Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon ühendavad jõud, et hoogustada teadusuuringuid ja innovatsiooni kohalikul ja piirkondlikul tasandil  

Volinik Mariya Gabrieli talitustega (hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat, teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat ning Teadusuuringute Ühiskeskus) allkirjastatud tegevuskavas käsitletakse ka ajude äravoolu ja hariduslikku ebavõrdsust.

Selleks et tugevdada Euroopa teadmusbaasi kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning toetada COVID-19 kriisist taastumist, tõhustab Euroopa Regioonide Komitee koostööd Euroopa Komisjoni talitustega teadusuuringute ja innovatsiooni, hariduse ja kultuuri valdkonnas. Kahe institutsiooni allkirjastatud uue tegevuskava eesmärk on pakkuda piirkondadele ja linnadele uusimaid andmeid ja teadmisi ning aidata neil võidelda innovatsioonilõhe ja ajude äravoolu vastu, käsitleda hariduslikku ebavõrdsust ja viia ellu poliitilisi prioriteete, nagu roheline kokkulepe.

Rääkides Euroopa Regioonide Komitee SEDECi komisjoni 25. novembri koosolekul, ütles Euroopa Komisjoni innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel : „Linnadel ja piirkondadel on oluline roll meie rohe- ja digiülemineku elluviimisel. Ühine tegevuskava ja uuendatud teadmiste vahetamise platvormi töökava , mille Euroopa Regioonide Komitee ja komisjon täna vastu võtavad, on Euroopa teadmiste strateegia alustalad ja keskenduvad konkreetsetele lahendustele inimeste elu parandamiseks.“

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas märkis: „Euroopa lähendamine inimestele, kestlike, vastupidavate ja uuenduslike kohalike ja piirkondlike kogukondade loomine ja meie väärtuste eest seismine hariduse ja kultuuri kaudu – need on meie põhiprioriteedid. Komitee ja volinik Gabrieli vaheline tegevuskava toetab meie tööd nende eesmärkide saavutamiseks.“

Komitee SEDECi komisjoni esimees Anne Karjalainen (FI/PES) ütles: „Haridus-, teadus-, innovatsiooni- ja kultuurivaldkonna meetmete kinnistamine kohalikul ja piirkondlikul tasandil on Euroopa ühtekuuluvuse, kestliku taastumise ja CO 2 -neutraalsele majandusele sujuva ülemineku tagamiseks võtmetähtsusega. Ühine tegevuskava väljendab täielikult poliitilist tahet hoogustada ühiseid meetmeid kohapeal, edendades tugevat koostoimet poliitikameetmete ja vahendite vahel, et ükski inimene ega piirkond ei jääks kõrvale.“

COVID-19 pandeemia on seadnud esiplaanile teadustöö ja uuenduslikud lahendused tervishoius ja ühiskonna muudes sektorites. Selleks et veelgi hoogustada piirkondlike innovatsiooni ökosüsteemide arengut, on tegevuskava üks oluline osa Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni eduka teadmiste vahetamise platvormi algatuse süvendamine. See ajakohastatakse strateegilisele tasandile ja viiakse täielikult kooskõlla Euroopa teadusruumi prioriteetidega, nagu teatas komisjon oma hiljutises teatises uue Euroopa teadusruumi kohta.

Teadmiste vahetamise platvormi 2.0 eesmärk on aidata linnadel ja piirkondadel saada muutuste ja innovatsiooni eestvedajateks, väärtustada programmi „Euroopa horisont“ kaudu loodud uusi teadmisi, mitmekordistada Euroopa teadusruumi ulatust ning tuua selle kesksed käsitused ja sõnumid inimestele lähemale. Komitee osaleb teadmiste ökosüsteemide kaardistamisel kogu ELis, et moodustada Euroopa teadusruumi keskused – struktuurid, mis toovad kokku piirkondlikud sidusrühmad.

„Euroopa teadusruumi keskused võivad luua võimaluse anda täielik institutsiooniline tunnustus piirkondlikele ökosüsteemidele ja innovatsioonikeskustele ning väärtustada igakülgselt kohapõhist lähenemisviisi teadusele ja innovatsioonile. Siiski ei tohi need olla pelgalt vahend innovatsioonilõhe vähendamiseks. Keskusetest võib saada suurepärane raamistik, mille abil hoogustada kollektiivsete teadus- ja innovatsiooniprojektide loomist, ühendades mitmeid piirkondlikke ökosüsteeme ja innovatsioonikeskusi alt üles lähenemisviisi kaudu,“ rõhutas komitee raportöör, Pays-de-la-Loire’i piirkonna volikogu liige Christophe Clergeau (FR/PES). Tema arvamuse eelnõu Euroopa teadusruumi käsitleva uue teatise kohta arutati SEDECi komisjoni koosolekul.

Tegevuskavas nähakse komiteele ette ka oluline roll programmi „Euroopa horisont“ viie missiooni toetamisel, näiteks luues linnade ja piirkondade vahel partnerlusi ja võrgustikke. Lisaks rõhutatakse selles, et linnad ja piirkonnad võivad toimida katalüsaatoritena, et edendada koostoimet programmi „Euroopa horisont“ ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamise vahel.

