Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kirjalik sidusrühmadega konsulteerimine teemal „Võrdõiguslik liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025“  

_____________

 

Raportöör: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE)

La Rioja autonoomse piirkonna valitsuse juht

_____________

 

Üldine taust

Euroopa Komisjon esitas 5. märtsil 2020 strateegia meeste ja naiste võrdõiguslikkuse kohta Euroopas.

Strateegia eesmärk on saavutada sooliselt võrdõiguslik Euroopa, kust kaoksid sooline vägivald, sooline diskrimineerimine ning meeste ja naiste vaheline struktuuriline ebavõrdsus.

Strateegias viidatakse ka käesoleva aasta kontekstile, mil tähistatakse Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi vastuvõtmise 25. aastapäeva, ning samuti kestliku arengu eesmärkidele, eelkõige kestliku arengu eesmärgile nr 5.

SEDECi komisjon võtab arvamuse eelnõu „Võrdõiguslik liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025“ (raportöör: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE)) vastu 9. juuli 2020. aasta koosolekul.

Euroopa Regioonide Komitee arvamuse peamine eesmärk on teha kindlaks võimalused ja probleemid, millega ELi kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ELi strateegias ette nähtud poliitikameetmete tulemusena silmitsi seisavad.

Strateegias ei tunnustata ega mainita linnade ja piirkondade olulist osa soolise võrdõiguslikkuse meetmete rakendamisel. Seepärast peaks Euroopa Regioonide Komitee kutsuma üles tunnistama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kui strateegilisi partnereid strateegia väljatöötamisel, rakendamisel ja järelevalves, sest tänu oma pädevusele teevad nad juba praegu soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas suurt tööd.


Konsulteerimise eesmärk

Selleks et hõlmata erinevaid seisukohti ja täiendada sellega arvamust, kaasates kohaliku ja piirkondliku vaatenurga ning samuti soolise aspektiga tegelevate ühenduste ja organisatsioonide vaatepunkti, soovib raportöör küsida Teilt mitmeid küsimusi kirjaliku konsulteerimise teel, mida Euroopa Regioonide Komitees kasutatakse.

Konsultatsioon põhineb järgmistel küsimustel, millele Concepción Andreu Rodríguez palub Teil vastata, saates oma vastavasisulise e-kirja hiljemalt 22. maiks 2020 aadressil sedec@cor.europa.eu.

  • Kas Teie arvates on Euroopa Komisjoni strateegias käsitletud kõik ELi soolise võrdõiguslikkuse poliitika järgmise viie aasta peamised temaatilised prioriteedid? Kui ei, siis milliseid temaatilisi prioriteete lisaksite?
  • Millised koostööstruktuurid, -vahendid ja -vormid aitaksid soolist võrdõiguslikkust arvesse võtta kõikides poliitikavaldkondades? Milliseid võiksid Teie arvates välja töötada kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused? Kuidas saaks Euroopa Regioonide Komitee selles koostöös osaleda?
  • Kas Teie arvates peaks kõnealune strateegia olema tihedamalt seotud praeguse komisjoni kehtestatud mõne teise temaatilise prioriteediga, nagu digitaalarengu tegevuskava või Euroopa roheline kokkulepe? Kuidas saame tagada soolise võrdõiguslikkuse tugevama integreerimise ELi tuleviku jaoks olulistesse strateegiatesse ja poliitilistesse protsessidesse, sealhulgas majandus- ja eelarvepoliitikasse?
  • Kas Teie arvates on vaja kohaldada soolise mõju hindamise meetodeid mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027, Euroopa poolaastas ning riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes aastaeelarvetes? Kas Teie arvates on strateegias väljapakutud näitajad kasulikud ja piisavad?
  • Kas arvate, et COVID-19 avaldab konkreetset mõju soolisest vaatepunktist (kaugtöö ja hooldus, tervishoid jne)? Kui jah, siis millistes valdkondades see mõju Teie arvates avaldub?
  • Kas Te soovite esile tõsta mõnda sooga seonduvat punkti, meedet, näitajat, head tava või ettepanekut?
  • Kuidas saaks kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kaasata strateegias ette nähtud platvormidesse ja vahenditesse, nagu soolise võrdõiguslikkuse rakkerühm, vastastikuse õppe programm ja mitmekesisuse hartade platvorm?

_____________


Contact:
Contact Person: Valeria Satta
Organizer: SEDEC Secretariat