Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised kohalikul tasandil: Euroopa Regioonide Komitee ühendab ettevalmistuste käivitudes jõud Euroopa Parlamendiga  

2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste ettevalmistuste lävel pakub Euroopa Regioonide Komitee parlamendile oma täit toetust ning tunnustab parlamendi soovi, et need kaks ELi institutsiooni teeksid koostööd ja kooskõlastaksid vahendeid ühistes jõupingutustes kodanike osaluse suurendamise nimel. Valimiste tegevuskava ja nende kahe ELi poliitilise institutsiooni partnerlust arutati täna ka komitee juhatuse kohtumisel parlamendi teabevahetusküsimuste eest vastutava asepresidendi – ja komitee endise presidendi – Ramón Luis Valcárcel Sisoga. Pärast arutelu võttis komitee vastu oma 2018. aasta teabevahetuskava , milles asetatakse komitee teabevahetusstrateegia keskmesse Euroopa Parlamendi valimised.

Euroopa Parlament töötab välja teabevahetusstrateegiat eesmärgiga tagada, et valijad oleksid teadlikud sellest, et 2019. aasta valimiste tulemused aitavad kujundada ELi tulevikku. Euroopa Parlamendi liikmed on selgelt öelnud, et see kampaania ei ole pelgalt Euroopa Parlamendi juhitud kampaania, vaid pigem n-ö Euroopa Liidu kampaania, mis põhineb institutsioonidevahelisel koostööl ning kasutab ära eri valitsustasandite koosmõju. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel kui valitsustasandil, mida kodanikud kõige enam usaldavad, on oluline osa valijate mobiliseerimisel ja nende teadlikkuse suurendamisel sellest, mis on 2019. aasta valimistel kaalul.

„Hindame väga kõrgelt Euroopa Parlamendi püüdlusi muuta 2019. aasta valimised n-ö Euroopa Liidu valimisteks. Valimistulemused kujundavad meie liidu tulevikku. Meie ühine kohus on tagada, et kõik valijad oleksid teadlikud sellest, mis on kaalul ja millist rolli Euroopa nende igapäevaelus täidab. „Tänu koostöölepingule on meil väga hea meel olla selles kampaanias parlamendi partner ning me julgustame oma liikmeid hoolitsema selle eest, et nende kodanikel oleks võimalus kaasa rääkida,“ ütles komitee president Karl-Heinz Lambertz. „Kõik meie liikmed saavad mobiliseerida valijaid ja suurendada valimisaktiivsust EP valimistel. Valitud poliitikutena võivad nad seostada oma valimisringkonnas toimuva sellega, mis on valimistel kaalul Euroopa jaoks, andes olulise panuse kodanike taasühendamisse Euroopaga parlamendivalimiste eel toimuvatel aruteludel,“ lisas ta.

Euroopa Parlamendi teabevahetusstrateegias tunnistatakse kohalikule tasandile suunatud meetmete (going local) tähtsust detsentraliseeritud ja kohaliku kampaania raames. Parlament kavatseb valida esmatähtsad teabevahetusvaldkonnad, millel on „kohalikus keskkonnas kõige suurem vastukaja“, et aidata edastada kohalikule tasandile suunatud sõnumeid kodanike päritolust ja huvidest lähtuvalt.

Euroopa Parlamendi asepresident Ramón Luis Valcárcel Siso märkis: „Euroopa toimimise ja suhtluse viis peab muutuma. Euroopat saab edendada üksnes vahendite koondamise ja partnerluses tegutsemise kaudu. Seepärast on mul hea meel, et komitee on Euroopa Parlamendi valimiskampaaniat toetav partner, kes kuulab ja kõneleb kohapeal. Me peame kõik tegutsema selle nimel, et selgitada, mis on Euroopa Liit, mida ta teeb ja miks ta on oluline. Kes saaks seda teha paremini kui linnapead, kohalikud omavalitsusjuhid ja kohalike volikogude liikmed oma kogukonnas? Teabevahetustegevuse kooskõlastamine on oluline samm edasi, et jõuda ka tulevikus võimalikult paljude kodanikeni.

Komitee võtab vastu oma 2018. aasta teabevahetuskava „Partnerluses kohaliku Euroopa jaoks“

Komitee juhatus võttis vastu 2018. aasta teabevahetuskava, milles esitatakse rida meetmeid eesmärgiga ühendada jõud Euroopa Parlamendi ja teiste ELi institutsioonidega. See hõlmab Euroopa tulevikku käsitleva komitee arvamuse vastuvõtmist 2018. aasta oktoobris ja ettevalmistusi komitee kaheksandaks linnade ja piirkondade tippkohtumiseks, mis toimub 2019. aasta kevadel. Need kaks sündmust raamivad komitee jõupingutusi kampaaniasse panustamisel, samal ajal kui reas liikmekesksetes tegevustes keskendutakse jõudude ühendamisele kohalikul tasandil, et Euroopa Parlamendi valimiskampaania käigus kodanikeni jõuda.