Samuti laiendatakse katseprojekti „Teadus kohtub piirkondadega“ , et toetada teaduspõhist poliitikakujundamist kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning koostööd ja parimate tavade vahetamist piirkondade vahel. Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus abistab linnu ja piirkondi, pakkudes neile rohkem kohaliku ja piirkondliku tasandi andmeid.

Hariduse ja kultuuri valdkonnas kohustuvad komitee ja komisjon kaardistama haridusliku ebavõrdsuse juhud, eelkõige seoses e-õppele juurdepääsuga. Tegevuskavas nähakse ette linnade ja piirkondade ulatuslik osalemine kliimahariduse koalitsioonis, mille eesmärk on edendada keskkonnasäästlikkust väärtustavat haridust, ning uuendatud digiõppe tegevuskava kasutuselevõtus. Lisaks on eesmärk edendada kohalikul ja piirkondlikul tasandil üheskoos Euroopa väärtusi, identiteeti ja kodakondsust hariduse ja kultuuri kaudu.

Lisateave

SEDECi komisjon on Euroopa Regioonide Komitee sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjon. 25. novembri koosolek toimus Euroopas valitseva tervishoiuolukorra tõttu täielikult kaugkoosolekuna. Lisaks Christophe Clergeau’ arvamusele Euroopa teadusruumi kohta esitati vastuvõtmiseks ka järgmised kolm arvamuse eelnõu.

„Jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav Euroopa oskuste tegevuskava“

Harghita maakonna volikogu esimees, raportöör Csaba Borboly (RO/EPP) ütles: „Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on oluline roll hariduse, töötajate integreerimise ja oskustega seotud algatuste toetamisel kohalikul tasandil. Ent tuleb tunnistada, et ei ole jätkusuutlik kasutada kõigi puhul ühesugust lähenemisviisi, kuna piirkondade vahel valitsevad digitaalsed ja majanduslikud erinevused. Seepärast peame tegema tihedat koostööd ELi institutsioonide, VKEde ja kõigi sidusrühmadega ning vajame kiiresti rahalisi vahendeid kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ja kohalikele osalejatele, et nad saaksid edukalt kohandada kohalikke strateegiaid ja tegevuskavasid.“

„Noorte tööhõive toetus: töösild järgmise põlvkonna jaoks. Noortegarantii tugevdamine“

Clervaux’ vallavolikogu liige, raportöör Romy Karier (LU/EPP) märkis: „Ettepanek noortegarantii tugevdamise kohta on eriti oluline seoses COVID-19 kriisiga, millel on ebaproportsionaalselt suur mõju noortele. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võiksid olla sillaks erinevate sidusrühmade, näiteks haridusasutuste, noorteorganisatsioonide ja riiklike tööturuasutuste vahel, et toetada noortegarantii tõhusat rakendamist, mille tulemusel peaksid tekkima stabiilsed ja jätkusuutlikud töökohad.“

„Kultuuri- ja loomesektori tegevuse taaskäivitamine“

Gerace vallavolikogu liige, raportöör Giuseppe Varacalli (IT / Renew Europe) ütles: „Ainuüksi kultuuri- ja loomesektor annab 4,2 % Euroopa SKPst, koos seotud tegevustega ulatub see näitaja kaugelt üle 5 %. Hoolimata uute tehnoloogiate kasutamisest põhineb valdav osa nende tegevusest füüsilisel kohalolekul, nii et paljud neist ei ole suutnud COVID-19 kriisi ajal oma tegevust jätkata. Arvamuses palutakse Euroopal tegutseda võimendava jõuna, et liikmesriigid saaksid kasutada kõiki olemasolevaid rahalisi vahendeid ja meetmeid kultuuri toetamiseks, püüdes seejuures mitte kedagi kõrvale jätta.“

Kõiki nelja arvamust arutatakse ja need võetakse vastu komitee täiskogu istungjärgul 2021. aasta veebruaris.

Et sillutada teed õiglasele ja kaasavale taastumisele COVID-19 kriisist, tugevdavad linnad ja piirkonnad ka oma koostööd Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadiga. Pärast arutelu nimetatud peadirektoraadi peadirektori Joost Kortega võtsid SEDECi komisjoni liikmed vastu kava , milles määratakse kindlaks Porto sotsiaaltippkohtumise (mai 2021), Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava ja Euroopa oskuste tegevuskava raames tehtava tõhustatud koostöö konkreetsed valdkonnad. Komitee saab hõlbustada teabe ja parimate tavade vahetamist noorte tööhõive meetmeid toetava rahastamise osas programmidest REACT-EU ja Euroopa Sotsiaalfond+ ning edendada dialoogi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel, et arendada tihedas koostöös sotsiaalpartneritega välja käsitused noorte töötuse vastu võitlemiseks.

SEDECi komisjoni koosolek toimus rahvusvahelisel naistevastase vägivalla kaotamise päeval. SEDECi komisjoni esimehe Anne Karjalaineni ja komitee raportööri Concha Andreu sõnavõtuga tutvumiseks klõpsake siin .

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023