Oluline õigusteave 

Sellel veebisaidil esitatud teabele kohaldatakse vastutuse välistamise klauslit, autoriõiguse märget ning isikuandmete kaitse eeskirju.

Sisu

Vastutuse välistamine

Euroopa Regioonide Komitee on loonud selle veebisaidi, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabele komitee algatuste ja Euroopa Liidu tegevuse kohta üldiselt. Meie eesmärk on tagada teabe ajakohasus ja täpsus. Kui meid teavitatakse vigadest, püüame need parandada.

Siiski ei võta Euroopa Regioonide Komitee endale veebisaidil sisalduva teabega seoses mingit vastutust ega kohustust.

Teave

 • on vaid üldise iseloomuga ega ole mõeldud ühegi konkreetse isiku või üksuse eriomase olukorra käsitlemiseks;
 • ei pruugi olla terviklik, lõplik, täpne ega ajakohane;
 • võib sisaldada linke veebisaitidele, mille üle komiteel puudub kontroll ning mille eest komitee ei võta endale mingit vastutust;
 • ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid (konkreetse nõu saamiseks tuleb alati pöörduda vastava kvalifikatsiooniga asjatundja poole).

Samuti ei ole võimalik tagada, et veebisaidil avaldatud dokument vastab täpselt ametlikult vastu võetud tekstile. Autentseks loetakse ainult Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa Liidu õigusaktid.

Meie eesmärk on minimeerida tehnilistest vigadest tulenevaid häireid. Samas võib osa meie veebisaidil leiduvast teabest olla loodud või struktureeritud failidena või formaatides, mis ei ole veatud, ning seetõttu ei saa välistada sellistest probleemidest tulenevaid katkestusi või muid mõjutusi. Euroopa Regioonide Komitee ei võta endale mingit vastutust käesoleva veebisaidi või sellel lingitud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Vastutuse välistamise klausli eesmärk ei ole piirata Euroopa Regioonide Komitee vastutust viisil, mis on vastuolus kohaldatavas siseriiklikus õiguses sätestatud mis tahes nõuetega, ega välistada vastutust juhtudel, mille puhul asjaomase õiguse alusel vastutust välistada ei saa.

Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit, 1995–2022

Kui ei ole märgitud teisiti, on teabe taasesitamine lubatud juhul, kui viidatakse selle allikale.

Kui tekstilise või multimeediateabe (heli, pildi, tarkvara jne) taasesitamiseks või kasutamiseks on vajalik eelnev luba, tühistatakse selle loaga ülalmainitud üldine luba ja määratakse täpselt kindlaks kõik kasutuspiirangud.

Sotsiaalmeedia modereerimispoliitika

Oleme sotsiaalmeedias!
Euroopa Regioonide Komitee pakub platvormi, mis keskendub ELi piirkondadele ja linnadele. Sotsiaalmeedias võib meid leida Facebookis, Twitteris, LinkedInis, Instagramis ja YouTube'is. Kõik poliitilised seisukohad, mõtted ja ideed on oodatud ning innustame Teid osalema meie veebiaruteludes. Meie sotsiaalmeedias avaldatud sisu võite julgesti kommenteerida ja jagada.

Põhimõtted
Palume Teil järgida hea käitumise aluspõhimõtteid. Me ei aktsepteeri ründavaid kommentaare ega solvavat ja sobimatut keelekasutust. Palume austada teisi kasutajaid ning ühiseid aluspõhimõtteid. Me ei luba rassismi ja ksenofoobiat ega usul, etnilisel päritolul, sool või seksuaalsel suundumusel põhinevat diskrimineerimist. Me ei aktsepteeri üleskutseid vägivallale ja vihakõnele. Keelatud on kõik laimavad, ebaseaduslikud või autoriõigusi rikkuvad kommentaarid. Sellised kommentaarid me kustutame. Keelame juurdepääsu kasutajatele, kes tarvitavad korduvalt solvavaid väljendeid, samuti isikutele, kes esinevad avaliku elu tegelasena või kasutavad libakontosid. Jätame endale õiguse rämpspostina kustutada postitused, mis on ülemäära korduvad, väga pikad või häirivad kogukonda, samuti soovimatud reklaamid. Kutsume teid üles postitama kommentaare, mis on teemakohased ja aitavad arutelule kaasa.

