Komitee teabevahetustegevus: Euroopa taasühendamine kodanikega 

Sisu

​Euroopa Regioonide Komitee eesmärk on taastada kodanike usaldus Euroopa Liidu vastu. Kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatest koosneva komitee õiguspärane roll on kanda – koos teiste ELi institutsioonidega – oma osa selle ülesandega seotud vastutusest. Sellest lähtudes võttis komitee vastu viieaastase teabevahetusstrateegia ajavahemikuks 2015–2020, milles toonitatakse vajadust paremini koordineeritud, avatud, kahesuunalise ja kaasava teabevahetuse järele, et taasühendada Euroopa kodanikega.

Komitee liikmetel on keskne koht komitee teabevahetusstrateegias ning Euroopa asjadest teavitamisel. Nemad vastutavad teabe ja avalduste esitamise eest, mis kajastavad kohalikke seisukohti ELi tasandil, ja samal ajal on nad kõige olulisemad komitee institutsiooniliste sõnumite võimendajad kodanikele ja ELi institutsioonidele.

Komitee saab luua lisaväärtust teabevahetustegevuse kaudu, mis on suunatud kahele peamisele sihtrühmale: kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ning ELi institutsioonid. Lisaks kasutab komitee oma (olemasolevaid ja uusi) kokkuleppeid teiste ELi institutsioonidega, näiteks tehes koostööd Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu kommunikatsiooniteenistustega.

Täiendavat teavet leiate Euroopa Regioonide Komitee teabevahetusstrateegiast 2015–2020, mis viiakse ellu piiratud arvu temaatilisi prioriteete hõlmavate iga-aastaste teabevahetuskavade kaudu.

Kui 2016. aasta teabevahetuskavas keskenduti töökohtade, majanduskasvu ja investeerimise edendamisele, ELi eelarve territoriaalse mõõtme rõhutamisele ning ülemaailmse stabiilsuse toetamisele piirkondliku ja kohaliku koostöö kaudu, siis 2017. aasta teabevahetuskavas soovitatakse 2016. aastal alustatud jõupingutusi jätkata ning täiendavalt käsitleda usalduse taastamist ELi vastu. Sellele tuginedes edendatakse 2018. aasta teabevahetuskavas veelgi arutelu ELi tuleviku ja tulevase rahanduse ning ELi poliitikaloome üle kohalike kogemuste alusel. Hiljuti avaldatud 2019. aasta teabevahetuskava eesmärk on näidata, et piirkonnad ja linnad on aitavad kaasa sidusa, kaasava ja kestliku Euroopa loomisele ning seepärast tuleb Euroopa Regioonide Komiteele anda ELi otsustusprotsessis jõulisem roll.

Täiendavate küsimuste korral võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil communication@cor.europa.eu

Dokumendid

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Jaga :
 
Back to top