Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
COVID-19: kutsume kõiki ELi institutsioone ja liikmesriike üles koostama kaugeleulatuva taastamiskava kestliku, vastupanuvõimelise ja sotsiaalselt õiglase Euroopa saavutamiseks, kus ei jäeta kõrvale ühtegi piirkonda ega inimest  

Euroopa Regioonide Komitee esimeeste konverentsi ühisavaldus

Linnapeade, piirkondade juhtide ning kohalike ja piirkondlike volikogude liikmetena seisame me koroonaviiruse vastases võitluses eesliinil. COVID-19 põhjustatud ennenägematu ulatusega kriis nõuab koheseid meetmeid ning Euroopa Liidule tuleb koostada jõuline sotsiaalse ja majandusliku taastamise kava, mis põhineb solidaarsusel, kestlikkusel, vastupanuvõimel ja sotsiaalsel õiglusel ning on kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe ja digiülemineku tegevuskavaga. Ühendades kogu Euroopa kõigi valitsustasandite jõud, võtame endale kohustuse võidelda ühiste pingutuste abil pandeemia vastu, kaitsta oma rahvast ning aidata kaasa majanduslikule, sotsiaalsele ja finantsalasele taastumisele.

Praegusel raskel ajal on meie, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste prioriteet jätkata tervishoiuteenuste ja avalike teenuste osutamist oma kogukondadele, tagades seejuures, et kedagi ei jäeta kõrvale. Me teeme kõik endast oleneva, et toetada kohalikku majandust, säilitada töökohti, luua uusi tööhõivevõimalusi, aidata kõigil ettevõtetel jätkata oma äritegevust ja pakkuda kvaliteetset haridust. Meie töö kohapeal on täienduseks ELi ja liikmesriikide tasandil tehtud jõupingutustele, kuid teha tuleb veel rohkem, eelkõige mis puudutab piiriülest solidaarsust.

Seetõttu on meie jaoks väga oluline luua ELi tervisealase hädaolukorra mehhanism , mis toimiks koostoimevahendina ELi, riiklike ja piirkondlike/kohalike ressursside integreerimisel ja ühtlustamisel, et rahastada meditsiiniseadmete ja -rajatiste ostmist, süvendades Euroopa Komisjoni poolt selles vallas juba tehtud jõupingutusi. EL peab rahastama ka piirkondlikku tervishoiule ja haiglatele suunatud programmi, mille eesmärk on hinnata, parandada ja jälgida piirkondlike tervishoiusüsteemide suutlikkust kohapeal, ning investeerida tervishoiu jätkusuutlikkuse tagamisse. Uude ELi pandeemiate koordineerimise keskusse tuleks otseselt kaasata piirkonnad ja linnad. Kodanikele tervishoiuteenuste osutamiseks tuleb sisse seada tõhusam piiriülene koordineerimine. Tulevikus peaksid EL, liikmesriigid ning linnad ja piirkonnad hindama, kuidas tasakaalustada kõigi tasandite tervisealast pädevust kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Saamata jäänud tulumaksu hüvitamiseks tuleks välja töötada ELi mehhanismid, mis võimaldaksid kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele otsest juurdepääsu rahastamiskavale. Piirkondlikke ja kohalikke kogukondi tuleb toetada avalike teenuste ümberkujundamisel, et muuta need digitaalseks, kestlikuks ja vastupanuvõimeliseks. EL peaks pakkuma uusi vahendeid ja lihtsustatud menetlusi jätkusuutliku kohaliku taristu tarvis ning toetama VKEsid InvestEU fondi pandeemiajärgsete meetmete raames. Lisaks tuleks luua spetsiaalne abiprogramm väikeettevõtetele, kes on kannatanud toiduainete tarneahelas tekkinud häirete tõttu. Tuleks välja töötada maapiirkondade kaasamise kava, et edendada maapiirkondades innovatsiooni, ettevõtlust ja ühendatust.

