Piirkondade tulemuslik tegevus  

 

Kampaaniaga „Piirkonnad ja linnad arengu nimel“ (#Regions4Dev) aitab Euroopa Regioonide Komitee kaasa Euroopa arengukonsensuse ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. Kampaanias tõstetakse esile nende linnade ja piirkondade töö, kes on võtnud kohustuse järgida ÜRO 15aastast tegevuskava, mis käsitleb inimesi, keskkonda ja heaolu. Selles rõhutatakse rohujuuretasandi algatuste eeliseid ülemaailmsete probleemide lahendamisel. Samuti kutsutakse kampaaniaga üles muutma ELi ja rahvusvahelise tasandi poliitikat nii, et see võimestaks kogukondi, linnu ja piirkondi, kui nad püüavad leida sobivaid kohalikke lahendusi rahvusvahelistele probleemidele.


Kooskõlas ÜRO kestliku arengu eesmärgiga nr 11 – muuta linnad ja piirkonnad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja säästvaks – keskendutakse kampaanias #Regions4Dev järgmistele aspektidele:

  • kestlik areng: tegevus, millega edendada kestlikku arengut, ning eelkõige arendada keskkonnahoidlikumat ringmajandust;
  • vastupanuvõime: tegevus, millega linnad ja piirkonnad leevendavad kliimamuutusi ja kohanevad nendega;
  • turvalisus: tegevus, millega ELi linnad ja piirkonnad stabiliseerivad ELi naaberpiirkondi ja arendavad linnadevahelist diplomaatiat;
  • kaasav ühiskond: tegevus, millega muuta linnad ja piirkonnad naiste, laste, eakate, puudega inimeste ja saabujate jaoks kaasavaks.


Milleks kampaania #Regions4Dev?

Ülemaailmsed probleemid vajavad kohalikke lahendusi, mida leitakse piirkondades, linnades ja kohalikes kogukondades. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste juhtimiseta ei jõua maailm eesmärgini hoida kliimamuutustest tulenev temperatuuri tõus alla 1,5 °C. Linnad ja piirkonnad on sunnitud tegutsema, sest nemad on kogu maailma tabavate sotsiaalsete ja majanduslike muutuste esirinnas – muutub see, kus ja kuidas inimesed elavad, töötavad ja arenevad. Paljud kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused otsustavad näidata üles initsiatiivi ja leida lahendusi, mis aitavad kogukonnal tulla muutustega toime jätkusuutlikul viisil. Nad astuvad veelgi sammu edasi ning loovad rahvusvahelisi liite ja partnerlusi teiste riikide kogukondadega.

Euroopa Liit on tunnistanud Euroopa arengukonsensuses vajadust mõelda globaalselt ja tegutseda kohalikul tasandil, nagu on tehtud ka ÜRO kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030.

Paljudes valdkondades ei ole aga riigivalitsuste ja rahvusvahelisel tasandil tunnustatud piirkondade ja linnade potentsiaali toimida muutuste kiirendajana ja stabiliseeriva jõuna. Linnade ja piirkonnade roll on nüüd muutunud rahvusvaheliseks. Kampaania #Regions4Dev aitab näidata, kuidas nad juba tegutsevad.

Muutuste kiirendamine