Juurdepääs dokumentidele  

Amsterdami lepingusse lisatud uus artikkel 255 sätestab kodanike õiguse pääseda ligi Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele. Need kolm institutsiooni võtsid vastu määruse (EÜ) 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele ning esitasid seejärel ühisdeklaratsiooni, milles kutsusid teisi ELi ameteid ja organeid võtma asjaomases valdkonnas vastu sarnased eeskirjad.

Komitees kehtestati sellest tulenevalt uus dokumentidele juurdepääsu kord, mis on muutnud meie töö võimalikult läbipaistvaks. Läbipaistvus võimaldab kahtlemata suuremat avalikkuse osalust ELi otsustusprotsessis ning aitab tugevdada demokraatia ja põhiõiguste põhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja ELi põhiõiguste hartas.

Lissaboni lepinguga (2009) laiendati ametlikult kodanike õigusi ning õigus pääseda ligi kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, organite, büroode ja ametite dokumentidele on nüüd sätestatud ELi toimimise lepingu artikli 15 lõikes 3.

Kontakt:

Läbipaistvuse ning dokumentidele juurdepääsu eest vastutav osakond vastab meelsasti teie küsimustele ja aitab päringutes.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Postiaadress:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99

1040 Bruxelles/Brussel

Share: