Euroopa tuleviku konverents ja ELi piirkondade ja linnade roll 

Euroopa Regioonide Komitee kui ELi institutsioon, mis esindab kodanikele kõige lähemal asuvat valitsustasandit, on võtnud enda kanda olulise poliitilise rolli.

Euroopa tuleviku konverents

Sisu

​​​​Konverentsist

Tuua Euroopa inimestele lähemale  on Euroopa Regioonide Komitee esimene poliitiline prioriteet ja  Euroopa tuleviku konverents on selle saavutamisel kõige olulisem ettevõtmine. Konverentsi mitmekeelne  digiplatvorm  võimaldab inimestel üksteisega suhelda ja arutada oma ettepanekuid üheksas teemavaldkonnas ELi 24 ametlikus keeles.

Komitee kui ELi institutsioon, mis esindab kodanikele kõige lähemal asuvat valitsustasandit, on võtnud konverentsil enda kanda olulise poliitilise rolli ning komitee esindajad osalevad aktiivselt  konverentsi juhatuse  ja  täiskogu töös. Lisaks korraldatakse rohkem kui 120 kohalikku ja piiriülest kodanikega peetavat dialoogi, mille käigus kogutud ideed ja soovitused avaldatakse platvormil.

Komitee delegatsiooni eesmärk on jõuda konverentsi täiskogul ülejäänud 420 delegaadini, et tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli Euroopa Liidu demokraatlikus toimimises ning edendada ELi poliitika territoriaalset mõõdet. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade sellest, mis on ELi piirkondade ja linnade jaoks tähtis konverentsi üheksa aruteluteema puhul.

Kliimamuutused ja keskkond

Miks on see ELi piirkondade ja linnade jaoks oluline?

Eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks Euroopa rohelise kokkuleppe abil esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks ja seda eesmärki tuleb kohandada vastavalt kohalikele oludele. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused rakendavad 70 % kliimamuutuste leevendamise meetmetest ning 90 % kliimamuutustega kohanemise meetmetest. ELi piirkonnad on erinäolised ja seetõttu on subsidiaarsuse põhimõtte järgimiseks vaja alt üles lähenemisviisi, võimaldades samas paindlikkust, mis on vajalik erinevate vajadustega kohanemiseks. Piirkonnad ja linnad on selles osas eelisseisundis, sest nad töötavad otse inimestega ja suunavad kodanike käitumist kestlikkuse suunas.

Mida soovitab Euroopa Regioonide Komitee?

Komitee nõustab ELi institutsioone õigusaktide ja poliitika küsimustes arvamuste kaudu, milles võetakse arvesse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konkreetset olukorda ja vajadusi. Kliimamuutuste ja keskkonna küsimustega tegeleb keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE) . Euroopa Regioonide Komitee poliitilistes prioriteetides aastateks 2020–2025 on üks kolmest põhiteemast vastupanuvõimeliste kogukondade ülesehitamine. Teema käsitlemiseks käivitati hiljuti algatus „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ , millega tegeleb 13 kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajast koosnev töörühm.

Mida teeb Euroopa Liit?

Lisateave:  https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal

Tervis

Miks on see ELi piirkondade ja linnade jaoks oluline?

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused korraldavad ja osutavad tervishoiuteenuseid kohapeal. Paljudes paikades on nende vastutusalas ka tervishoiutöötajate ja -asutuste haldamine, kontrollimine ja rahastamine. Kuna pandeemiaga seoses on need tervishoiutaristud ja -süsteemid saavutanud oma piirid, tuleb need ümber kujundada, et suurendada nende vastupanuvõimet. Neile toetub Euroopa terviseliit , mille raames teevad kõik ELi liikmesriigid ühiselt ettevalmistusi tervishoiukriisideks ja reageerivad nendele, hoolitsevad selle eest, et meditsiinitarbed oleksid kättesaadavad, taskukohased ja uuenduslikud, ning tegutsevad selle nimel, et parandada haiguste (nt vähktõve) ennetamist, ravi ja järelravi.

Mida soovitab Euroopa Regioonide Komitee?

