Roheline kokkulepe kohalikul tasandil 

linnapeade pakti riiklike saadikute koda 

Euroopa roheline kokkulepe on uus majanduskasvu strateegia, mille eesmärk on suunata EL 2050. aastaks kliimaneutraalsuse poole. Euroopa roheline kokkulepe hõlmab suuri muutusi mitmes sektoris kõigil tasanditel: kliimast energiani, transpordist bioloogilise mitmekesisuse kaitseni, põllumajandusest ringmajanduse suunas. Iga linn ja piirkond peab seetõttu saama osa sellest ajaloolisest võimalusest, osaledes proaktiivselt mitmetasandilise valitsemise mehhanismides koostöös riikide valitsuste ja ELiga, muu hulgas naaberpiirkondadega kogu kontinendil.

Sisu

Meie eesmärgid​

Sellise mitmetasandilise valitsemismehhanismi leiab Euroopa linnapeade kliima- ja energiapaktist (linnapeade paktist), mida Euroopa Komisjon nimetab Euroopa rohelist kokkulepet käsitlevas teatises ülemineku keskseks jõuks. Euroopa kliimapaktil on keskne roll Euroopa rohelise kokkuleppe tõhusal rakendamisel. Kliimapaktis keskendutakse teadlikkuse suurendamisele ja toetusmeetmetele, et ühendada ning ühiselt arendada ja rakendada suuri ja väikeseid kliimalahendusi. Kliimapakt toimib koosmõjus olemasolevate algatuste, võrgustike ja liikumistega, nagu linnapeade pakt.

Linnapeade pakt ühendab 61 riigi enam kui 10 000 kohalikku omavalitsust, kes on vabatahtlikult pühendunud ELi kliima- ja energiaeesmärkide elluviimisele. Euroopa Komisjon pakub Brüsselis asuva linnapeade pakti büroo kaudu linnadele ja piirkondadele, kes soovivad koostada säästva energia ja kliimameetmete tegevuskavad, tugevat tehnilist tuge ja suuniseid rahastamisvahendite kohta.

Euroopa Regioonide Komitee on seda algatust toetanud alates selle loomisest 2008. aastal. Komitee on kindlalt veendunud, et linnapeade pakt on oluline Euroopa juhtalgatus kliima- ja energiameetmete edendamiseks kohapeal. Samal ajal tõstetakse esile kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulist rolli Euroopa Liidu kliimamuutuste vastases võitluses ja üleminekul puhtale energiale.

Euroopa linnapeade pakt vajab poliitikakujundajaid, kes näevad eeliseid ja võimalusi, mis tulenevad teerajaja rollist energia ja kliimaga seotud üleminekus , ning mõistavad, et on kasulik teha selleks koostööd teiste Euroopa linnade ja piirkondadega, osaledes maailma kõige ulatuslikumas kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liikumises.

Tunnistades komitee ajaloolist rolli linnapeade pakti algatuse edendamisel, on Euroopa Komisjon otsustanud teha komiteega tõhustatud koostööd. Varssavi linnapea ja Euroopa kliimapakti käsitleva arvamuse raportöör Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , kes on samuti linnapeade paktile alla kirjutanud, nimetati Euroopa Regioonide Komitee esindajaks hiljuti laiendatud Euroopa linnapeade pakti juhatuses . See poliitiline organ arutab algatuse strateegilisi eesmärke, et tagada selle kohandamine linnade vajadustele ning edendada dialoogi linnapeade pakti kogukonna ja ELi institutsioonide vahel.

Riikliku tasandi töö tõhustamiseks luuakse teine koda, kuhu kuulub 27 Euroopa Regioonide Komitee liiget (üks igast liikmesriigist), kes tegutsevad Euroopa linnapeade pakti algatuse riiklike saadikutena .

Koja liikmed töötavad selle nimel, et tagada riikide esindatus selle juhtimises. Nad püüavad saada paremini kohandatud tagasisidet ning toetada algatuse edendamist riiklikul tasandil. Riiklikud saadikud võivad sõltuvalt võimalustest ja konkreetsest olukorrast vastavas riigis läbi viia mitmeid tegevusi, näiteks

  • ​​​tegutsemine Euroopa linnapeade pakti riikliku saadikuna , näiteks edendades algatust oma koduriigis või tehes koostööd teiste kliimapakti saadikutega;
  • linnade esindatuse suurendamine riiklikul tasandil , edendades riigipõhiseid tegevusi koostöös linnapeade pakti bürooga ning edendades koostööd riikide valitsuste ja teiste linnadega;
  • oma kolleegide mobiliseerimine liikumisega ühinema: näiteks koostöö kaudu kohalike ja piirkondlike riiklike ühendustega, komitee riiklike delegatsioonidega ning noorte valitud poliitikute võrgustikuga. Koja liikmed töötavad ka selle nimel, et tagada linnapeade pakti aktiivne tutvustamine Euroopa Parlamendi liikmete poolt.

Osalemine Euroopa linnapeade paktis

Euroopa linnapeade kliima- ja energiapakt on avatud kõigile demokraatlikult moodustatud kohalikele omavalitsustele, mis koosnevad valitud esindajatest, olenemata nende suurusest või nende energia- ja kliimapoliitika rakendamise etapist. Linnapeade paktiga ühinemiseks klõpsake siin .

Teavet teiste asjakohaste ELi ja ülemaailmsete algatuste kohta leiate komitee temaatiliselt veebilehelt .​

Dokumendid

National Covenant Ambassadors

Know your peers

Learn more about the CoR work on the Green Deal

Jaga:
 
Back to top