Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
COVID-19 kiirendas digipööret ELis, kuid linnad ja piirkonnad hoiatavad kasvava ebavõrdsuse eest  

Euroopa Regioonide Komitee kutsub üles rakendama 5G-võrkudele terviklikku Euroopa lähenemisviisi

COVID-19 kriis ja liikumisvabaduse piirangud kogu Euroopas on selgelt näidanud, et digitaristuid ja -lahendusi vajatakse rohkem kui kunagi varem. Digipööre mängib olulist rolli ELi reageerimises pandeemiale ja tulevases taastumises. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ebavõrdsuse kasvu ja digilõhe tekke vältimisele. Tuleks arendada digioskusi. Eelkõige VKEdele tuleks teha kättesaadavaks asjakohane taristu ja kohandatud lahendused. Keskne tähtsus on terviklikul ja ühisel ELi lähenemisviisil 5G-võrkude turvalisuse ja vastupidavuse suurendamiseks. Need on peamised sõnumid, mis edastatakse Euroopa Regioonide Komitee täiskogul vastu võetud arvamuses digituleviku ja andmestrateegia kohta.

Kriisi ajal muutus hädavajalikuks kasutada digitehnoloogiat, et tagada töö- ja eraelu järjepidevus. Euroopa piirkondade, linnade ja külade haldusasutused ja ettevõtted on kogenud, kuidas digitehnoloogia omandas kriisi mõju leevendamisel ja pandeemia vastu võitlemisel keskse tähtsuse. Arvamuses „Euroopa digituleviku strateegia ja andmestrateegia“ , mille koostas Hesseni liidumaa Euroopa asjade riigisekretär Mark Weinmeister (DE/EPP) , tunnistatakse digipöörde keskset rolli ELi reageerimises COVID-19-le.

„Digiteerimine peab tooma inimestele tuntavat kasu. Seepärast tuleb lisaks digitehnoloogiate ja -oskuste arendamisele silmas pidada ka eetilisi, õiguslikke ja ühiskonnapoliitilisi aspekte. Arukad, st ühendatud piirkonnad peaksid viima selleni, et kodanikud saavad tervikliku digiteerimise eelistest otsest kasu. Ning nende edusammude tempo peab olema ühesugune nii maa- kui ka linnapiirkondades,“ ütles raportöör Mark Weinmeister.

Kriisist taastumiseks nõuab komitee terviklikku ja ühist ELi lähenemisviisi, et suurendada 5G-võrkude turvalisust ja vastupidavust, ning juhib tähelepanu sellele, et ühine Euroopa julgeoleku miinimumstandard toob kaasa positiivse üldmõju. Samal ajal soovivad kohalikud ja piirkondlikud juhid teadlikkuse suurendamise ja haridusmeetmeid, et kodanikud mõistaksid täielikult digitaristu arenenud põlvkonna eeliseid, sealhulgas uuringuid selle tervise- ja keskkonnamõju kohta, ega langeks libauudiste ohvriks.

Olukorras, kus vähemalt 20% ELi taastamis- ja vastupanuvõime rahastamisvahendi vahenditest on eraldatud sihtotstarbeliselt digipöördeks, kinnitavad kohalikud ja piirkondlikud juhid, et digiteerimise ja seega Euroopa tehnoloogilise suveräänsuse toetamiseks on vaja märkimisväärsel hulgal avaliku sektori vahendeid. Linnad, külad ja piirkonnad võidaksid lihtsamatest rahastamiseeskirjadest, sest see annaks võimalikult paljudele ettevõtetele ja teadusasutustele võimaluse kandideerida.

Esimeses iga-aastases kohalikus ja piirkondlikus baromeetris , mida komitee president Apostolos Tzitzikostas esitles 12. oktoobril, rõhutatakse, et COVID-19 kriis tõenäoliselt tugevdab praegust digiteenuste levikut, aga ka suundumust digilõhe ja ebavõrdsuse poole. Tõenäoliselt sunnib see linnu muutuma turvalisemaks ja samas keskkonnahoidlikumaks ning tagama väljaspool linnu maksimaalse digitaalse ühenduvuse.

Baromeeter annab ülevaate kohalike ja piirkondlike omavalitsuste sageli väga uuenduslikest algatustest pandeemia probleemidega toimetulekuks. Samuti hakati piirkondades, linnades ja külades kasutama digitehnoloogiat, näiteks loodi veebiplatvormid, mille eesmärk on edendada koostööd eri sidusrühmade vahel, et tulla toime COVID-19 põhjustatud probleemidega.

Taustteave

2017. aastal panid Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon ühiselt aluse lairibaühenduse platvormile , mille eesmärk on aidata kiirel lairibaühendusel jõuda kõigisse Euroopa piirkondadesse, sealhulgas maa- ja hõredalt asustatud piirkondadesse, kus turupõhine areng ei ole piisav. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on need, kes osutavad kodanikele digiteenuseid ja haldavad digitaristut. Seega on platvorm tänu komitee ja selle liikmete olulisele lisaväärtusele oluline vahend kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hääle kuuldavaks tegemisel ning annab panuse Euroopa Komisjoni poliitikakujundamisse. 

Platvormi Euroopa Komisjoni ja komiteed esindavad liikmed kohtuvad kaks korda aastas, et käsitleda probleeme, mis takistavad ühendust ebapiisava teenusetasemega piirkondades.

Kontaktisik:

Matteo Miglietta

Tel +32 (0)2 282 2440

Mobiil +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATED-DIGITAL-TRANSITION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATED-DIGITAL-TRANSITION.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATED-DIGITAL-TRANSITION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATED-DIGITAL-TRANSITION.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATED-DIGITAL-TRANSITION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023