Oluline õigusteave  

Käesoleva veebisaidi kasutamine või sellelt päringu sooritamine nõuab täielikku nõustumist allpool esitatud üldtingimustega.

Vastutuse välistamine

Regioonide Komitee on loonud käesoleva veebisaidi, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabele, mis on seotud komitee algatustega ning Euroopa Liidu tegevusega üldiselt. Meie eesmärk on tagada teabe ajakohasus ja täpsus. Kui meid teavitatakse vigadest, püüame need parandada.

Siiski ei võta komitee endale veebisaidil sisalduva teabega seoses mingit vastutust ega kohustust.

Teave

on vaid üldise iseloomuga ega ole mõeldud ühegi konkreetse isiku või üksuse eriomase olukorra käsitlemiseks;

ei pruugi olla terviklik, lõplik, täpne ega ajakohane;

võib sisaldada linke veebisaitidele, mille üle komiteel puudub kontroll ning mille eest komitee ei võta endale mingit vastutust;

ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid (konkreetse nõu saamiseks tuleb alati pöörduda vastava kvalifikatsiooniga asjatundja poole).

Samuti ei ole võimalik tagada, et veebisaidil avaldatud dokument vastab täpselt ametlikult vastu võetud tekstile. Autentseks loetakse ainult Euroopa Liidu Teatajas avaldatud ametlikud tekstid.

Meie eesmärk on minimeerida tehnilistest vigadest tulenevaid häireid. Samas võib osa meie veebisaidil leiduvast teabest olla loodud või struktureeritud failidena või formaatides, mis ei ole veatud, ning seetõttu ei saa välistada sellistest probleemidest tulenevaid katkestusi või muid mõjutusi. Komitee ei võta endale mingit vastutust käesoleva veebisaidi või sellel lingitud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Käesoleva vastutuse välistamise klausliga ei piirata komitee vastutust, mis tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 304.

Autoriõiguse märge

Käesoleva veebisaidi sisu hõlmab tekstiandmeid ja multimeediaelemente, nagu tekstid, joonistused, graafikud, logod, ikoonid, pildid, audio- ja videomaterjalid, fotod, programmid ja kasutatud tehnoloogia, mis on kaitstud intellektuaalomandiõigusi reguleerivate siseriiklike ja rahvusvaheliste õigusnormidega.

Need tekstiandmed ja multimeediaelemendid on kas Euroopa Liidu – keda esindab Regioonide Komitee – ja/või nende autorite ja õiguste omajate ainuomandis. Intellektuaalomandi õiguste omajad loobuvad oma õigusest, et nende nimi või mis tahes muu teave oleks esindatud elementide juures, mille nad edastavad käesoleval veebisaidil kasutamiseks.

Kasutaja kohustub järgima Euroopa Liidu ja kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi, ilma et see piiraks mis tahes kohustuslike sätetega ette nähtud õigusi ja erandeid.

Üldreeglina tohib tekstiandmeid ja multimeediaelemente, mille omanik on Euroopa Liit (märkega „© Euroopa Liit, [aasta(d)] – allikas: Regioonide Komitee“ või „© Euroopa Liit, [aasta(d)] – CoR“ ) või kolmandad isikud (© Välisallikas, [aasta(d)]) ning mille kasutamise õigus on Euroopa Liidul, taaskasutada (reprodutseerida või kasutada) isiklikuks kasutamiseks või mitteäriliseks või äriliseks levitamiseks eeldusel, et sisuelement reprodutseeritakse tervikuna ja märgitakse sisuelemendi allikas. Sellegipoolest võivad mõnel juhul teatavate andmete taaskasutamise suhtes kehtida teistsugused tingimused. Vastaval juhul on sisuelemendile lisatud konkreetseid tingimusi täpsustav märge.

Käesoleval veebisaidil asuvate andmete või multimeediaelementide mis tahes osalisel reprodutseerimisel tuleb samuti viidata täieliku sisuelemendi URLi lingile või veebilehele, kust sisuelement pärineb.

Kasutajal on kohustus mitte kustutada või muuta autori teavet või algteksti ja mitte eirata dokumentide ja multimeediaelementide kaitseks võetud tehnilisi meetmeid, nagu trüki- või allalaadimise piirangud ning nähtav või varjatud märgistamine. Mis tahes rikkumise puhul võidakse alustada haldus- ja kriminaalmenetlust.

