Oluline õigusteave  

Sellel veebisaidil esitatud teabele kohaldatakse vastutuse välistamise klauslit, autoriõiguse märget ning isikuandmete kaitse eeskirju.

Vastutuse välistamine

Euroopa Regioonide Komitee on loonud selle veebisaidi, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabele komitee algatuste ja Euroopa Liidu tegevuse kohta üldiselt. Meie eesmärk on tagada teabe ajakohasus ja täpsus. Kui meid teavitatakse vigadest, püüame need parandada.

Siiski ei võta Euroopa Regioonide Komitee endale veebisaidil sisalduva teabega seoses mingit vastutust ega kohustust.

Teave

 • on vaid üldise iseloomuga ega ole mõeldud ühegi konkreetse isiku või üksuse eriomase olukorra käsitlemiseks;
 • ei pruugi olla terviklik, lõplik, täpne ega ajakohane;
 • võib sisaldada linke veebisaitidele, mille üle komiteel puudub kontroll ning mille eest komitee ei võta endale mingit vastutust;
 • ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid (konkreetse nõu saamiseks tuleb alati pöörduda vastava kvalifikatsiooniga asjatundja poole).

Samuti ei ole võimalik tagada, et veebisaidil avaldatud dokument vastab täpselt ametlikult vastu võetud tekstile. Autentseks loetakse ainult Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa Liidu õigusaktid.

Meie eesmärk on minimeerida tehnilistest vigadest tulenevaid häireid. Samas võib osa meie veebisaidil leiduvast teabest olla loodud või struktureeritud failidena või formaatides, mis ei ole veatud, ning seetõttu ei saa välistada sellistest probleemidest tulenevaid katkestusi või muid mõjutusi. Euroopa Regioonide Komitee ei võta endale mingit vastutust käesoleva veebisaidi või sellel lingitud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Vastutuse välistamise klausli eesmärk ei ole piirata Euroopa Regioonide Komitee vastutust viisil, mis on vastuolus kohaldatavas siseriiklikus õiguses sätestatud mis tahes nõuetega, ega välistada vastutust juhtudel, mille puhul asjaomase õiguse alusel vastutust välistada ei saa.

Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit, 1995–2022

Kui ei ole märgitud teisiti, on teabe taasesitamine lubatud juhul, kui viidatakse selle allikale.

Kui tekstilise või multimeediateabe (heli, pildi, tarkvara jne) taasesitamiseks või kasutamiseks on vajalik eelnev luba, tühistatakse selle loaga ülalmainitud üldine luba ja määratakse täpselt kindlaks kõik kasutuspiirangud.

Sotsiaalmeedia modereerimispoliitika

Oleme sotsiaalmeedias!
Euroopa Regioonide Komitee pakub platvormi, mis keskendub ELi piirkondadele ja linnadele. Sotsiaalmeedias võib meid leida Facebookis, Twitteris, LinkedInis, Instagramis ja YouTube'is. Kõik poliitilised seisukohad, mõtted ja ideed on oodatud ning innustame Teid osalema meie veebiaruteludes. Meie sotsiaalmeedias avaldatud sisu võite julgesti kommenteerida ja jagada.

Põhimõtted
Palume Teil järgida hea käitumise aluspõhimõtteid. Me ei aktsepteeri ründavaid kommentaare ega solvavat ja sobimatut keelekasutust. Palume austada teisi kasutajaid ning ühiseid aluspõhimõtteid. Me ei luba rassismi ja ksenofoobiat ega usul, etnilisel päritolul, sool või seksuaalsel suundumusel põhinevat diskrimineerimist. Me ei aktsepteeri üleskutseid vägivallale ja vihakõnele. Keelatud on kõik laimavad, ebaseaduslikud või autoriõigusi rikkuvad kommentaarid. Sellised kommentaarid me kustutame. Keelame juurdepääsu kasutajatele, kes tarvitavad korduvalt solvavaid väljendeid, samuti isikutele, kes esinevad avaliku elu tegelasena või kasutavad libakontosid. Jätame endale õiguse rämpspostina kustutada postitused, mis on ülemäära korduvad, väga pikad või häirivad kogukonda, samuti soovimatud reklaamid. Kutsume teid üles postitama kommentaare, mis on teemakohased ja aitavad arutelule kaasa.

Haldamine
Meie sotsiaalmeedia platvormid kuuluvad Euroopa Regioonide Komitee sotsiaal- ja digitaalmeedia ja väljaannete osakonna vastutusalasse ning sisuloomega toetavad neid kolleegid teistest osakondadest. Kontode jälgimine ei tähenda, et toetaksime neid või neis jagatavat sisu. Rühmavestlusega liitumiseks ja teemakohastes aruteludes osalemiseks kasutame olemasolevaid ja uusi teemaviiteid (#). Kuid me ei võta vastutust ühegi teemaviite all esitatava sisu eest, mida me ise ei ole loonud.
Kui meid teavitatakse vigadest, püüame need parandada. Me ei vastuta ühegi kolmanda isiku või välise veebisaidi sisu või tegevuse eest.
Püüame vastata võimalikult paljudele küsimustele esimesel võimalusel. Kas Teie küsimusele ei ole vastatud? Palun andke meile sellest teada allpool esitatud e-posti aadressil.