Haldamine
Meie sotsiaalmeedia platvormid kuuluvad Euroopa Regioonide Komitee sotsiaal- ja digitaalmeedia ja väljaannete osakonna vastutusalasse ning sisuloomega toetavad neid kolleegid teistest osakondadest. Kontode jälgimine ei tähenda, et toetaksime neid või neis jagatavat sisu. Rühmavestlusega liitumiseks ja teemakohastes aruteludes osalemiseks kasutame olemasolevaid ja uusi teemaviiteid (#). Kuid me ei võta vastutust ühegi teemaviite all esitatava sisu eest, mida me ise ei ole loonud.
Kui meid teavitatakse vigadest, püüame need parandada. Me ei vastuta ühegi kolmanda isiku või välise veebisaidi sisu või tegevuse eest.
Püüame vastata võimalikult paljudele küsimustele esimesel võimalusel. Kas Teie küsimusele ei ole vastatud? Palun andke meile sellest teada allpool esitatud e-posti aadressil.

Fotod
Kui ei ole märgitud teisiti, kuulub kõigi meie kanalites avaldatud fotode autoriõigus Euroopa Liidule. Märkega ©Euroopa Liit tähistatud fotosid võib allikale viitamisel vabalt kasutada. Neid ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel ega ründaval viisil. Anname endast parima, et kogu meie kanalites avaldatud sisu vastaks isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL). Kui aga leiate, et Teie õigust eraelu puutumatusele või intellektuaalomandiõigust on rikutud, võtke meiega ühendust e-posti teel.

Isikuandmed
Statistilistel eesmärkidel kogume oma sotsiaalmeedia platvormide kasutajate kohta koondandmeid. Koondandmete kogumiseks ja visualiseerimiseks statistiliste uuringute eesmärgil kasutame platvormi Talkwalker, kuid mitte mingil juhul ei töötle me oma kontode jälgijate isikuandmeid. Andmete kogumist reguleerivad iga sotsiaalmeedia platvormi kasutajatingimused ja litsentsileping.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust:
socialmedia@cor.europa.eu
Viimati uuendatud juunis 2019.

Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit järgib kasutaja privaatsuse põhimõtet. Põhimõtted üksikisikute kaitseks isikuandmete töötlemisel ELi institutsioonides põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusel (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

Need üldpõhimõtted hõlmavad Euroopa Liidu institutsioonide veebisaite europa.eu domeenis.

Kuigi Te võite lehitseda enamikke neist veebilehtedest ilma enda kohta teavet jätmata, on teatavatel juhtudel soovitud e-teenuste kasutamiseks vaja esitada isikuandmeid.

Veebisaidid, mis nõuavad sellise teabe esitamist, käsitlevad seda vastavalt eespool nimetatud määruses sätestatud põhimõtetele ning annavad teavet Teie andmete kasutamise kohta oma vastavates isikuandmete kaitse avaldustes.

Sellest lähtuvalt:

 • määrab vastutav töötleja iga e-teenuse puhul isikuandmete töötlemise otstarbe ja vahendid ning tagab konkreetse e-teenuse vastavuse isikuandmete kaitse põhimõtetele;
 • tagab iga institutsiooni andmekaitseametnik määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artiklid 43–45);
 • toimib kõikide institutsioonide puhul sõltumatu järelevalveasutusena Euroopa Andmekaitseinspektor  (vt määruse artiklid 52–60).

Domeenis europa.eu asuvad Euroopa Liidu institutsioonide veebisaidid sisaldavad linke kolmandate poolte saitidele. Kuna meil nende saitide üle kontroll puudub, soovitame tutvuda nende saitide isikuandmete kaitse tagamise põhimõtetega.

Mis on e-teenus?

EUROPA portaalis on e-teenus internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahel.

Portaalis pakutakse või hakatakse pakkuma kolme liiki e-teenuseid.

 • Teabeteenused, mis võimaldavad kodanikel, meedial, ettevõtjatel, haldusasutustel ja teistel otsustajatel saada lihtne ja tõhus juurdepääs teabele, suurendades seeläbi ELi poliitika ja tegevuse läbipaistvust ja mõistmist.
 • Interaktiivsed kommunikatsiooniteenused, mis võimaldavad luua parema kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga, et hõlbustada poliitikaalast konsulteerimist ning tagasiside andmist, et aidata kaasa ELi poliitika, tegevuse ja teenuste kujundamisele.
 • Asjaajamisteenused, mis võimaldavad juurdepääsu kõigile peamistele ELiga tehtavatele toimingutele, näiteks hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide omandamine või ostmine.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes sisalduv teave

Konkreetne isikuandmete kaitset käsitlev avaldus sisaldab järgmist teavet:

 • millist teavet kogutakse, millisel otstarbel ja milliste tehniliste vahendite abil seda tehakse. EL kogub isikuandmeid ainult konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalikul määral. Teavet ei taaskasutata sobimatul eesmärgil;
 • kellele Teie kohta käivat teavet avaldatakse. EL avaldab teavet kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on vajalik eespool nimetatud ülesannete täitmiseks ja üksnes mainitud isikutele (isikute kategooriatele). EL ei avalda Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil;
 • kuidas oma andmetele ligi pääseda, veenduda nende õigsuses ning vajaduse korral neid parandada. Andmesubjektina on Teil õigustatud ja veenvatel põhjustel ka õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, v.a juhul, kui andmeid kogutakse juriidilise kohustuse täitmiseks või sellise lepingu täitmiseks, mille osaline Te olete, või kui neid kasutatakse eesmärgil, milleks Te olete andnud oma ühemõttelise nõusoleku;
 • kui kaua Teie andmeid hoitakse. EL säilitab andmeid vaid nii kaua, kui on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või edasiseks töötlemiseks;
 • milliste turvameetmetega kaitstakse Teie andmeid võimaliku väärkasutuse või volitamata juurdepääsu eest;
 • kelle poole pöörduda küsimuste või kaebustega.

Kuidas me töötleme Teie saadetud e-kirju?

Paljudel EUROPA portaali veebisaitidel on kontaktnupp, mis aktiveerib e-kirja tarkvara ning palub Teil saata oma märkused vastavasse funktsionaalsesse postkasti.

Kui saadate sõnumi, kogutakse vaid need Teie isikuandmed, mis on vajalikud Teile vastamiseks. Kui asjaomast postkasti haldav talitus ei suuda Teie küsimusele vastata, siis saadetakse Teie e-kiri edasi muule talitusele. Teid teavitatakse e-kirja teel, millisele talitusele Teie küsimus on edastatud.

Kui Teil on küsimusi Teie saadetud e-kirja ja asjaomaste isikuandmete töötlemise kohta, lisage need palun oma sõnumile.

Dokumendid

 • Privacy statement (Recording of the Bureau, Plenary session and the Conference of Presidents)

 • Privacy statement (Recording of external meetings of the Bureau)

 • ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS: KÜLASTAJATE AKREDITEERIMINE

