Euroopa piirkondade ja linnade nädal  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Euroopa piirkondade ja linnade nädal on igal aastal Brüsselis toimuv neljapäevane üritus, mille käigus saavad piirkondade ja linnade omavalitsuste ametnikud, eksperdid ja teadusringkondade esindajad tutvustada häid tavasid ja teadmisi regionaal- ja linnaarengu alal.

See on ka tunnustatud platvorm poliitiliseks teabevahetuseks ELi ühtekuuluvuspoliitika arengu üle, millega suurendatakse otsustajate teadlikkust asjaolust, et piirkonnad ja linnad on ELi poliitikakujunduses olulised.

Euroopa piirkondade ja linnade nädal on suurim üleeuroopaline avalik üritus omataoliste seas.

 

Mis tegelikult toimub?

Oktoobri algul koguneb umbes 6000 osalejat ja 600 sõnavõtjat kogu Euroopast ja kaugemaltki Brüsselisse osalema programmis, mis hõlmab ligikaudu 100 töökoosolekut, näitust ja võrgustumise üritust regionaal- ja kohaliku arengu teemal. Programmi kohandatakse igal aastal vastavalt ELi konkreetsetele prioriteetidele. Üritusel osalemine on tasuta.  

Milleks on piirkondadele ja linnadele vaja oma nädalat?

Piirkonnad ja linnad on kaasatud enamike ELi poliitikavaldkondade kujundamisse. Riigi tasandist allapoole jäävad omavalitsused vastutavad ELis ühe kolmandiku avaliku sektori kulutuste eest (2100 miljardit eurot aastas) ning kahe kolmandiku avaliku sektori investeeringute eest (umbes 200 miljardit eurot). Viimatinimetatud vahendid kulutatakse sageli kooskõlas ELi õigussätetega.

Kuidas see algas?

Juba 2003. aastal kutsus ELi kohalike ja piirkondlike esindajate koguna toimiv Euroopa Regioonide Komitee Brüsselis asuvaid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajaid Euroopa Liidu juures ühise „Open Days“ kontseptsiooni raames üles avama üheaegselt oma uksed külastajatele. Aastate jooksul on sellest algatusest saanud iga-aastane tähtsündmus, millesse on kaasatud Euroopa Komisjon ja teised sidusrühmad.
2016. aastal nimetati üritus ümber Euroopa piirkondade ja linnade nädalaks ning loobuti nimetusest „OPEN DAYS“. Nimemuutuse eesmärk oli vältida segiajamist Brüsselis iga aasta mais toimuvate avatud uste üritustega (Open Doors/Open Day), mille korraldavad kõik ELi institutsioonid seoses Euroopa päevaga, ning liikmesriikides asuvate komisjoni esinduste poolt sama sündmuse puhul korraldatavate sarnaste üritustega.

Kes on korraldajad?

Euroopa piirkondade ja linnade nädala korraldavad ühiselt Euroopa Regioonide Komitee ning Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat. Iga aasta alguses, üldjuhul jaanuaris, käivitatakse partneriks kandideerimise taotluste vastuvõtmine. Pärast taotluste saamist valitakse kogu Euroopast välja 200 partnerit: piirkonnad ja linnad, peamiselt grupeerituna temaatilistesse rühmadesse (piirkondlikud partnerlused), ettevõtted, finantsasutused, rahvusvahelised ühendused ja akadeemilised organisatsioonid. Partnerid peavad korraldama ühist huvi pakkuvaid seminare, millel käsitletakse sageli Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning teiste ELi programmide rakendamist.

Milline on programmi ülesehitus?

