Euroopa Regioonide Komitee käitumisjuhend  

Euroopa Regioonide Komitee võttis täiskogu 137. istungjärgul 5. detsembril 2019 vastu oma liikmete käitumisjuhendi. Käitumisjuhend avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja see on komitee jaoks siduv.

Sisu

Euroopa Regioonide Komitee võttis täiskogu 137. istungjärgul 5. detsembril 2019 vastu oma liikmete käitumisjuhendi. Käitumisjuhend avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja see on komitee jaoks siduv.

Komitee käitumisjuhend põhineb sarnastel juhenditel, mis juba kehtivad teistes ELi institutsioonides, kuid selles võetakse arvesse ka komitee iseärasusi: komitee liikmeid ei tasustata ning neil on kas kohalikel või piirkondlikel valimistel saadud mandaat või nad kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees.

Komitee käitumisjuhend sisaldab peamiselt järgmisi elemente:

  • liikmete kohustus täita neile määratud ülesandeid sõltumatult, erapooletult, eetiliselt, läbipaistvalt, väärikalt ja mitmekesisust austades;
  • eeskirjad huvide konfliktide vältimiseks, sealhulgas liikmete kohustus kas edastada komiteele link avalikule majanduslike huvide deklaratsioonile, mille nad on varem esitanud riigi või riigi tasandist madalama tasandil, või sellise deklaratsiooni puudumisel esitada deklaratsioon, kasutades käitumisjuhendi lisas esitatud vormi. Mõlemal juhul avaldab komitee saadud teabe;
  • kingituste või soodustuste vastuvõtmise piirangud: liikmed ei tohi neid vastu võtta, kui nende väärtus ületab 100 eurot. Selle künnise ületamisel saavad liikmed neid vastu võtta ainult juhul, kui nad annavad need üle institutsioonile;
  • eeskirjad, mille eesmärk on tagada, et liikmed käituvad nõuetekohaselt ja austavalt teiste liikmete ja töötajate suhtes. Käitumisjuhendisse on lisatud (töötajate suhtes kohaldatavates) personalieeskirjades sisalduvad psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise määratlused;
  • nõuete täitmise tagamisega seoses on juhendis ette nähtud menetlus juhuks, kui mõni liige on selle sätteid väidetavalt rikkunud, ja mitmed sanktsioonid, et tagada juhendi järgimine. Lõpliku otsuse teeb komitee president, keda abistab peasekretär, olles asjaomase liikme ära kuulanud. Kui liige on väidetavalt ahistanud töötajat, on menetlus, võimaliku kuriteo tõsidust arvestades palju üksikasjalikum ja hõlmab juhtumi uurimist ahistamisküsimustega tegelevas nõuandekogus.

Komitee liikmete suhtes kohaldatakse ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 300, milles nõutakse, et nad täidaksid oma ülesandeid sõltumatult ja liidu üldistes huvides.​

Jaga:
 
Back to top