Komitee rakendab oma teabevahetusmeetmeid kolme kampaania raames, mis on üles ehitatud Euroopa tulevikku puudutavat arutelu, Brexiti-järgset ELi eelarvet ja 2019. aasta parlamendivalimisi silmas pidades.

1. kampaania: piirkonnad, linnad ja kohalikud omavalitsused tegutsevad Euroopa tuleviku nimel

Kampaania tugineb käimasolevale algatusele „Mõttevahetus Euroopa teemal“ ning selle eesmärk on tuua Euroopa tulevikku puudutavas arutelus välja piirkondlikud ja kohalikud huvid, andes iseäranis panuse komitee arvamusse, mis võetakse vastu 2018. aastal. 2017. aasta lõpuks peaks Euroopa piirkondades ja linnades olema toimunud rohkem kui 150 kodanikudialoogi ja nendega antakse ka 2018. aastal panus parlamendivalimistega seotud teadlikkuse suurendamise kampaaniasse. Kodanikelt tagasiside saamiseks kohalike ürituste ja kodanikudialoogide raames kasutatakse ka veebiküsitlust ja spetsiaalset rakendust, mis hõlmavad rida ELi poliitika tulevikuga seotud küsimusi. Seni on registreeritud enam kui 11 000 vastust.

Samal ajal on komitee tellinud Londoni majandus- ja poliitikateaduste koolilt üleeuroopalise uuringu, milles küsitakse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste arvamust Euroopa tulevikust ning rollist, mida nad soovivad uuendatud liidus täita. Esialgsete tulemuste kohaselt on valdav enamik vastanutest seisukohal, et esmane prioriteet peaks olema kodanike seadmine ELi integratsiooni keskmesse.

2. kampaania: jätkusuutlikku majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimine kõigis piirkondades, linnades ja kohalikes omavalitsustes

Eesmärk on tagada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste aktiivne osalemine tulevase ELi eelarve üle peetavatel läbirääkimistel ja arutelus ebakindluse üle, mis tuleneb Ühendkuningriigi lahkumisest EList 2019. aasta märtsiks. ELi eelarve vähendamisel ning 2020. aasta järgse ELi rahastamise õigussätete vastuvõtmise hilinemisel oleksid rasked tagajärjed avaliku sektori investeeringutele kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Kõige olulisem teabevahetustegevus hõlmab partnerluse loomist suure hulga sidusrühmadega, et tagada 2020. aasta järgse ELi rahastamise tugevate, tõhusate ja lihtsustatud õigussätete õigeaegne vastuvõtmine. Ühtekuuluvuspoliitika allianss (#CohesionAlliance) koondab neid, kes usuvad, et ELi ühtekuuluvuspoliitika peab ka edaspidi olema üks ELi tuleviku tugisambaid. Allianss jätkub 2018. aastal ja on nende tegevuste aluseks. Tänaseks nõuavad juba 80 organisatsiooni ja rohkem kui 700 üksiktoetajat, sh komitee liikmed, juhtivad Euroopa linnade ja piirkondade liidud, Euroopa Parlamendi liikmed ja liikmesriikide valitsuste ministrid, et 2020. aasta järgne ELi eelarve muudaks ühtekuuluvuspoliitika tugevamaks, tõhusamaks ja igale Euroopa Liidu piirkonnale kättesaadavaks.

3. kampaania: ELi piirkonnad, linnad ja kohalikud omavalitsused kui muutuste käivitajad

Euroopa piirkonnad ja linnad on muutuste ja innovatsiooni toimumiskohad. Kodanikud ootavad, et nende kohalikud ja piirkondlikud esindajad pakuksid lahendusi praegustele väljakutsetele, mis tulenevad näiteks üleilmastumisest, rändajate integreerimisest, kliimamuutustest, energiaalasest üleminekust, noorte töötusest ja demograafilistest muutustest. Kõnealuse kampaaniaga keskendutakse ELi poliitikaloome tõhustamisele, võttes aluseks kohalikud kogemused sellistes valdkondades nagu kliimameetmed, kestlik areng ja kaasav ühiskond.

Kontaktisik:

Nathalie Vandelle

Tel +32 2 282 2499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
19.09.2023