Endised komitee presidendid 

Iga kahe ja poole aasta tagant valib täiskogu komitee presidendi ja esimese asepresidendi. President esindab komiteed ja juhib selle tööd. Kui presidenti ei ole kohal või ta ei saa osaleda, esindab teda esimene asepresident või mõni teine asepresident.

 1. portrait of Apostolos Tzitzikostas

  Apostolos Tzitzikostas

  Kreeka
   
  2020 - 2022Kreeka, EPP (Euroopa Rahvapartei)

  Veebruar 2020: komitee presidendiks valiti Kreekas asuva Kesk-Makedoonia piirkonnavanem Apostolos Tzitzikostas (EPP). Komitee 329 liikmele peetud kõnes tõi president välja kolm peamist prioriteeti oma ametiajaks: „Esiteks peab Euroopa Liit teenima oma elanikke ja nende elukohti – külasid, linnu ja piirkondi. Peame toetama territoriaalset ühtekuuluvust, innovatsiooni ja ettevõtlust, kuid leidma ka usaldusväärseid, solidaarsusest kantud lahendusi rände haldamiseks. Teiseks peavad piirkonnad ja linnad keskenduma käimasoleva rohelise, digitaalse ja demograafilise revolutsiooni põhjustatud muutuste mõistmisele ja neile reageerimisele. Samuti peame tugevdama Euroopa demokraatiat, seades tähelepanu keskmesse linnad ja piirkonnad, et tuua niiviisi Euroopa inimestele lähemale.“

  Lugege täiendavalt
 2. portrait of Karl-Heinz Lambertz

  Karl-Heinz Lambertz

  Belgia
   
  2017 - 2019Belgia, PES (Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei)

  Juuli 2017: presidendiks valiti Belgia senati liige Karl-Heinz Lambertz (PES, BE), kes esindab saksakeelset kogukonda. Karl-Heinz Lambertz on Euroopa Regioonide Komitee liige alates 2001. aastast ning 2011.–2015. aastal oli ta komitee PESi fraktsiooni esimees. Alates 2000. aastast on ta Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi liige.

 3. portrait of Markku Markkula

  Markku Markkula

  Soome
   
  2015 - 2017Soome, EPP (Euroopa Rahvapartei)

  Veebruar 2015: presidendiks valiti Uusimaa maakonnavolikogu liige ja Espoo linna planeerimisosakonna juhataja Markku Markkula. Markkula on Soome parlamendi endine liige (1995–2003). Parlamendi liikmeks oleku ajal oli ta kahe alalise parlamendikomisjoni – teadus-, haridus- ja kultuurikomisjoni ning tulevikukomisjoni liige. Parlamendiliikmena hõlmas tema rahvusvaheline tegevus Euroopa Parlamentaarse Tehnoloogia Assotsiatsiooni (EPTA) võrgustiku juhatuse esimehe kohustuste täitmist.

 4. portrait of Michel Lebrun

  Michel Lebrun

  Belgia
   
  2014 - 2015Belgia, EPP (Euroopa Rahvapartei)

  Juuni 2014: presidendiks valiti Viroinvali (Belgia) vallavolikogu liige Michel Lebrun. 1970. aastal lõpetas ta Louvaini katoliikliku ülikooli filosoofia ja kirjanduse erialal. Tema poliitiline karjäär sai alguse 1977. aastal, kui ta valiti Viroinvali abivallavanemaks. Aastatel 1992–1999 oli ta prantsuskeelses kogukonnas kõrghariduse, teadusuuringute ja rahvusvaheliste suhete minister ning seejärel töötas Valloonia valitsuses planeerimise, infrastruktuuri, transpordi ja telekommunikatsioonide eest vastutava ministrina.

 5. portrait of Ramón Luis Valcárcel Siso

  Ramón Luis Valcárcel Siso

  Hispaania
   
  2012 - 2014Hispaania, EPP (Euroopa Rahvapartei)

  Juuli 2012: presidendiks valiti Murcia autonoomse piirkonna juht Ramón Luis Valcárcel Siso (Hispaania). Pärast Murcia ülikooli lõpetamist kirjanduse ja filosoofia erialal õpetas ta kunstiajalugu, viies samal ajal läbi uurimistööd Murcia piirkonna kunsti ja ajaloo kohta. Täiskogul peetud kõnes kirjeldas ta oma prioriteetidena käimasolevaid läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) üle, struktuurifondide uut etappi ja Euroopa territoriaalse koostöö poliitikat.

 6. portrait of Mercedes Bresso

  Mercedes Bresso

  Itaalia
   
  2010 - 2012Itaalia, PES (Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei)

  Veebruar 2010: Piemonte maakonnavolikogu liige Mercedes Bresso (Itaalia) valiti Regioonide Komitee presidendiks 10. veebruaril 2010 ja kinnitati ametisse 9. juunil 2010. Bresso ütles: „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võivad olla Euroopa jaoks võrdlusaluseks kõigis asjaomastes valdkondades. Nad on kriisiaegadel esirinnas ning on alati olnud majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase innovatsiooni tegelikuks alustalaks.“ Praeguse seisuga on Mercedes Bresso ainus naine, kes on valitud komitee presidendiks.