Komitee kutsub üles pidama avatud arutelu ELi tervishoiupoliitika ülesehituse üle. Lähtudes Euroopa kodanike nõudmistest, toetab komitee ELi eraldiseisvat tervishoiueelarvet ja soovitab tagada tervishoiusüsteemide kriisikindluse. See tähendab ELi tootmissuutlikkuse suurendamist ning strateegiliste varude loomist, et tagada ravimite kättesaadavus nii tava- kui ka kriisiolukorras. Komitee soovib kiiremat edasiminekut haiguste ennetamise ja e-tervise valdkonnas ning nõuab muudatusi piiriüleses tervishoiualases koostöös, et muuta see kättesaadavamaks ja vastupanuvõimelisemaks, kuna see on piirialade valmisoleku ja reageerimise võtmeelement.

Mida teeb Euroopa Liit?

Lisateave:  https://futureu.europa.eu/processes/Health

Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad

Miks on see ELi piirkondade ja linnade jaoks oluline?

Majandustulemuste ja tööhõive osas valitsevad ELi piirkondade ja linnade vahel ja sees väga suured erinevused, mille vähendamiseks on Euroopa Liit töötanud välja ühtekuuluvuspoliitika ja loonud asjaomased fondid. Lisaks on Euroopa praegu oma kõige sügavamas tervise-, keskkonna-, majandus- ja sotsiaalkriisis ning see avaldab ELi eri piirkondadele erinevat mõju ja võib olemasolevaid lõhesid veelgi suurendada. Üksnes ELi tasandi meetmed ei ole piisavad, edu võti on riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, nagu ka kõigi tasandite sotsiaalpartnerite ja asjaomaste sidusrühmade kätes. Arvestades kohalike ja piirkondlike omavalitsuste keskset rolli tööhõive- ja sotsiaalpoliitika elluviimisel, on ilmtingimata vajalik, et ELi poliitika kujundamisel ja rakendamisel oleks piisavalt esindatud kohalik ja piirkondlik mõõde.

Mida soovitab Euroopa Regioonide Komitee?

Üldiselt nõustab komitee ELi institutsioone õigusaktide ja poliitika küsimustes arvamuste kaudu, milles võetakse arvesse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konkreetset olukorda ja vajadusi. Sotsiaalse õigluse ja tööhõive küsimustega tegeleb sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjon (SEDEC) . Euroopa Regioonide Komitee poliitilistes prioriteetides aastateks 2020–2025 on üks kolmest põhiteemast ühtekuuluvus kui meie põhiväärtus. See on seotud Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisega, mis on komitee jaoks esmatähtis valdkond ja prioriteetsena välja toodud ka 2021. aasta tööprogrammis. See teemavaldkond on komitee jaoks äärmiselt oluline ka seepärast, et sellest võiks kujuneda Euroopa institutsioonide uus töömeetod, mille puhul liigutaks valitsustevaheliselt lähenemisviisilt üleeuroopalise otsustusprotsessi suunas.

Mida teeb Euroopa Liit?

Lisateave:  Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad – Euroopa tuleviku konverents (europa.eu)

EL maailmas

Miks on see ELi piirkondade ja linnade jaoks oluline?

ELi välissuhted ja nendega seotud poliitikavaldkonnad, näiteks kaubandus, julgeolek, ränne ning koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu ÜRO ja OECD, mõjutavad ka piirkondi ja linnu. Neil on partnerlussuhted ka väljaspool ELi asuvate kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ning nad osalevad aktiivselt ELi programmides laienemisprotsessis osalevate riikidega, on aktiivsed Euroopa naabruspoliitikas, arengukoostöös ja suhetes Ühendkuningriigiga. Komitee töös ja arvamuste koostamisel ammutatakse inspiratsiooni aruteludest ja poliitilisest suhtlusest komitee välispartneritega loodud ühisorganites ja sihtotstarbelistes töörühmades. Need organid annavad komiteele võimaluse panustada tõhusalt ELi laienemisse ja naabruspoliitikasse kohalikust ja piirkondlikust perspektiivist.

Mida soovitab Euroopa Regioonide Komitee?

Komitee saab hõlbustada dialoogi ja koostööd kolmandate riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, pakkudes eksperditeadmisi ja vastastikust teabevahetust, et toetada nende suutlikkuse arendamist ja mitmetasandilist valitsemist. Selles töös kasutab komitee järgmisi platvorme: ühised nõuandekomiteed ja töörühmad , Idapartnerluse riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konverents (CORLEAP) , Euroopa ja Vahemere piirkonna kohalike ja piirkondlike omavalitsuste assamblee (ARLEM) ning  Euroopa Regioonide Komitee ja Ühendkuningriigi kontaktrühm .