Programm korraldatakse põhiloosungi ja mõningate alateemade ümber. Seminare ja arutelusid korraldavad kolme kategooriasse kuuluvad partnerid: 1) Euroopa piirkondade ja linnade piirkondlikud partnerlused; 2) ELi institutsioonilised partnerid ja 3) ettevõtted, finantsasutused ning kohalikud ja Euroopa ühendused. Osalejad ja sõnavõtjad liiguvad Brüsselis eri üritusepaikade vahel: konverentside toimumispaigad, piirkondlike partnerite asukohad, liikmesriikide esindused ja teised võimalikud paigad.

Mis on ülikool?

See on regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi, Euroopa Regioonide Komitee ja regionaalarengule spetsialiseerunud Euroopa akadeemiliste võrgustike korraldatud seminaridekogum, mis keskendub poliitilisele mõõtmele. Ülikool aitab suurendada teadlikkust ja lihtsustada kontakte teadusringkondade ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajate vahel regionaal- ja linnaarengu ning ELi ühtekuuluvuspoliitika uurimistulemuste alal.

Alates 2013. aastast korraldatakse ülikooli raames ka regionaal- ja linnapoliitika meistriklass doktoriõppe üliõpilastele / noorteadlastele. Selle eesmärk on suurendada ELi ühtekuuluvuspoliitika ja selle teadusvõimaluste mõistmist teatud Euroopa doktoriõppe üliõpilaste ja noorteadlaste hulgas.

Kes osalevad Euroopa piirkondade ja linnade nädalal?

Publik koosneb regionaal- ja linnapoliitikast eriliselt huvitatud inimestest, st enamasti kohaliku, piirkondliku, riikliku ja ELi tasandi ametnikest. Tüüpiline osavõtja on kohalikust või piirkondlikust omavalitsusest, üritusel esmakordselt ning selleks spetsiaalselt Brüsselisse sõitnud.

Kuidas innustab Euroopa piirkondade ja linnade nädal korraldama kohalikke üritusi kogu Euroopas?

Brüsselis toimuva linnade ja piirkondade nädala raames kutsutakse kõiki piirkondlikke partnerlusi üles korraldama kohalikke üritusi algatuse „Euroopa minu piirkonnas/linnas“ raames. Need toimuvad kodanike dialoogi või poliitilise arutelu vormis ja Euroopa Regioonide Komitee liikme osalusel. Kodanike dialoogide mõte on saada osa linnades ja piirkondades toimuvatest aruteludest ja neist otse aru anda.

Kohalikud üritused on suunatud paljudele erinevatele osalejatele, sh üldsus, poliitikakujundajad, asjatundjad, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, samuti meedia, et suurendada teadlikkust ELi poliitika mõjust piirkondades ja linnades.

Milline on Euroopa piirkondade ja linnade nädala mõju?

Selle ürituse mõju on algusest peale süstemaatiliselt hinnatud. Osalejad on iseäranis rõhutanud ELi institutsioonidelt saadud teabe kasulikkust ja kontakte kolleegidega teistest riikidest kui suurt kasutegurit ELi rahastute professionaalse haldamise jaoks. Ürituse tähtsust tõestab ka selle ulatuslikul meediakajastus. Juba aastaid saabub ligi 300 trükiväljaannete, raadio-, tele- ja internetiajakirjanikku kogu Euroopast Brüsselisse üritust kajastama.

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 5: European Cooperation in Your Region
  The fifth and final episode of Coffee with Regions introduces an #EURegionsWeek session: “Bringing European Cooperation to your region”.
 • Episode 4: European Territory & Local Stakeholder Engagement
  The fourth episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: workshop “The future development of the European territory” and participatory lab “How to engage local stakeholders in policy and decision-making”.
 • Episode 3: Social progress - Smart cities
  The third episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: " Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city" and "Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city".
 • Episode 2: European pillar of social rights
  The second episode of Coffee with Regions introduces #EURegionsWeek session "European Pillar of Social Rights as a framework for sustainable economy".
 • Episode 1: Mobility & Volunteering
  The first episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: "The integration of the new mobility services in Public Transport" and "Solidarity and Volunteering - European Rights and Values from the bottom up".