiviiltaristu jõhkra ründamise kogu riigis“, ning kinnitas Ukraina poole esindajatele komitee täielikku solidaarsust nende võitluses demokraatia ja vabaduse eest.

Kuidas saavad linnad ja piirkonnad Ukrainat aidata?

Ukraina valitsuse, Euroopa Komisjoni ja Maailmapanga ühises hinnangus märgiti, et sõda tekitas ajavahemikul 24. veebruarist 1. juunini kahju 349 miljardi euro ulatuses ning mõju oli eriti suur eluaseme-, transpordi-, kaubandus- ja tööstussektoris. Hävitustegevus toimus valdavalt Tšernihivi, Donetski, Luhanski, Harkivi, Kiievi ja Zaporižžja oblastis.

Arvamuse eelnõus sisalduvad soovitused selle kohta, kuidas Ukrainat aidata, hõlmavad erinevaid etappe: esimene etapp keskendub hädaolukordadele reageerimisele, teine etapp on pühendatud elutähtsa taristu ja teenuste taastamisele ning kolmas etapp sillutab teed pikaajalisele kestlikule majanduskasvule. Pikaajalisel toetamisel tuleks eelkõige keskenduda Ukraina valitsuse seatud eesmärgile vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 65% ja taastada sotsiaalne taristu, näiteks elamud, koolihooned ja haiglad, et anda Ukraina pagulastele ja sealt lahkuma sunnitud elanikele võimalus pöörduda tagasi oma sõjaeelsetesse kodudesse.

Ukraina valitsus on teinud ettepaneku, et ELi linnad ja piirkonnad võiksid sellele Ukraina partneritega mestides kaasa aidata. Komitee arvamuse eelnõus rõhutatakse ka ulatuslikumate investeerimiskavade potentsiaalset kasu suurema hulga linnade ja piirkondade kaasamisel.

Arvamuses rõhutatakse vajadust investeerida võimalikult kiiresti kohalike ja piirkondlike omavalitsuste suutlikkuse suurendamisse. Omavalitsused on viimase seitsme aasta jooksul pidanud täitma palju rohkem ülesandeid ning seisavad nüüd silmitsi ülesehitamise ja ELiga ühinemiseks valmistumise väljakutsega. Arvamuses kutsutakse konkreetselt üles tugevdama olemasolevat U-LEADi programmi, et toetada detsentraliseerimist Ukrainas.

Ukraina on juba ELi Doonau piirkonna strateegia liige ja arvamuses soovitatakse, et strateegia looks integreeritud raamistiku koostööks ELiga. Soovitustes minnakse kaugemale, rõhutades linnade ja piirkondade toetamisel läbiproovitud ELi mehhanismide kasutamise väärtust. Näiteks tehakse ettepanek, et EL peaks varakult asuma laiendama koostööd Ukraina oblastitega riikidevahelise koostöö programmi kaudu ning kiirendades Ukraina juurdepääsu programmidele „Horisont“ ja „Kultuur“.

Soovituste koostamisel tugineti osaliselt komitee tellitud uuringule, milles teadlased analüüsisid eri ulatuses kahju kannatanud Ukraina piirkondades kohalike ja piirkondlike poliitikute seisukohti. Järeldustes märgitakse, et tänu 2010. aastate keskel alanud detsentraliseerimise protsessile on kohalikul ja piirkondlikul tasandil oluliselt paranenud haldussuutlikkus, ning rõhutatakse ka ELi linnade ja piirkondade potentsiaali aidata kaasa suutlikkuse suurendamist soodustavatele reformidele, eelkõige väiksemates kogukondades.

Kontaktisikud:

Monica Tiberi, presidendi pressiesindaja, + 32 479 51 74 43

Andrew Gardner, pressiametnik, + 32 473 84 39 81

Stephanie Paillet, audiovisuaalsed tugiteenused, + 32 473 52 29 88

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023