Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad veavad arutelu Euroopa digitaalse ja kestliku tuleviku üle  

ECONi komisjoni koosolekul said Euroopa Komisjoni, parlamendi ja nõukogu esindajad kokku Euroopa Regioonide Komitee liikmetega.

Komitee majanduspoliitika komisjoni (ECON) liikmed toetavad oma arvamuse eelnõus digiteenuste õigusakti paketi kohta rangemat regulatiivset hoiakut suurte internetiplatvormide suhtes. Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja nõukogu esindajate juuresolekul väljendasid ECONi komisjoni liikmed samuti muret selle pärast, et Euroopa Komisjon ei suhtu piisavalt tõsiselt ÜRO kestliku arengu eesmärkidesse ega nende saavutamisse 2030. aastaks. Selleks et julgustada komisjoni tugevdama oma poliitilist pühendumust nimetatud küsimuses, võtsid nad vastu arvamuse eelnõu „ Kestliku arengu eesmärkide saavutamine 2030. aastaks “.

Digiteenuste õigusakti paketti kuuluvates õigusaktides tehakse ettepanek reguleerida rangemini suuri internetiplatvorme, mis on põhjalikult muutnud internetipõhiste kauplemiskohtade ja avalike arutelude struktuure, eeskirju ja võimutasakaalu. Eesmärk on taastada aus konkurents ettevõtjate vahel tasakaalustatud digikeskkonnas ja võidelda desinformatsiooni takistamatu leviku vastu, nõudes platvormidelt vastutuse võtmist. Kuna kohalikul ja piirkondlikul tasandil reguleeritakse paljusid sektoreid, milles veebiplatvormidel on domineeriv roll, näiteks linnatransport, elamumajandus ja majutusettevõtted, on arvamus komitee jaoks eriti oluline. Digiteenuste õigusakti pakett koosneb kahest seadusandlikust algatusest: digiteenuste õigusakt ja digiturgude õigusakt.

Joonia saarte piirkonnavanem ja komitee arvamuse raportöör Rodi Kratsa (EL/EPP) ütles: „Digiteenuste õigusakt ja digiturgude õigusakt on Euroopa digistrateegia kaks peamist sammast. Lisaks moodustavad need integreeritud raamistiku, mida Euroopa Liidul on vaja selleks, et luua uusi võimalusi piiriüleste e-kaubanduse ja digiteenuste pakkumiseks kõigile eurooplastele. Euroopa Regioonide Komitee nimel seda dokumenti koostades kogusime arvamusi ja ettepanekuid kõigilt turul esindatud sidusrühmadelt, pöörates eritähelepanu sellisele olulisele küsimusele nagu kasutajate ja tarbijate kaitse.“

Euroopa Parlamendis digiturgude õigusakti käsitlev raportöör Andreas Schwab (DE/EPP) ühines aruteluga, märkides: „Juba aastaid on mõni suur digivaldkonnas osaleja sundinud oma ärimudelit peale uutele paljutõotavatele sektoritele, näiteks digiturgudele, nagu nad on oma positsiooni peale surunud Euroopa ühtsel turul põhjusel, et pole kedagi teist, kes saaks ausat konkurentsi pakkuda. ELi seadusandjal on aeg sellesse sekkuda. Euroopa Parlament on seda nõudnud juba 2014. aastast. Lõpuks on komisjon avaldanud kaks ettepanekut: ühe digiteenuste ja teise digiturgude kohta. Me peame saavutama ausa konkurentsi, et ühtne turg edeneks, tarbijatel oleks suurem valik ja innovatsioon vohaks, et saavutaksime pluralismi ja võrdsed tingimused ELi ühtsel turul.“

ECONi komisjoni liikmed võtsid vastu ka arvamuse eelnõu „Kestliku arengu eesmärkide saavutamine 2030. aastaks“, mille eesmärk on julgustada Euroopa Komisjoni rõhutama kestliku arengu eesmärkide positsiooni ELi poliitika juhtpõhimõtetena järgmisel kümnendil. Liikmed toetasid kestliku arengu eesmärke kui Euroopa põhiväärtuste ja Euroopa identiteedi väljendust.

Braga linnapea ja komitee arvamuse raportöör Ricardo Rio (PT/EPP) ütles: „Linnade ja piirkondade valitud esindajatel, minu kolleegidel, on üha suurem huvi kestliku arengu eesmärkide integreerimise vastu oma pikaajaliste strateegiate ja igapäevaste poliitiliste otsuste keskmesse. Oleme täheldanud kestliku arengu eesmärkide tähtsuse järkjärgulist vähenemist ELi narratiivis. Praegu on õige hetk anda kestliku arengu eesmärkidele hoogu juurde ja seada need uuesti ELi suuniste ja poliitikameetmete keskmesse. Käesolev arvamus on paljude sidusrühmade pikaajalise kaasamise tulemus ning see annab tunnistust komitee pühendumusest täita kestliku arengu tegevuskava aastani 2030.“

Euroopa Parlamendi EPP fraktsiooni aseesimees ja parlamendi majanduskomisjoni liige Frances Fitzgerald (IE/EPP) osales ECONi komisjoni arutelul ja sõnas: „On innustav näha Euroopa Regioonide Komitee arvamuse eelnõus püstitatud suuri eesmärke, et saavutada kestliku arengu tegevuskava aastani 2030. Kõik ELi liikmesriigid peavad seadma prioriteediks kestliku arengu eesmärkide saavutamise, eelkõige pidades silmas jätkuvat võitlust COVID-19 kriisiga ja meie püüet saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Tänu taasterahastule „NextGenerationEU“ ning taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendile on meil ainulaadne võimalus edendada ja tugevdada kestliku arengu eesmärke ning seeläbi kriisist tugevamana väljuda.“

Mõlemad arvamused on kavas vastu võtta komitee täiskogu järgmisel istungjärgul, mis toimub 30. juunist 2. juulini.

Lisaks nimetas komitee ECONi komisjon Nouvelle-Aquitaine’i piirkonnavolikogu liikme Martine Pinville’i (FR/PES) omaalgatusliku arvamuse „Tööstus- ja käsitöötoodete geograafiliste tähiste kaitse Euroopa Liidus“ raportööriks ning Białystoki linnapea Tadeusz Truskolaski (PL/EA) 2020. aasta konkurentsipoliitika aruande raportööriks.

Kontaktisik:

Maximilian v. Klenze

Tel +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023