Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikel ja piirkondlikel juhtidel on otsustav tähtsus Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi alt üles lähenemisviisi õiguspärasuse tagamisel  

Euroopa Parlamendi ja akadeemiliste ringkondade esindajad kinnitavad, et Euroopa Regioonide Komiteel peaks olema oluline roll jooksvalt kodanike panuste kogumisel, sest kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on kodanikele kõige lähem ja usaldusväärsem valitsemistasand.

Euroopa Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX) liikmed arutasid, kuidas tugevdada komitee rolli ELi valitsemissüsteemis, eelkõige Euroopa tulevikku käsitleval konverentsil. Osalesid Euroopa Parlamendi liige Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) ja Kremsi Doonau ülikooli teadur professor Sarah Meyer. Euroopa Liidu demokraatlikud alused on peamised teemad, mida konverentsil käsitletakse, ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on igapäevaselt ELi demokraatlike aluste haldajad ja peamised osalusdemokraatia rakendajad. Arutelust selgus, et konverents annab võimaluse näidata ja edendada komitee rolli linnade ja piirkondade institutsioonilise esindajana ELi otsustusprotsessis kehtivate aluslepingute raames. Laiemas perspektiivis võiks kaaluda aluslepingute muutmist komitee seadusandlike volituste suurendamiseks, et tugevdada ELi demokraatlikku mõõdet.

Euroopa tulevikku käsitlev konverents toob kodanikud, kodanikuühiskonna, riikide, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning Euroopa institutsioonid kokku avatud, kaasavaks ja läbipaistvaks aruteluks, et anda uus tõuge Euroopa projektile ja tugevdada Euroopa demokraatiat. Kavakohaselt käivitatakse see 9. mail, 2021. aasta Euroopa päeval, üheaastase viivitusega COVID-19 pandeemia tõttu.

Arutelu käigus tõstatati küsimusi selle kohta, kas praegune ELi õigusraamistik võimaldab komiteel täiel määral täita oma rolli linnade ja piirkondade häälekandjana ELis ning millist konkreetset rolli võiks komitee ning kohalike ja piirkondlike piirkondlike omavalitsuste jaoks ette näha Euroopa tulevikku käsitleval konverentsil protsessis, mida juhivad kolm ELi institutsiooni – Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu.

Nordrhein-Westfaleni liidumaa valitsuse föderaal- ja Euroopa asjade ning rahvusvaheliste suhete riigisekretär ja komitee CIVEXi komisjoni esimees Mark Speich (DE/EPP) ütles: „Meie kui kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikud peame sõnastama konkreetsed ideed Euroopa Liidu tuleviku kohta. Meil on vaja selget nägemust piirkondade Euroopa tulevikust. Mida selgem see nägemus on, seda tõhusamalt saame astuda vajalikke samme selle elluviimiseks ja kasutada Euroopa tulevikku käsitlevat konverentsi protsessi võimalusena seda teha. Me nõuame pidevalt kohalike ja piirkondlike omavalitsuste suuremat arvestamist Euroopa otsuste tegemisel ja seadusandluses. Nüüd on oluline töötada välja selged ettepanekud, et see nõue oleks selgesõnaliselt sätestatud ka institutsionaalselt ja menetluslikult.“

Euroopa Parlamendi liige ja fraktsiooni S&D koordineerija Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjonis Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) tutvustas Euroopa Parlamendi katseprojekti „Ehitagem Euroopat koos kohalike asutustega“ ja selgitas, kuidas komitee liikmed saaksid anda oma panuse: „Selleks et tuua Euroopa kodanikele lähemale ning Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi raames peaksime tugevdama Euroopa mõõdet koostöös kohalike ja piirkondlike poliitikakujundajatega, luues struktureerituma ja alalise viisi nende osalemise tagamiseks lisaks kodanikuühiskonna organisatsioonidele, sotsiaalpartneritele ja kodanikele. Sel eesmärgil rakendatakse katseprojekti „BELE – Building Europe with Local Entities“ („Ehitagem Euroopat koos kohalike asutustega“), et parandada kodanike otsest teavitamist liidu poliitilistest algatustest meediale esitatavate korrapäraste avalduste ja kohalike omavalitsuste juhitud arutelude kaudu. Meie ülesanne on aidata nende algatustega konverentsil saavutada sisulise dialoogi jaoks alt üles lähenemisviis.“

Kremsi Doonau ülikooli teadur Sarah Meyer tutvustas projekti REGIOPARL , mille eesmärk on uurida, kuidas kohalik ja piirkondlik tasand saaksid olla demokraatliku osaluse jaoks otsustava tähtsusega osalejad. Ta ütles: „Kuna nõukogu toetab selgelt poliitika prioriteetsuse lähenemisviisi Euroopa tulevikku käsitlevale konverentsile, võiks komitee pühendada oma jõupingutused kohaliku ja piirkondliku perspektiivi süstemaatilisele kaasamisele konverentsi kõikidesse tegevustesse ja tulemustesse teemade kaupa. Kodanike otsese kaasamise juures on väga oluline ootuste juhtimine, kuna osalemine ilma otsuste tegemise või poliitikakujundamises kaasarääkimise pädevuseta ei toeta tõenäoliselt ELi poliitikakujundamise demokraatlikku õiguspärasust.“

Kontaktisik:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobiiltelefon: +32 473 52 41 15

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023