Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kirjalik sidusrühmadega konsulteerimine teemal „Euroopa uus tööstusstrateegia“  

​MUUDETUD

Euroopa on alati olnud tööstuse kodu. Kogu oma ajaloo jooksul on ta tõestanud oma võimet juhtida muutust. Praegu seisab Euroopa tööstus silmitsi vajadusega liikuda jätkusuutlikkuse poole ja minna üle digitehnoloogiale, mis mõjutab üha enam kõiki poliitikavaldkondi. Neid ülesandeid käsitletakse Euroopa Komisjoni esitatud teatises „Euroopa uus tööstusstrateegia“ (COM(2020) 102 final). Strateegia eesmärk on edendada Euroopa konkurentsivõimet ja strateegilist sõltumatust ajal, mil valitseb geopoliitiline ebastabiilsus ja suureneb ülemaailmne konkurents.

Teatises esitatakse kolm peamist prioriteeti: esiteks säilitada Euroopa tööstuse üleilmne konkurentsivõime ning võrdsed võimalused nii kodus kui ka kogu maailmas, teiseks muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks ning kolmandaks kujundada Euroopa digitulevikku. Strateegias uuritakse Euroopa tööstuse ümberkujundamise peamisi tõukejõude ja pakutakse välja terviklik tulevaste meetmete kogum.

Kuigi teatises tunnistatakse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulisust, ei omistata neile tähtsust, mida nad väärivad. Seda on kirjeldatud komitee arvamuses „Kohapõhine lähenemine“ (vastu võetud 26.–27. juunil 2019, raportöör Jeanette Baljeu (NL/RE)), milles komitee rõhutab kohaliku ja piirkondliku tasandi suurt osatähtsust tööstusstrateegias ja nende keskset rolli kohapõhise lähenemisviisi saavutamisel.

Komitee

 • märgib, et kohapõhine lähenemisviis​ nõuab hästi toimivaid koostöövõrgustikke ja klastreid. Komitee toonitab samuti, et nende piirkondadevaheline koostöö on väga oluline koostoime ja kriitilise massi saavutamise seisukohast kaasinvesteerimisel innovatsiooni rakendamiseks tööstuslikes väärtusahelates üle Euroopa;
 • rõhutab, et piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel on keskne roll vajaliku piirkondadevahelise ja piiriülese koostöö aktiivsel loomisel;
 • kutsub üles suurendama piirkondadevaheliste innovatsiooniinvesteeringute raames ELi toetust piirkondlikele ökosüsteemidele ja klastritele;
 • on veendunud, et üleeuroopalisel ja piirkondadevahelisel koostööl on oluline roll ringmajanduse ja CO2-neutraalse majanduse potentsiaali realiseerimisel.

Strateegia avaldati enne, kui selgus, et COVID-19 pandeemial on nii kahjulik mõju tööstusele tervikuna. Seepärast ei ole strateegias mainitud kriisi võimalikke mõjusid ja see võib vajada kohandamist või läbivaatamist.

Komitee võtab tõenäoliselt 1.–2. juulil 2020 toimuval täiskogu istungjärgul vastu arvamuse „Euroopa uus tööstusstrateegia“, mis tugineb komisjoni teatisele „Euroopa uus tööstusstrateegia“. Arvamuse raportöör on Jeannette Baljeu (NL/RE).

Baljeu soovib koos Teiega analüüsida mitut küsimust, kasutades selleks kirjalikku konsulteerimist, mida aitab korraldada Euroopa Regioonide Komitee. Konsulteerimine keskendub järgmistele küsimustele, millele Baljeu ootab Teie vastust. Palume Teil selleks enne 14. maid 2020 vastata käesolevale e-kirjale või saata e-kiri aadressil econ@cor.europa.eu.

Küsimused

Raportöör soovib juhtida Teie tähelepanu järgmistele teemadele, millele Euroopa uus tööstusstrateegia on üles ehitatud:

 1. kliimaneutraalsus – üleminek rohelisele majandusele
 2. digitaalne juhtroll – digiüleminek
 3. üleilmne konkurentsivõime

Raportööril on järgmised küsimused.

 1. Millele tuleks keskenduda Euroopa tööstusökosüsteemide arendamisel, sealhulgas praegust COVID-19 olukorda silmas pidades?
 2. Kas Teie arvates peaks komisjon kohandama konkurentsieeskirju ja riigiabi raamistikku uuele tehnoloogia- ja üleilmse turu arengule? Kui jah, siis kas võiksite tuua näite?
 3. Kuidas saaks uue tööstusstrateegia abil tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste positsiooni? Milline võiks selles olla Euroopa Regioonide Komitee liikmete roll?
 4. Mida on Teie arvates vaja ausa konkurentsi tagamiseks kogu maailmas ja ELi siseturul?
 5. Milline peaks olema kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll oskuste paktis, et tagada tööstuses kaasav digiüleminek?​
 6. Kas Teie arvates seab Euroopa Komisjon õiged prioriteedid? Mida tuleks veel rõhutada? Mis on puudu?

 


Contact:
Contact Person: Claudia Moser
Organizer: ECON Secretariat
Jaga :
 
Seonduv teave
Seonduvad üritused

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/ECON-13TH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

13th ECON commission meeting
13th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/INDUSTRIAL-TRANSITION-AND-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Industrial Transition and Democracy
Industrial Transition and Democracy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/REGULATION-GEOGRAPHICAL-INDICATIONS-CRAFT-INDUSTRIAL-PRODUCTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"
Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/ONLINE-STAKEHOLDERS-CONSULTATION-ON-THE-EUROPEAN-CHIPS-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act
Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/BE-PART-OF-THE-FUTURE-OF-EUROPE-IN-THE-VALENCIAN-COMMUNITY_20102021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!
Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!