  Saadaolevad keeled (22)
  1. български(86.91 KB - DOCX)Laadi alla
   Декларация за поверителност
  2. Čeština(138.95 KB - DOCX)Laadi alla
   PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: AKREDITACE
  3. dansk(96.27 KB - DOCX)Laadi alla
   Akkreditering databeskyttelseserklæring
  4. Deutsch(93.86 KB - DOCX)Laadi alla
   DATENSCHUTZERKLÄRUNG: AKKREDITIERUNG
  5. eesti(99.52 KB - DOCX)Laadi alla
   ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS: KÜLASTAJATE AKREDITEERIMINE
  6. ελληνικά(98.03 KB - DOCX)Laadi alla
   Δήλωση απορρήτου σχετικά με τη διαπίστευση
  7. English(94.87 KB - DOCX)Laadi alla
   Accreditation privacy statement
  8. español(92.57 KB - DOCX)Laadi alla
   Declaración de confidencialidad: acreditación de visitantes
  9. français(90.05 KB - DOCX)Laadi alla
   Déclaration de confidentialité - accréditation des visiteurs
  10. hrvatski(92.85 KB - DOCX)Laadi alla
   Accreditation privacy statement
  11. italiano(88.39 KB - DOCX)Laadi alla
   Accreditamento dati personali
  12. latviešu(92.87 KB - DOCX)Laadi alla
   Paziņojums par privātumu: apmeklētāju akreditācija
  13. lietuvių(95.02 KB - DOCX)Laadi alla
   Accreditation privacy statement
  14. magyar(89.67 KB - DOCX)Laadi alla
   Akkreditáció adatvédelmi nyilatkozat
  15. Malti(85.5 KB - DOCX)Laadi alla
   STQARRIJA TA PRIVATEZZA:AKKREDITAZZJONI
  16. Nederlands(86.93 KB - DOCX)Laadi alla
   Privacyverklaring_accreditatie
  17. polski(143.33 KB - DOCX)Laadi alla
   Oświadczenie o ochronie prywatności_Akredytacja
  18. português(94.99 KB - DOCX)Laadi alla
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(81.7 KB - DOCX)Laadi alla
   DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
  20. slovenčina(85.67 KB - DOCX)Laadi alla
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov_Akreditácia
  21. slovenščina(73.61 KB - DOCX)Laadi alla
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: Akreditacija za obiskovalce
  22. suomi(80.68 KB - DOCX)Laadi alla
   Tietosuojaseloste_Akkreditointi
  23. svenska(90.34 KB - DOCX)Laadi alla
   Ackreditering av besökare
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?Põhjuse leiate siit.
 • Isikuandmete kaitse avaldus: videovalve

  Saadaolevad keeled (22)
  1. български(89.03 KB - DOCX)Laadi alla
   Политика на видеонаблюдение
  2. Čeština(92.96 KB - DOCX)Laadi alla
   Prohlášení o ochraně osobních údajů získaných kamerovým dohledem
  3. dansk(91.42 KB - DOCX)Laadi alla
   videoovervågningspolitik
  4. Deutsch(93.97 KB - DOCX)Laadi alla
   Datenschutzerklärung: Videoüberwachung
  5. eesti(101.11 KB - DOCX)Laadi alla
   Isikuandmete kaitse avaldus: videovalve
  6. ελληνικά(98.95 KB - DOCX)Laadi alla
   Δήλωση περί απορρήτου: βιντεοεπιτήρηση
  7. English(69.39 KB - DOCX)Laadi alla
   Video surveillance policy
  8. español(100.32 KB - DOCX)Laadi alla
   Videovigilancia
  9. français(95.12 KB - DOCX)Laadi alla
   Déclaration de confidentialité - vidéosurveillance
  10. hrvatski(97.59 KB - DOCX)Laadi alla
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: videonadzor
  11. italiano(94.57 KB - DOCX)Laadi alla
   videosorveglianza
  12. latviešu(89.63 KB - DOCX)Laadi alla
   Videonovērošanas politika
  13. lietuvių(91.02 KB - DOCX)Laadi alla
   Pareiškimas dėl privatumo: stebėjimas vaizdo kameromis
  14. magyar(94.33 KB - DOCX)Laadi alla
   Adatvédelmi nyilatkozat: videokamerás megfigyelés
  15. Malti(96.27 KB - DOCX)Laadi alla
   Stqarrija ta privatezza: sorveljanza bil-video
  16. Nederlands(94.7 KB - DOCX)Laadi alla
   Privacyverklaring: videobewaking
  17. polski(96.93 KB - DOCX)Laadi alla
   Oświadczenie o ochronie prywatności monitoring wizyjny
  18. português(92.66 KB - DOCX)Laadi alla
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(98.01 KB - DOCX)Laadi alla
   supravegherea video
  20. slovenčina(85.66 KB - DOCX)Laadi alla
   Pravidlá monitorovania kamerovým systémom
  21. slovenščina(73.13 KB - DOCX)Laadi alla
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: videonadzor
  22. suomi(99.44 KB - DOCX)Laadi alla
   Tietosuojaseloste: videovalvonta
  23. svenska(93.45 KB - DOCX)Laadi alla
   Videoövervakningspolicy
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?Põhjuse leiate siit.
 • Isikuandmete kaitse avaldus: kontaktihalduse andmebaas