Komitee nõuab, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused oleksid laiemalt kaasatud ELi suhetesse kolmandate riikidega, et lahendada probleeme, mis seisavad avaliku halduse ees nii ELis kui ka väljaspool selle piire.

Mida teeb Euroopa Liit?

Lisateave:  https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld

Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus

Miks on see ELi piirkondade ja linnade jaoks oluline?

Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on oluline osa põhiõiguste kaitsmisel mitmetasandilises valitsemissüsteemis. Õiguste parem kasutamine avaldab soodsat mõju majanduslikule ja sotsiaalsele arengule ning see on parim viis võita kodanike usaldus ja suurendada nende osalemist poliitika kujundamises kõigil valitsemistasanditel. Seepärast on õigusriigi põhimõtte austamise kultuuri edendamine ELi, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi jagatud vastutus. Mis puudutab julgeolekut, siis on terrorismivastane võitlus osa Euroopa julgeolekuliidu laiemast kontseptsioonist ning linnade keskset rolli avaliku ruumi kaitsmisel ja radikaliseerumise ennetamisel rõhutatakse näiteks ELi linnade turvalisuse ja vastupanuvõime programmis .

Mida soovitab Euroopa Regioonide Komitee?

Komitee soovitab kaasata piirkonnad ja linnad põhiõiguste, ELi väärtuste ja õigusriigi austamise kultuuri edendamisse. Eelkõige on oluline, et noored võtaksid paremini omaks need ELi aluspõhimõtted. Kodanike hoiakutel on oluline roll populismi mitteliberaalsete vormide arengus, samas kui haridus võib aidata tõrjuda demokraatliku tagasilanguse ohte. Näiteks seoses ELi põhiõiguste harta kohaldamisega võiks kontaktpunktide loomine kohalikul tasandil anda kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele suuniseid selle kohta, kuidas kujundada oma poliitikat täielikus kooskõlas hartaga ning tuua esile parimad tavad. Veel üks näide on Euroopa Regioonide Komitee arvamuse „ELi terrorismivastase võitluse tegevuskava“ vastuvõtmine.

Mida teeb Euroopa Liit?

Lisateave:  https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights

Digiüleminek

Miks on see ELi piirkondade ja linnade jaoks oluline?

Juurdepääs digitaristule ja digiteenustele erineb ELi piirkondades ja linnades ning ka nende sees väga suurel määral. Digiüleminek on majandusliku ja ühiskondliku arengu jaoks otsustava tähtsusega ning digitehnoloogia on muutunud meie kõigi eluvaldkondade lahutamatuks osaks. Samal ajal on COVID-19 pandeemia toonud esile üha suureneva digilõhe ELis, mis näitab, et digiülemineku võimaluste kättesaadavus ja juurdepääsetavus mõjutab olulisel määral ELi piirkondade ja linnade ühtekuuluvust.

Mida soovitab Euroopa Regioonide Komitee?

Komitee on pooldanud digitaalse ühtekuuluvuse kontseptsiooni alates arvamuse „Digitaalne Euroopa kõigile“ vastuvõtmisest 2019. aastal. Digitaalset ühtekuuluvust vaadeldakse kui ELi lepingus sätestatud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse käsituse olulist lisamõõdet. Komitee uurib praegu digiülemineku olukorda ELi piirkondades, keskendudes erinevustele taristus, internetikasutuses ja e-valitsuse teenuste kättesaadavuses.

Mida teeb Euroopa Liit?

Lisateave:  https://futureu.europa.eu/processes/Digital

Euroopa demokraatia

Miks on see ELi piirkondade ja linnade jaoks oluline?

ELi demokraatliku toimimise parandamine on võimalus anda Euroopa projektile uus hoog. Piirkondadel, linnadel, valdadel ja rohkem kui miljonil kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud poliitikul on oluline roll Euroopa demokraatia vastupanuvõime suurendamisel. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning Euroopa Regioonide Komitee laialdasem kaasamine ELi poliitika kujundamisse aitab tuua Euroopa inimestele lähemale.

Mida soovitab Euroopa Regioonide Komitee?