Me nõuame kaugeleulatuvat taastamiskava kestliku, vastupanuvõimelise ja sotsiaalselt õiglase Euroopa saavutamiseks. Seejuures peaks Euroopa rajama uue ringmajanduse ja kaasava majanduse, kasutades kõiki olemasolevaid vahendeid finantssolidaarsuse tagamiseks. Selle kava raames tuleks töötada välja uued ühiselt rahastatavad rahastamisvahendid ja tuluallikad, mis on piisavalt ulatuslikud ja pikaajalised, et olla täiesti tõhusad. Taastamiskava keskmes peaks olema ELi taastamisfond, mis on seotud ELi eelarvega ja põhineb Euroopa võlakindlustusel. Fondi maht peaks olema ligikaudu 500 miljardit eurot, mis peaks võimaldama teha tulevikku suunatud investeeringuid. Taastamise alustalaks peab olema ELi uus eelarve ning seda tuleb märkimisväärselt suurendada, et eelarvest saaks tõeline solidaarsuse ja ühtekuuluvuse vahend. Õiglasele ja jätkusuutlikule taastumisele aitaks kaasa vaid kaugeleulatuv mitmeaastane finantsraamistik, millega viiakse ELi eelarveinvesteeringud enneolematule tasemele.

Üks viis vajalike vahendite vabastamiseks ning täiendavate avaliku ja erasektori investeeringute finantsvõimenduse ja mobiliseerimise tagamiseks on suurendada ELi eelarve investeerimissuutlikkust , tühistades vähemalt ajutiselt ELi eelarve ülemmäära, mis on praegu 1,2% ELi kogurahvatulust, ning kaaludes uute omavahendite kasutamist. ELi eelarvet tuleb tõepoolest suurendada, et võimaldada täiendavaid investeeringuid ja tagatisi, et toetada riikide valitsusi, piirkondi ja linnu majanduse taaskäivitamisel ning tagada õiglane üleminek. Seejuures on otsustava tähtsusega tugevdatud ühtekuuluvuspoliitika, mille eesmärk on vähendada ebavõrdsust ja parandada liikmesriikide, piirkondade, linnade ja külade vastupanuvõimet kogu Euroopas. 

Kõigis uutes meetmetes ja järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tuleb arvesse võtta kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konkreetseid kogemusi ning toetada neid sotsiaalhoolduse ja kõigi oluliste teenuste pakkumisel oma kodanikele. Kolmandik avalike teenuste kuludest ja kaks kolmandikku kõigist avaliku sektori investeeringutest ELis on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kanda: nad on hädavajalikud meie majanduse taaskäivitamiseks, ökoloogilise ülemineku ja sotsiaalse innovatsiooni rakendamiseks viisil, et ühtegi piirkonda ega inimest ei jäeta kõrvale, ning nad peavad olema esirinnas taastamiskavade koostamisel ja rakendamisel.

*Euroopa Regioonide Komitee esimeeste konverents:

Apostolos Tzitzikostas, Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner (Kreeka)

Vasco Ilídio Alves Cordeiro, Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident ja Assooride autonoomse piirkonna valitsuse juht (Portugal)

Olgierd Geblewicz , Euroopa Regioonide Komitee EPP fraktsiooni esimees ja Lääne-Pomorze vojevoodkonna marssal (Poola)

Christophe Rouillon , Euroopa Regioonide Komitee PESi fraktsiooni esimees ja Coulaines’i linnapea (Prantsusmaa)

François Decoster , Euroopa Regioonide Komitee fraktsiooni Renew Europe esimees ja Saint-Omeri linnapea (Prantsusmaa)

Władysław Ortyl , Euroopa Regioonide Komitee ECRi fraktsiooni esimees ja Podkarpacie vojevoodkonna marssal (Poola)

Kieran McCarthy , Euroopa Regioonide Komitee EA fraktsiooni esimees ja Corki linnavolikogu liige (Iirimaa)

Satu Haapanen , Euroopa Regioonide Komitee Roheliste fraktsiooni kaasesimees ja Oulu linnavolikogu liige (Soome)

Presidendi pressiesindaja

Michele Cercone

Tel +32 (0) 498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023