Ühinege noorte valitud poliitikute kogukonnaga! 

Noorte valitud poliitikute 2023. aasta programm 

Kas olete kohaliku või piirkondliku mandaadiga poliitik, kes on sündinud pärast 1. jaanuari 1983? Kas otsite võimalusi suhelda, vahetada parimaid tavasid, hankida teavet ELi õigusaktide ja ELi rahastamisvõimaluste kohta, anda oma panus Euroopa Regioonide Komitee töösse ning kohtuda ja pidada arutelusid komitee liikmete ning teiste kohalike, piirkondlike ja Euroopa poliitikutega? Kui jah, olete oodatud kandideerima noorte valitud poliitikute võrgustiku liikmeks!

Kõik 2023. aasta noorte valitud poliitikute programmi üksikasjad on esitatud allpool. Taotluse saab esitada hiljemalt 10. aprilliks 2023.

Sisu

Kes saab kandideerida?

Võite kandideerida, kui

 • olete osutunud valituks otsestel ja üldistel valimistel piirkondlikul või kohalikul tasandil Euroopa Liidu liikmesriigis või ELi kandidaatriigis;
 • olete sündinud pärast 1. jaanuari 1983;
 • ei ole Euroopa Regioonide Komitee täis- ega asendusliige;
 • Teil on hea inglise keele oskus
 • Te täidate taotlusvormi ja esitate selle 10. aprilliks 2023.

Kandidaadid valitakse nende taotluse kvaliteedi alusel, pidades silmas tasakaalu tagamist soo, piirkondliku ja kohaliku esindatuse, poliitiliste vaadete ja kodakondsuse seisukohast.

Arvesse võetakse ainult inglise või prantsuse keeles esitatud taotlusi.

Miks kandideerida?

 • Loote kontakti teiste noorte valitud poliitikutega mujalt EList ning teiste kohaliku, piirkondliku, riikliku ja Euroopa tasandi poliitikutega.
 • Vahetate parimaid tavasid teiste kohalike ja piirkondlike poliitikutega YEPcommunity.eu kaudu.
 • Saate teada võimalustest, mida EL pakub kohalikele ja piirkondlikele omavalitsusüksustele.
 • Kõnelete ELi piirkondade ja omavalitsuste nimel Euroopa õigusloomeprotsessis.
 • Aitate kaasa ELi poliitika kujundamisele
 • Suurendate oma nähtavust Euroopa ringkondades.

Lisaks on valitud noortel valitud poliitikutel võimalus osaleda mitmesugustes programmiga seotud teabevahetustegevustes.

Mida see endast kujutab?

Programm on üles ehitatud kolmele teemale.

1. Uus peatükk ELi demokraatias

Noorte valitud poliitikute programm aitab teil luua sildu oma linna ja piirkonna ning ELi vahel. See annab teile inspiratsiooni selle kohta, kuidas edendada osalusdemokraatiat ja toetust viiside leidmisel, kuidas kaasata noori demokraatlikku arutellu ja kohalikku kodanikuühiskonda.

2. Kliima- ja energiakriisidega tegelemine

Selle teema raames annab noorte valitud poliitikute programm põhjalikuma ülevaate Euroopa rohelisest kokkuleppest, et inspireerida teiste noorte valitud poliitikute, komitee liikmete ja muude poliitikute projekte ning saada omakorda neist inspiratsiooni. Samuti saate teada, kuidas aidata kaasa ELi kliimamuutuste ja CO2-neutraalsuse eesmärkide saavutamisele.

3. Ühtekuuluvuspoliitika tulevik

Noorte valitud poliitikute programm võimaldab Teil tutvuda Euroopa ühtekuuluvuspoliitika väljakutsete ja võimalustega. Eelkõige saate teada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rahastamisvõimalustest, inspireerivatest uuenduslikest projektidest, mis toetavad ELi piirkondade arengut, ning organisatsioonidest, kes toetavad kohalikke omavalitsusi ideede väljatöötamisel ja rakendamisel. 

Koosolekud on kavandatud toimuma inglise keeles.

Kaua programm kestab?

2023. aasta noorte valitud poliitikute programm kestab 2024. aasta kevadeni ja üritusi on kavandatud kogu aastaks. Mõned neist on kohustuslikud.

Seejärel saab Teist vilistlane ja Teid kutsutakse tulevastele valitud üritustele.

Siin on 2023. aasta ürituste esialgne loetelu. Palun arvestage, et kuupäevad võivad veel muutuda.

Kogu aasta jooksul võidakse lisada uusi tegevusi/üritusi. Teid teavitatakse sellest aegsasti.

 • korrapärased võrgustumisüritused
 • osalemine komisjonide koosolekutel ja täiskogu istungjärkudel
 • osalemine avalikes aruteludes
 • 16. mai: tervituskoosolek – veebis – kohustuslik
 • juuni: koolituskursus teemal „ELi demokraatia uus peatükk“ – kohustuslik
 • 26.–27. juuni EuroPCom, ELi avaliku teabevahetuse konverents
 • september: koolituskursus teemal „Kliima- ja energiakriisidega tegelemine“ – kohustuslik
 • 9.–12. oktoober: Euroopa 21. linnade ja piirkondade nädal, noortele valitud poliitikutele mõeldud üritus – kohustuslik
 • november: koolitus teemal „Ühtekuuluvuspoliitika tulevik“ – kohustuslik

Kus?

Üritused toimuvad veebis ja Euroopa Regioonide Komitees Brüsselis. Osalemise korrast teavitatakse Teid õigeaegselt. 

Kuidas taotlust esitada?

Kandideerimiseks peate täitma järgmise vormi inglise või prantsuse keeles:

Kandideerige noorte valitud poliitikute kogukonnaga ühinemiseks

Kas kulusid hüvitatakse?

Veebiüritustel ja -tegevustel osalemise eest hüvitist ei maksta.

Kui üritus nõuab füüsilist kohalolekut Brüsselis, võib komitee

 • hüvitada reisikulud:
 • maksta kindlasummalist päevaraha iga hotellimajutuse kohta, kui esitatakse tõend ööbimise kohta koosoleku toimumise kohas.

Sõidukulude hüvitamine ja päevaraha maksmine sõltub kasutada olevatest eelarvevahenditest. 

Komitee fraktsioonid vastutavad noorte valitud poliitikute lõpliku väljavalimise eest programmis ja piiratud ressurssidega üritustel.

Kontakt

Teabevahetuse direktoraadi noorte valitud poliitikute programmi meeskond
Jaga:
 
Back to top