  Saadaolevad keeled (22)
  1. български(52.27 KB - DOCX)Laadi alla
   Декларация за поверителност: База данни за управление на контактите
  2. Čeština(69.32 KB - DOCX)Laadi alla
   Prohlášení o ochraně osobních údajů: databáze pro správu kontaktů
  3. dansk(79.54 KB - DOCX)Laadi alla
   Databeskyttelseserklæring: database til forvaltning af kontakter
  4. Deutsch(67.12 KB - DOCX)Laadi alla
   Datenschutzerklärung: Datenbank für die Kontaktverwaltung
  5. eesti(87.11 KB - DOCX)Laadi alla
   Isikuandmete kaitse avaldus: kontaktihalduse andmebaas
  6. ελληνικά(72.11 KB - DOCX)Laadi alla
   Δήλωση περί απορρήτου: Βάση δεδομένων διαχείρισης επαφών
  7. English(87.82 KB - DOCX)Laadi alla
   Privacy statement: Contact Management Database
  8. español(66.33 KB - DOCX)Laadi alla
   Declaración de confidencialidad: base de datos de gestión de contactos
  9. français(65.67 KB - DOCX)Laadi alla
   Déclaration de confidentialité: Base de donnée de gestion des contacts
  10. hrvatski(65.07 KB - DOCX)Laadi alla
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: Baza podataka za upravljanje kontaktima
  11. italiano(70.69 KB - DOCX)Laadi alla
   Informativa sulla protezione dei dati personali: banca dati per la gestione dei contatti
  12. latviešu(70.87 KB - DOCX)Laadi alla
   Paziņojums par privātumu: kontaktinformācijas pārvaldības datubāze
  13. lietuvių(116.06 KB - DOCX)Laadi alla
   Pareiškimas dėl privatumo: kontaktų valdymo duomenų bazė
  14. magyar(65.9 KB - DOCX)Laadi alla
   Adatvédelmi nyilatkozat: kapcsolatkezelési adatbázis
  15. Malti(76.89 KB - DOCX)Laadi alla
   Stqarrija ta Privatezza: Bażi ta Data ta Ġestjoni tal-Kuntatti
  16. Nederlands(72.08 KB - DOCX)Laadi alla
   Privacyverklaring: gegevensbank voor het beheer van contacten
  17. polski(118.14 KB - DOCX)Laadi alla
   Oświadczenie o ochronie prywatności: Baza danych do zarządzania kontaktami
  18. português(72.95 KB - DOCX)Laadi alla
   Declaração de privacidade: base de dados de gestão de contactos
  19. română(67.73 KB - DOCX)Laadi alla
   Declarație de confidențialitate: baza de date pentru gestionarea datelor de contact
  20. slovenčina(66.41 KB - DOCX)Laadi alla
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Databáza pre správu kontaktov
  21. slovenščina(65.54 KB - DOCX)Laadi alla
   Izjava o varstvu osebnih podatkov - upravljanje zbirke kontaktnih podatkov
  22. suomi(72.51 KB - DOCX)Laadi alla
   Tietosuojalauseke: yhteystietojen hallintatietokanta
  23. svenska(68.67 KB - DOCX)Laadi alla
   Meddelande om skydd av personuppgifter: kontakthanteringsdatabas
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?Põhjuse leiate siit.
 • Juhatuse otsus nr0015/2018 Euroopa Regioonide Komitee tegevuse salvestamise kohta