Fotod
Kui ei ole märgitud teisiti, kuulub kõigi meie kanalites avaldatud fotode autoriõigus Euroopa Liidule. Märkega ©Euroopa Liit tähistatud fotosid võib allikale viitamisel vabalt kasutada. Neid ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel ega ründaval viisil. Anname endast parima, et kogu meie kanalites avaldatud sisu vastaks isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL). Kui aga leiate, et Teie õigust eraelu puutumatusele või intellektuaalomandiõigust on rikutud, võtke meiega ühendust e-posti teel.

Isikuandmed
Statistilistel eesmärkidel kogume oma sotsiaalmeedia platvormide kasutajate kohta koondandmeid. Koondandmete kogumiseks ja visualiseerimiseks statistiliste uuringute eesmärgil kasutame platvormi Talkwalker, kuid mitte mingil juhul ei töötle me oma kontode jälgijate isikuandmeid. Andmete kogumist reguleerivad iga sotsiaalmeedia platvormi kasutajatingimused ja litsentsileping.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust:
socialmedia@cor.europa.eu
Viimati uuendatud juunis 2019.

Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit järgib kasutaja privaatsuse põhimõtet. Põhimõtted üksikisikute kaitseks isikuandmete töötlemisel ELi institutsioonides põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusel (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

Need üldpõhimõtted hõlmavad Euroopa Liidu institutsioonide veebisaite europa.eu domeenis.

Kuigi Te võite lehitseda enamikke neist veebilehtedest ilma enda kohta teavet jätmata, on teatavatel juhtudel soovitud e-teenuste kasutamiseks vaja esitada isikuandmeid.

Veebisaidid, mis nõuavad sellise teabe esitamist, käsitlevad seda vastavalt eespool nimetatud määruses sätestatud põhimõtetele ning annavad teavet Teie andmete kasutamise kohta oma vastavates isikuandmete kaitse avaldustes.

Sellest lähtuvalt:

 • määrab vastutav töötleja iga e-teenuse puhul isikuandmete töötlemise otstarbe ja vahendid ning tagab konkreetse e-teenuse vastavuse isikuandmete kaitse põhimõtetele;
 • tagab iga institutsiooni andmekaitseametnik määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artiklid 43–45);
 • toimib kõikide institutsioonide puhul sõltumatu järelevalveasutusena Euroopa Andmekaitseinspektor  (vt määruse artiklid 52–60).

Domeenis europa.eu asuvad Euroopa Liidu institutsioonide veebisaidid sisaldavad linke kolmandate poolte saitidele. Kuna meil nende saitide üle kontroll puudub, soovitame tutvuda nende saitide isikuandmete kaitse tagamise põhimõtetega.

Mis on e-teenus?

EUROPA portaalis on e-teenus internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahel.

Portaalis pakutakse või hakatakse pakkuma kolme liiki e-teenuseid.

 • Teabeteenused, mis võimaldavad kodanikel, meedial, ettevõtjatel, haldusasutustel ja teistel otsustajatel saada lihtne ja tõhus juurdepääs teabele, suurendades seeläbi ELi poliitika ja tegevuse läbipaistvust ja mõistmist.
 • Interaktiivsed kommunikatsiooniteenused, mis võimaldavad luua parema kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga, et hõlbustada poliitikaalast konsulteerimist ning tagasiside andmist, et aidata kaasa ELi poliitika, tegevuse ja teenuste kujundamisele.
 • Asjaajamisteenused, mis võimaldavad juurdepääsu kõigile peamistele ELiga tehtavatele toimingutele, näiteks hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide omandamine või ostmine.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes sisalduv teave

Konkreetne isikuandmete kaitset käsitlev avaldus sisaldab järgmist teavet:

 • millist teavet kogutakse, millisel otstarbel ja milliste tehniliste vahendite abil seda tehakse. EL kogub isikuandmeid ainult konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalikul määral. Teavet ei taaskasutata sobimatul eesmärgil;
 • kellele Teie kohta käivat teavet avaldatakse. EL avaldab teavet kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on vajalik eespool nimetatud ülesannete täitmiseks ja üksnes mainitud isikutele (isikute kategooriatele). EL ei avalda Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil;
 • kuidas oma andmetele ligi pääseda, veenduda nende õigsuses ning vajaduse korral neid parandada. Andmesubjektina on Teil õigustatud ja veenvatel põhjustel ka õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, v.a juhul, kui andmeid kogutakse juriidilise kohustuse täitmiseks või sellise lepingu täitmiseks, mille osaline Te olete, või kui neid kasutatakse eesmärgil, milleks Te olete andnud oma ühemõttelise nõusoleku;
 • kui kaua Teie andmeid hoitakse. EL säilitab andmeid vaid nii kaua, kui on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või edasiseks töötlemiseks;
 • milliste turvameetmetega kaitstakse Teie andmeid võimaliku väärkasutuse või volitamata juurdepääsu eest;
 • kelle poole pöörduda küsimuste või kaebustega.

Kuidas me töötleme Teie saadetud e-kirju?

Paljudel EUROPA portaali veebisaitidel on kontaktnupp, mis aktiveerib e-kirja tarkvara ning palub Teil saata oma märkused vastavasse funktsionaalsesse postkasti.

Kui saadate sõnumi, kogutakse vaid need Teie isikuandmed, mis on vajalikud Teile vastamiseks. Kui asjaomast postkasti haldav talitus ei suuda Teie küsimusele vastata, siis saadetakse Teie e-kiri edasi muule talitusele. Teid teavitatakse e-kirja teel, millisele talitusele Teie küsimus on edastatud.

Kui Teil on küsimusi Teie saadetud e-kirja ja asjaomaste isikuandmete töötlemise kohta, lisage need palun oma sõnumile.

Share: