Juurdepääs dokumentidele  

​​​​​​​​​​Amsterdami lepingusse lisatud uus artikkel 255 sätestab kodanike õiguse pääseda ligi Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele. Need kolm institutsiooni võtsid vastu määruse (EÜ) 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele ning esitasid seejärel ühisdeklaratsiooni, milles kutsusid teisi ELi ameteid ja organeid võtma asjaomases valdkonnas vastu sarnased eeskirjad.

Komitees kehtestati sellest tulenevalt uus dokumentidele juurdepääsu kord, mis on muutnud meie töö võimalikult läbipaistvaks. Läbipaistvus võimaldab kahtlemata suuremat avalikkuse osalust ELi otsustusprotsessis ning aitab tugevdada demokraatia ja põhiõiguste põhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja ELi põhiõiguste hartas.

Lissaboni lepinguga (2009) laiendati ametlikult kodanike õigusi ning õigus pääseda ligi kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, organite, büroode ja ametite dokumentidele on nüüd sätestatud ELi toimimise lepingu artikli 15 lõikes 3.

Sisu

​​​​Otsus nr 18/2020 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Regioonide Komitee dokumentidele

Otsuses nr 18/2020 üldsuse juurdepääsu kohta Regioonide Komitee dokumentidele esitatakse sõnaselgelt määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud põhimõtted ja piirangud ning kehtestatakse samuti komitee dokumentidele juurdepääsu taotlemise menetlus.

Otsusele nr 18/2020 lisatud loetelus nimetatud komitee dokumendid on kodanikele elektroonilises dokumendiregistris otse kättesaadavad. Dokumendiregistrisse võib lisada ka muid dokumente.

Soovi korral võivad kodanikud taotleda juurdepääsu mis tahes muudele dokumentidele, vastavalt määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud piirangutele.

Taotlused tuleb sõnastada piisavalt konkreetselt ning eelkõige peavad nad sisaldama taotletud dokumendi või dokumentide tuvastamiseks vajalikku teavet ning taotleja nime ja kontaktandmeid. Taotleja ei ole siiski kohustatud taotlust põhjendama (välja arvatud teatavatel isikuandmetele juurdepääsuga seotud juhtudel). Komitee peab kinnitama taotluse kättesaamist kohe pärast selle registreerimist ja vastama 15 tööpäeva jooksul alates registreerimisest (seda tähtaega võib erandkorras pikendada 15 tööpäeva võrra).

Kui komitee keeldub taotletud dokumendile juurdepääsu andmisest kas täielikult või osaliselt, peab ta seda põhjendama. Taotlejal on seejärel võimalik 15 tööpäeva jooksul esitada kordustaotlus. Pärast seda on komiteel vastamiseks jälle aega 15 tööpäeva (mida on võimalik veel 15 tööpäeva võrra pikendada).

Kui komitee ikka keeldub kordustaotluse alusel taotletud dokumendile täieliku juurdepääsu andmisest, on taotlejal võimalik algatada kohtumenetlus komitee vastu ja/või esitada kaebus Euroopa Ombudsmanile.

Kui elektroonilisest dokumendiregistrist ei ole võimalik dokumenti leida, saab sellele dokumendile juurdepääsu taotluse esitada allpool oleva lingi kaudu.

​Dokumendi taotlemine

Dokumendile juurdepääsu taotlemiseks palun täitke järgnev vorm ja valige „Juurdepääs dokumentidele“​

​​Kontakt

Läbipaistvuse ning dokumentidele juurdepääsu eest vastutav osakond vastab meelsasti teie küsimustele ja aitab päringutes.

Võtke meiega ühendust e-kirja​​​ või posti teel aadressil:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99

1040 Bruxelles/Brussel

Jaga:
 
Back to top