Deklaratsioon „Piirkondade koht Euroopa Liidu struktuuris seoses Euroopa tuleviku konverentsiga“ 

Sisu

Praegune pandeemia on taas näidanud piirkondlike ja kohalike omavalitsuste* tähtsust Euroopa kodanike kaitsmisel, olgu siis tervishoiu- või sotsiaalteenuste osutamise või ettevõtete abistamise kaudu majanduse elavdamisel. Üks peamisi tegureid, mis aitab praeguste probleemidega edukalt toime tulla, on mitmetasandilise valitsemise lähenemisviis, mida tuleks ELi otsustusprotsessis rangelt järgida. Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse arutleda piirkondade koha üle Euroopa Liidu struktuuris, et suurendada liidu demokraatlikku legitiimsust ja kodanike usaldust.

ELi 27 liikmesriiki on erineval viisil jaotanud oma seadusandlikud ja haldusvolitused eri valitsustasandite vahel. Paljudel on ühtne ja tsentraliseeritud süsteem, kuid seitsmes liikmesriigis on piirkondadel tugev seadusandlik võim ja teatav autonoomia. Üldiselt rakendavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 70 % kõigist ELi õigusaktidest ning nad katavad kolmandiku avaliku sektori kulutustest ja ligikaudu poole avaliku sektori investeeringutest. Tuleks luua allianss „Piirkonnad Euroopa demokraatia heaks“ , mis hõlmaks nii parlamentaarset kui ka täidesaatvat tasandit. Kõnealune allianss peaks järk-järgult hõlmama kõiki Euroopa Liidu piirkondi ja samaväärseid territoriaalseid üksusi ning tegema tihedat koostööd nende esindusorganitega, et suurendada nende õiguspärast mõju ELi otsuste tegemisele, kajastades nende pädevust ja ühiseid huve.

Pidades silmas õigustatud eesmärki suurendada piirkondade rolli ELi poliitika kujundamisel, lepivad piirkondlikud valitsused, parlamendid ja volikogud kokku, et kasutavad vajaduse korral paremini ära Euroopa Regioonide Komiteed ja temale aluslepingutega antud volitusi, et paremini rahuldada inimeste vajadusi nende elukohas. Seetõttu kinnitame piirkondade esindajatena kõigist 27st Euroopa Liidu liikmesriigist järgmist:

1.  Oleme veendunud, et demokraatia põhialus on kodanike usaldus, mida nad väljendavad kohalikel, piirkondlikel, riiklikel ja Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise teel. Piirkondadel, iseäranis seadusandlike volitustega piirkondadel, on õiguslik ja poliitiline vastutus Euroopa Liidu õigusaktide kujundamise ja rakendamise eest ning nad annavad Euroopa Liidule lisaväärtust. Piirkonnad ja nende poliitilised juhid on oma rahvale lähedal ja aitavad tugevdada kodanike usaldust Euroopa demokraatia vastu. Kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega on piirkondadel Euroopa Liidu liikmesriikides oluline roll. Seepärast on olemasolevad tõenduspõhised algatused, nagu Euroopa Regioonide Komitee RegHubi võrgustik, mis teostab järelevalvet Euroopa õigusaktide rakendamise üle, ja Euroopa Komisjoni tulevikukindluse platvorm, kiiduväärsed ning neid tuleks Euroopa Liidu vahendite toel edasi arendada.

2.  Oleme pühendunud sellele, et kasutada Euroopa tuleviku konverentsi dialoogi alustamiseks kodanikega, ning näeme konverentsi võimalusena laiendada arutelu piirkondade koha üle Euroopa Liidu demokraatlikus ülesehituses ja suurendada usaldust Euroopa kodanike seas. Meie pikaajaline poliitiline eesmärk on tõhustada piirkondade poliitilist mõju Euroopa tasandil küsimustes, mis on otseselt seotud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tööga.

3.  Oleme veendunud, et Euroopa Regioonide Komitee on väärtuslik vahendaja meie institutsiooniliste ja poliitiliste eesmärkide esindamiseks. Selles raamistikus teeme muu hulgas koostööd poliitilise alliansina „Piirkonnad Euroopa demokraatia heaks“ . Oleme pühendunud oma eksperditeadmiste ja demokraatlike volituste kasutamisele tagamaks, et meie põhjalikum kaasamine teeks meie kodanike hääle ja vajadused paremini kuuldavaks nii, et need kajastuksid Euroopa tasandi meetmetes.

Toetagem üheskoos Euroopa Demokraatia Maja, mille kaitsev katus on EL, tugevad müürid on liikmesriigid ning kindlad alustalad on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ning mitmesuguste vahetasandite ametiasutused. Toogem Euroopa inimestele ja nende elukohale lähemale.

 

*Käesolevas deklaratsioonis viitab mõiste „kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused“ avaliku sektori asutustele, millel on juriidilise isiku staatus, mis on osa riigi struktuurist, mis on keskvalitsuse tasandist madalamad ning mil on aruandekohustus kodanike ees. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused koosnevad tavaliselt otsustus- või poliitikakujundamise organist (volikogu või assamblee) ja täidesaatvast organist (linnapea või mõni muu täidesaatev ametnik), kes valitakse kohalikul tasandil kas otseste või kaudsete valimiste kaudu. Mõiste hõlmab erinevaid valitsustasandeid, nt külasid, valdu ja linnu, ringkondi, maakondi, provintse, piirkondi jne. Siia alla kuuluvad ka mitmesuguste tasandite ametiasutused.

Kui Teie piirkond või liit soovib deklaratsiooniga ühineda ja lisada sellele oma logo, palume esitada üksikasjad käesoleva elektroonilise vormi ​kaudu.

_____________

Partnerid

Jaga:
 
Back to top