Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kirjalik sidusrühmadega konsulteerimine teemal „Ühtse turu tõkete aruanne ja ühtse turu normide täitmise tagamise tegevuskava“  

Euroopa Liidu ühtne turg loodi üle 25 aasta tagasi ja on sellest ajast saadik olnud ELi majandusarengu nurgakivi. Seda peetakse ELi üheks suurimaks saavutuseks ning see on ELi majandusliku ja poliitilise integratsiooni keskmes.

Ühtsel turul on saavutatud majandusliku integratsiooni kõrge tase, kusjuures see on nüüdseks maailma suurim ühendatud turg ning on juba toonud märkimisväärset kasu nii liikmesriikide kui ka nende linnade ja piirkondade majandusele.

Sellegipoolest kohtavad kodanikud ja ettevõtjad jätkuvalt tõkkeid, mis ei lase neil ühtse turu potentsiaali täielikult ära kasutada, ning esile on kerkimas uued takistused. Kui allesjäänud tõkked kõrvaldataks ja kehtivaid Euroopa õigusakte kohaldataks tõhusalt, tooks ühtne turg ELi majandusele ja kodanikele siiski märkimisväärset lisakasu.

Euroopa Komisjon tunnistab seda ja on aastate jooksul teinud mitmeid algatusi nende takistuste kõrvaldamiseks ning ühtse turu normide paremaks rakendamiseks ja täitmise tagamiseks. 10. märtsil 2020 avaldas komisjon kaks ühtset turgu käsitlevat teatist, millega jätkatakse neid käimasolevaid jõupingutusi.

Esimene neist kannab pealkirja „Ühtse turu tõkete tuvastamine ja kõrvaldamine“ ning selles tuvastatakse mitmesugused ühtsel turul esinevad takistused Euroopa ettevõtjate ja tarbijate seisukohast. Teatises juhitakse tähelepanu tõkete algpõhjustele, milleks on piiravad ja keerulised riiklikud eeskirjad, piiratud haldussuutlikkus, ELi normide puudulik ülevõtmine ja nende täitmise ebapiisav tagamine.

Teise pealkiri on „Pikaajaline tegevuskava ühtse turu normide paremaks rakendamiseks ja täitmise tagamiseks“. See tegevuskava on Euroopa Ülemkogu 2019. aasta märtsis algatatud protsessi tulemus. Tegevuskava sisaldab üle 20 meetme ühtse turu normide paremaks rakendamiseks ja täitmise tagamiseks tihedas koostöös liikmesriikidega.

Mõlemad teatised on osa komisjoni meetmete paketist, mille eesmärk on aidata Euroopa tööstusel juhtida kahte eesmärki: üleminekut kliimaneutraalsusele ja digivaldkonnas juhtpositsiooni võtmist. Euroopa Regioonide Komitee koostab tööstuspoliitika paketi ja VKEde strateegia kohta kaks eraldi arvamust.

Eelnimetatud ühtse turu teatiste kohta koostab komitee uue, eraldi arvamuse, mille raportööriks määras ECONi komisjon Białystoki linnapea Tadeusz Truskolaski (EA/PL).

Arvamus on kavas vastu võtta ECONi komisjoni koosolekul 24. juunil 2020 ja täiskogu istungjärgul 12.–14. oktoobril 2020.

Käesoleva kirjaliku konsultatsiooni kaudu soovib Tadeusz Truskolaski konsulteerida asjaomaste sidusrühmadega ja koguda nende seisukohti, et uurida järgmisi küsimusi:

Küsimused

  1. Kas Teie arvates on Euroopa Komisjon oma 10. märtsi 2020. aasta ühtse turu teatistes tuvastanud kõik tõkked ühtsel turul ja seadnud õiged prioriteedid? Kui ei, siis mis puudub ja miks?
  2. Kas Euroopa Komisjon peaks kaaluma uusi seadusandlikke ettepanekuid ühtse turu tõkete kõrvaldamiseks ja ühtse turu normide täitmise tagamise tugevdamiseks? Kui jah, siis milliseid algatusi tuleks kavandada?
  3. Kuidas paremini kaitsta ühtset turgu kolmandate riikide valitsuste ja üksuste ebaausa majandustegevuse eest? Kuidas paremini kaitsta ühtset turgu dumpingu eest maailmaturul?

Palume Teil anda oma panus sellesse konsultatsiooni ja saata vastused kolmele eespool nimetatud küsimusele või mis tahes lisamärkused e-posti aadressil econ@cor.europa.eu hiljemalt kella 15.00ks 20. mail 2020.

Juhime tähelepanu ka sellele, et Tadeusz Truskolaski ja tema meeskond on soovi ja vajaduse korral valmis osalema veebikoosolekutel ja -vestlustes.

Lugupidamisega

 

ECONi komisjoni sekretariaat​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Jaga :
 
Seonduv teave
Seonduvad üritused

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/17TH-ECON-COMMISSION-MEETING-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

17th ECON commission meeting
17th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act