Komitee on seda meelt, et ELi subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid tuleks edasi arendada. Need põhimõtted aitavad tagada, et otsused tehakse kodanikele nii lähedal kui võimalik ning et pidevalt kontrollitakse, kas ELi tasandi meetmed on õigustatud, pidades silmas riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil olemasolevaid võimalusi. Lisaks teeb komitee ettepaneku muuta kodanike osalemine, nagu seda innustatakse Euroopa tuleviku konverentsil, alaliseks ja koondada kodanike kaasamist puudutavaid eksperditeadmisi kogu ELi hõlmava piirkondade ja linnade võrgustiku kaudu.

Mida teeb Euroopa Liit?

Lisateave:  https://futureu.europa.eu/processes/Democracy

Ränne

Miks on see ELi piirkondade ja linnade jaoks oluline?

Ränne on avaldanud tohutut mõju ELi piirkondadele ja linnadele, eelkõige neile, mis asuvad rändevoogude suhtes eesliinil. Need piirkonnad ja linnad vastutavad sageli rändajate vastuvõtmise ja integreerimise eest, pakkudes neile elutähtsat taristut ja teenuseid. Lisaks on ülimalt oluline kõigi ELi piirkondade ja linnade demograafiline olukord, sealhulgas selle mõju tööturule ja avalikele teenustele, ning see mängib veelgi suuremat rolli kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikas.

Mida soovitab Euroopa Regioonide Komitee?

Komitee teeb ettepaneku panna ELi tasandil alus terviklikule rändepoliitikale, mille kujundamisel ja elluviimisel võetaks arvesse piirkondade ja linnade kogemusi ja seisukohti. Selles tuleks arvestada piirkondlikku ja kohalikku panust ning see peaks hõlmama integratsiooni, õiglaseid tagasisaatmismenetlusi ja varjupaigapoliitikat, millega suudetakse asjakohaselt reageerida praegustele ja tulevastele rändesuundumustele. Samuti tuleb koostöös päritolu- ja transiidiriikidega tegeleda rände algpõhjustega nende jaoks, kes vajavad humanitaarkaitset, kaitstes samal ajal ELi välispiire.

Mida teeb Euroopa Liit?

Lisateave:  https://futureu.europa.eu/processes/Migration

Haridus, kultuur, noored ja sport

Miks on see ELi piirkondade ja linnade jaoks oluline?

Haridus, kultuur, noored ja sport annavad sisu meie ühiskonna põhivajadustele, soodustades hariduse kaudu majanduslikku ja sotsiaalset arengut, kultuuri ja spordi kaudu vastastikust mõistmist või noorte osaluse kaudu kaasavamat demokraatlikku eluviisi. Piirkondade ja linnade roll nendes valdkondades on märkimisväärne ning paljudes liikmesriikides vastutavad nemad asjaomase taristu ja teenuste eest. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ees seisvad kõige pakilisemad probleemid on hariduse ja kultuuri digiüleminek, noorte töötuse kõrge tase mõnes piirkonnas ning majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse süvenemine. COVID-19 pandeemia võib mõne probleemi ja selle piirkondliku mõõtme nähtavust ja pakilisust veelgi suurendada.

Mida soovitab Euroopa Regioonide Komitee?

Üldiselt nõustab komitee ELi institutsioone õigusaktide ja poliitika küsimustes arvamuste kaudu, milles võetakse arvesse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konkreetset olukorda ja vajadusi. Hariduse, kultuuri, noorsoo ja spordi küsimustega tegeleb sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjon (SEDEC) . Euroopa Regioonide Komitee poliitilistes prioriteetides aastateks 2020–2025 on kaks kolmest põhiteemast tuua Euroopa inimestele lähemale ja ehitada üles vastupanuvõimelised piirkondlikud ja kohalikud kogukonnad. Oma hiljutises arvamuses „Euroopa haridusruumi saavutamine 2025. aastaks“ kutsub komitee üles tunnistama rohkem piirkondlikke vajadusi ja soovitab tegeleda piirkondlike erinevustega hariduse valdkonnas.

Mida teeb Euroopa Liit?

Lisateave:  Haridus, kultuur, noored ja sport – Euroopa tuleviku konverents (europa.eu)

Üritused

Toimunud üritused

Viimased uudised

Multimeedia

The future is in your hands

 

Veel videoid

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Jälgi meid

Kontakt

Teabevahetuse direktoraat – kohalike dialoogide rühm
Jaga:
 
Back to top