Tekstide või dokumentide tõlked muudesse keeltesse kui veebisaidil esitatud ametlikud keeleversioonid on lubatud tingimusel, et hästi nähtavale kohale paigutatakse viide allikale ja sellele järgnev asjakohane vastutuse välistamise klausel (mõlemad tõlgitud asjaomasesse keelde):

„Tõlgitud [nimetada keel] originaalversioonist, mille avaldas Euroopa Liit veebilehel [nimetada URL]: „© Euroopa Liit, [aasta(d)] – allikas: Regioonide Komitee“ või „© European Union, [aasta(d)] CoR“, [tõlke intellektuaalomandi õiguste omaja nimi] võtab täieliku vastutuse tõlke eest [nimetada sihtkeel] keelde“.

Kahtluse korral intellektuaalomandi õiguste omajate identiteedi või teatava sisuelemendi kasutustingimuste suhtes võib saata teabenõude veebmeistrile.

Hoolimata ulatuslikest uuringutest on võimalik, et komitee ei ole suutnud teha kindlaks veebisaidil toodud dokumentide teatavaid autoreid või õiguste omajaid. Kui Teie olete üks nimetatud õiguste omajatest või kui Te olete sellise õiguste omaja tuvastanud või kui on tegemist meiepoolse veaga, palume Teil ühendust võtta veebmeistriga.

Komitee logode kasutamine

Regioonide Komitee logosid ei tohi kasutada ilma komitee eelneva nõusolekuta.

Isikuandmete kaitse

Komitee peab äärmiselt oluliseks austada õigust eraelu puutumatusele. Meetmed üksikisikute kaitseks isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusel (EÜ) nr 45/2001.

Kuigi Te võite sirvida suuremat osa käesolevast veebisaidist, andmata mingit teavet enda kohta, vajatakse mõnel juhul siiski isikuandmeid Teie soovitud e-teenuste osutamiseks.

Seoses sellega kehtivad järgmised tingimused.

Komitee kogub isikuandmeid ainult sel määral, mis on vajalik asjaomase veebiteenuse konkreetse eesmärgi täitmiseks, nagu on kindlaks määranud vastutav töötleja. Teavet ei taaskasutata ühelgi eesmärgil, mis ei ole kooskõlas algse eesmärgiga.

Komitee avaldab teavet kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on vajalik määratud eesmärkide saavutamiseks ja seda vaid asjaomastele teabesaajate kategooriatele. Komitee ei avalda Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Lisaks kohustub komitee võtma asjakohaseid turvameetmeid, et takistada andmete kuritarvitamist kolmandate isikute poolt.

Komitee ei tohi andmeid säilitada kauem, kui see on vajalik eesmärgiks, milleks neid koguti.

Komitee võib kõnealused andmed siiski säilitada kauem ajaloo, statistika või teadusuuringutega seotud eesmärkidel, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 muude sätete kohaldamist.

Igal asjassepuutuval isikul (andmesubjektil) on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ja neid parandada. Samuti võivad andmesubjektid teatavatel tingimustel nõuda kõnealuste andmete sulgemist ja selliste neid puudutavate andmete kustutamist, mille töötlemist nad peavad ebaseaduslikuks. Andmesubjektidel on samuti õigus esitada veenvatel põhjustel vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta.

Käesoleval veebisaidil on kättesaadavad isikuandmete kaitse avaldused eri töötlemistoimingute jaoks (nt videovalve, kliendisuhete haldamise süsteem, koosolekutel ja üritustel tehtud salvestused jne).

Oma õiguste kasutamiseks või lisateabe hankimiseks võite esitada taotluse otse vastutavale töötlejale.

Arvamuse saamiseks Teid puudutavate või Teie sooritatud andmetöötlustoimingute kohta võite samuti pöörduda andmekaitseametniku poole, kelle ülesanne on igas Euroopa Liidu institutsioonis tagada, et andmesubjektide õigusi ja vabadusi ei kahjustata andmetöötlustoimingute käigus.

Kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemisega on Teie õigusi rikutud, on Teil võimalik esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile .

Mõnikord on komitee veebisaidil lingid teistele veebisaitidele. Kuna komiteel puudub kontroll selliste saitide üle, soovitame Teil tutvuda nende saitide isikuandmete kaitse poliitikaga.

Seonduv teave
ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS: KÜLASTAJATE AKREDITEERIMINE
Isikuandmete kaitse avaldus: videovalve
Isikuandmete kaitse avaldus: kontaktihalduse andmebaas