  Saadaolevad keeled (23)
  1. български(98.64 KB-DOCX)Laadi alla
   РЕШЕНИЕ 0015/2018 относно записването на дейностите на Европейския комитет на регионите
  2. Čeština(151.98 KB-DOCX)Laadi alla
   ROZHODNUTÍ č. 0015/2018 o záznamu činností vykonávaných Evropským výborem regionů
  3. dansk(148.68 KB-DOCX)Laadi alla
   AFGØRELSE nr. 0015/2018 om optagelse af aktiviteter i Det Europæiske Regionsudvalg
  4. Deutsch(90.23 KB-DOCX)Laadi alla
   BESCHLUSS Nr. 0015/2018 über die Aufzeichnung von Tätigkeiten des Europäischen Ausschusses der Regionen
  5. ελληνικά(102.82 KB-DOCX)Laadi alla
   ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 0015/2018 σχετικά με την εγγραφή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
  6. English(221.09 KB-PDF)Laadi alla
  7. español(95.33 KB-DOCX)Laadi alla
   DECISIÓN No 00152018 sobre la grabación de actividades efectuadas por el Comité Europeo de las Regiones
  8. suomi(89.59 KB-DOCX)Laadi alla
   PÄÄTÖS N:o 0015/2018 Euroopan alueiden komitean toiminnan tallentamisesta
  9. français(225.39 KB-PDF)Laadi alla
  10. Gaeilge(86.82 KB-DOCX)Laadi alla
   CINNEADH Uimh. 00152018 maidir le taifeadadh gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag Coiste Eorpach na Réigiún
  11. hrvatski(90.67 KB-DOCX)Laadi alla
   ODLUKA br. 0015/2018 o snimanju aktivnosti Europskog odbora regija
  12. magyar(89.44 KB-DOCX)Laadi alla
   0015/2018. sz. HATÁROZAT a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiről történő felvételkészítésről
  13. italiano(99.47 KB-DOCX)Laadi alla
   Decisione n. 0015/2018 concernente la registrazione delle attività svolte dal Comitato europeo delle regioni
  14. lietuvių(146.33 KB-DOCX)Laadi alla
   SRENDIMAS Nr. 0015/2018 dėl Europos regionų komiteto vykdomos veiklos įrašų
  15. latviešu(89.42 KB-DOCX)Laadi alla
   LĒMUMS Nr.0015/2018 par Eiropas Reģionu komitejas rīkoto pasākumu ierakstiem
  16. Malti(96.77 KB-DOCX)Laadi alla
   DEĊIŻJONI Nru 0015/2018 dwar ir-reġistrazzjoni ta' attivitajiet imwettqa mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
  17. Nederlands(94.25 KB-DOCX)Laadi alla
   BESLUIT nr. 0015/2018 betreffende het maken van opnamen van activiteiten van het Europees Comité van de Regio's
  18. polski(145.69 KB-DOCX)Laadi alla
   DECYZJA nr 0015/2018 w sprawie nagrywania działań podejmowanych przez Europejski Komitet Regionów
  19. português(95.33 KB-DOCX)Laadi alla
   DECISÃO n.º 15/2018 sobre a gravação das atividades do Comité das Regiões Europeu
  20. română(100.41 KB-DOCX)Laadi alla
   DECIZIA nr. 0015/2018 privind înregistrarea activităților realizate de Comitetul European al Regiunilor
  21. slovenčina(133.5 KB-DOCX)Laadi alla
   Rozhodnutie Európskeho výboru regiónov č. 0015/2018 o zaznamenávaní činností Európskeho výboru regiónov
  22. slovenščina(87.75 KB-DOCX)Laadi alla
   SKLEP št. 0015/2018 o snemanju dejavnosti Evropskega odbora regij
  23. svenska(95.76 KB-DOCX)Laadi alla
   BESLUT nr 00152018 om ljud- eller bildupptagning av Europeiska regionkommitténs aktiviteter
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Privacy statement Network for former members

Jaga:
 
Back to top