 7. portrait of Luc Van den Brande

  Luc Van den Brande

  Belgia
   
  2008 - 2010Belgia, EPP (Euroopa Rahvapartei)

  Veebruar 2008: komitee presidendiks valiti Belgia senati liige Luc Van den Brande (EPP/BE), kes oli Regioonide Komitee liige alates selle loomisest. Oma kõnes täiskogul lausus ta: „Me peame loobuma hierarhilisest arusaamast Euroopast kui püramiidist, kus EL asub liikmesriikide kohal, liikmesriigid piirkondade kohal ning piirkonnad linnade ja valdade kohal.“

 8. portrait of Michel Delebarre

  Michel Delebarre

  Prantsusmaa
   
  2006 - 2008Prantsusmaa, PES (Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei)

  Veebruar 2006: Regioonide Komitee presidendiks valiti Dunkerque’i (Nord-Pas de Calais’ piirkond) linnapea ja Prantsusmaa parlamendi liige Michel Delebarre. Ta väljendas soovi muuta komitee tõeliselt poliitiliseks Euroopa assambleeks, mis suudab aidata taaskäivitada arutelu Euroopa teemal, ning nimetas Lissaboni strateegiat komitee üheks strateegiliseks prioriteediks.

 9. portrait of Peter Straub

  Peter Straub

  Saksamaa
   
  2004 - 2006Saksamaa, EPP (Euroopa Rahvapartei)

  Veebruar 2004: komitee presidendiks valiti Saksamaa Baden-Württembergi liidumaa parlamendi esimees Peter Straub. Tema peamised eesmärgid olid institutsioonidevaheliste suhete tugevdamine ja teadlikkuse suurendamine komitee tööst uutes liikmesriikides.

 10. portrait of Albert Bore

  Albert Bore

  United Kingdom
   
  2002 - 2004United Kingdom, PES (Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei)

  Veebuar 2002: Regioonide Komitee presidendiks valiti Birminghami linnavolikogu esimees Sir Albert Bore. Ta määratles oma ametiaja kaks peamist eesmärki järgmistena: tagada, et regionaalpoliitika jääks ELi tegevuskava keskmes olevaks liikumapanevaks jõuks, ning tegeleda nn demokraatia puudujäägiga, mis on viinud selleni, et laiem avalikkus tunneb end ELi otsustusprotsessist kõrvalejäetuna.

 11. portrait of Jos Chabert

  Jos Chabert

  Belgia
   
  2000 - 2002Belgia, EPP (Euroopa Rahvapartei)

  Veebruar 2000: komitee presidendiks valiti pealinna Brüsseli piirkonna valitsuse riiklike ehitustööde ja transpordiminister Jos Chabert. Ta nõudis, et komitee looks tihedamad sidemed Euroopa Parlamendi ja ministrite nõukoguga, ning kutsus üles pöörama rohkem tähelepanu poliitilistele ja vähem tehnilist laadi arvamustele. Ta kuulutas välja viis poliitilist prioriteeti tööhõive, linnapoliitika, Euroopa kodakondsuse, keskkonna ja laienemise valdkonnas.

 12. portrait of Manfred Dammeyer

  Manfred Dammeyer

  Saksamaa
   
  1998 - 2000Saksamaa, PES (Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei)

  Veebruar 1998: komitee presidendiks valiti Saksamaa Nordrhein-Westfaleni liidumaa föderaal- ja Euroopa asjade minister Manfred Dammeyer. Ta taotles piirkondade, liidumaade ja provintside suuremat autonoomiat struktuurifondide haldamisel ning konkurentsivõimelisemat ELi põllumajanduspoliitikat. Täiskogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku muuta komitee komisjonide arvu, koosseisu ja pädevust, et nad saaksid tõhusamalt käsitleda komiteele Amsterdami lepinguga antud uusi vastutusvaldkondi.

 13. portrait of Pasqual Maragall I Mira

  Pasqual Maragall I Mira

  Hispaania
   
  1996 - 1998Hispaania, PES (Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei)

  Märts 1996: komitee presidendiks valiti Barcelona linnapea Pasqual Maragall I Mira. Ta lubas keskenduda läbipaistva ja õiguspärase sisekorralduse loomisele ning komiteele institutsionaalse staatuse taotlemisele.

 14. portrait of Jacques Blanc

  Jacques Blanc

  Prantsusmaa
   
  1994 - 1996Prantsusmaa, EPP (Euroopa Rahvapartei)

  Märts 1994: komitee esimeseks presidendiks valiti Languedoc-Roussilloni piirkonnavolikogu esimees Jacques Blanc (Prantsusmaa), tema esimeseks asepresidendiks sai Pasqual Maragall I Mira (PES/ES).

Jaga:
 
Back to top