Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee ja OECD ühisuuringus hoiatatakse, et pandeemia ohustab Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste finantsolukorda  

86% linnadest ja piirkondadest prognoosib kulude suurenemist, samas kui 90% eeldab tulude vähenemist, mis seab ohtu avaliku sektori investeeringud

COVID-19 kriis mõjutab Euroopa piirkondi ja linnu väga suurel määral. Täna ECONi komisjoni koosolekul esitletud Euroopa Regioonide Komitee ja OECD ühisuuringu kohaselt eeldab enamik kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, et sotsiaal-majanduslik kriis mõjutab rängalt nende finantsolukorda. Lühiajalises ja keskpikas perspektiivis kardavad nad nn kääriefekti, mis seisneb kulude suurenemises ja tulude vähenemises ning võib kahjustada nende suutlikkust teostada avaliku sektori investeeringuid. Piirkonnad ja linnad on olnud pandeemia ja selle sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemisel eesliinil.

Lisaks tervishoiualase ja inimliku tragöödia põhjustamisele on COVID-19-l ulatuslik mõju kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele. Selle mõju paremaks mõistmiseks viisid Euroopa Regioonide Komitee ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) 2020. aasta juunis ja juulis läbi veebiuuringu „COVID-19 mõju kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele“ . Uuringu tulemusi esitleti täna Euroopa Regioonide Komitee majanduspoliitika komisjoni (ECON) koosolekul, millel osales ka OECD detsentraliseerimise, avaliku sektori investeeringute ja piirkondliku rahastamise üksuse juhataja Dorothée Allain-Dupré.

Uuring kinnitab, et COVID-19 kriis mõjutab rängalt Euroopa Liidu piirkondi ja linnu . 63% vastanutest leidis, et üldine mõju on „suur“ või „väga suur“. Peaaegu pooled kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest (46%) märkisid, et peamine probleem kriisiga tegelemisel on tehniliste vahendite ja seadmete puudus, samas kui 39% viitas rahaliste vahendite puudusele. Uuringu läbiviimise ajal väitis ainult umbes pool vastanutest, et koordineerimine kohalike ja piirkondlike omavalitsuste või riikide valitsustega on olnud tõhus.

Uuringu mõnd põhilist järeldust kasutati esimese üleeuroopalise iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri koostamisel, mida Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas esitles 12. oktoobril 2020 18. Euroopa piirkondade ja linnade nädalal .

ECONi komisjoni esimees ja Tipperary krahvkonna volikogu liige Michael Murphy (IE/EPP) ütles: „Mul on hea meel, et täna avaldati komitee ja OECD ühisuuring. Selle õigeaegselt saabunud tulemused aitavad teha teadlikke poliitilisi valikuid, et toetada kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi pandeemia tõttu nende rahanduslikus olukorras tekkinud tagajärgede ohjeldamisel. Oleme olnud eesliinil võitluses selle enneolematu kriisi mõjude vastu ning selle tulemusena kannatavad paljud kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused äärmiselt suure finantssurve all. Kõik valitsustasandid peavad praegu tegema koostööd, et tagada meie majanduse kestlik ja sujuv taastumine, mis ei jäta kedagi kõrvale.

OECD ettevõtluse, VKEde, piirkondade ja linnade keskuse direktor Lamia Kamal-Chaoui ütles: „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on kriisile reageerimisel eesliinil ning tunnetavad nüüd teravalt, kuidas tehtud tohutud jõupingutused avaldavad mõju nende finantsolukorrale. Nad ei saa jätkata selle probleemi lahendamist iseseisvalt ja kõik vastanud (90%) tunnistasid, et eduka väljumisstrateegia seisukohast on äärmiselt oluline koordineerida kriisile reageerimist kõigi valitsustasandite vahel. Valitsused peavad tegema ühiseid jõupingutusi, et tõhusalt koordineerida ja rakendada mõistlikku poliitikat, mis aitab neil kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel kriisist väljuda vastupanuvõimelisema ja jätkusuutlikumana.“

Kriis mõjutab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tulusid ning sellel on ohtlik nn kääriefekt, mis seisneb kulude suurenemises ja tulude vähenemises. 86% piirkondadest ja linnadest eeldab suurt või mõningast negatiivset mõju kuludele, seda eeskätt sotsiaalteenuste (64%) ja sotsiaalhüvitiste (59%) osas. Samas prognoosib 90% tulude vähenemist. Arvatakse, et tuluallikates mõjutab pandeemia kõige tõenäolisemalt maksutulusid: 83% vastanutest prognoosib siin suurt või mõõdukat vähenemist.

Uuringu ajal plaanis ligikaudu 24% riigi tasandist madalama tasandi valitsustest võtta kriisiga toimetulekuks uusi laene. 13% vastanutest oli juba taotlenud ELi lisarahastust ja 49% kaalus seda.

Uuringust nähtub ka see, et COVID-19 kriis võib regionaalarengu poliitika prioriteete ümber kujundada. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused nõuavad suuremat keskendumist taskukohastele ja kättesaadavatele kvaliteetsetele põhiteenustele, sealhulgas tervishoiuteenuste tagamisele kõigis omavalitsusüksustes (76%), piirkonna vastupanuvõime tagamisele (69%) ja digitaalse lõhe vähendamisele piirkondade vahel (68%).

Tänasel koosolekul toimus ka ECONi komisjoni liikmete esimene arutelu Saarimaa liidumaa parlamendi esimese asepresidendi Isolde Riesi (DE/PES) koostatud arvamuse eelnõu „Kriitilise tähtsusega toorainete tegevuskava“ üle ning võeti vastu arvamuse eelnõu „Kaubanduspoliitika läbivaatamine“ , mille koostas Valloonia valitsuse asepeaminister ning majandus- ja kaubandusminister Willy Borsus (BE / Renew Europe) .

„XXX“ , ütles raportöör Willy Borsus. Arvamus on kavas vastu võtta Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul 3.-4. veebruaril 2021.

Taustteave:

Euroopa Regioonide Komitee ja OECD ühine veebiuuring viidi läbi 2020. aasta juunis ja juulis. Sellele saabus 300 vastust Euroopa Liidu 24 liikmesriigi piirkondliku, vahepealse ja kohaliku tasandi omavalitsuste esindajatelt (kokku oli vastajaid 480, kui arvestada ka ettevõtjaid, akadeemilisi ringkondi, valitsusvälised organisatsioone jne esindavaid sidusrühmi). Enamik vastanutest esindas kohaliku omavalitsuse üksusi (59%) või piirkondi (26%). Umbes 18% vastuseid pärines Hispaaniast, 15% Itaaliast, 6% Slovaki Vabariigist ja 6% Poolast. Küsitlusele ei saabunud ühtegi vastust Taani, Iirimaa ja Luksemburgi kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest.

Lühikest ülevaadet uuringu peamistest järeldustest sisaldav dokument on kõigis ELi keeltes kättesaadav siin .

Täielikud tulemused on kättesaadavad OECD üksikasjalikumas ülevaates siin .

Euroopa Liidu esimese kohaliku ja piirkondliku baromeetriga saab tutvuda siin .
Selle peamised tulemused on koondatud lühiülevaatesse . Andmed piirkondliku majandusliku mõju kohta on kättesaadavad siin .

Kontaktisikud:

Matteo Miglietta

Telefon: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ning Euroopa Regioonide Komitee ühisuuringuga seotud meediapäringud:

Alexandra Taylor

Telefon:+33145248570

alexandra.taylor@oecd.org

Jaga :