«Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC)  

​​​​​​​​​

Η επιτροπή SEDEC έχει πολύ ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων, που καλύπτει πολλούς τομείς πολιτικής, όπως:

Πολιτική για την απασχόληση, κοινωνική πολιτική και κοινωνική προστασία

Κινητικότητα, ίσες ευκαιρίες

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ε&Κ

Ψηφιακό θεματολόγιο, κοινωνία της πληροφορίας της ΕΕ

Διευρωπαϊκά Δίκτυα ΤΠΕ

Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων και τεχνολογίες των Μέσων

Νεολαία και αθλητισμός

Πολυγλωσσία, προώθηση μειονοτικών γλωσσών, πολιτισμός και πολιτιστική πολυμορφία

Επιπλέον, η SEDEC διαχειρίζεται την Πλατφόρμα Ανταλλαγής Γνώσης (ΠΑΓ) , η οποία αποτελεί μια μορφή συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της Γενικής Διεύθυνσης «Έρευνα και Καινοτομία» (ΓΔ RTD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Η πλατφόρμα αποσκοπεί να παρουσιάσει νέες λύσεις Ε&Κ, καινοτόμα προϊόντα και βέλτιστες πρακτικές, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων στις Βρυξέλλες και εκδηλώσεις μεταξύ ομοτίμων στις περιφέρειες ή ακόμα με τη φιλοξενία εκδηλώσεων επίδειξης που συμβάλλουν στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΠΑΓ.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού έτους, η επιτροπή SEDEC θα αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 προκειμένου να τονίσει το θεμελιώδη ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαχείριση, την προώθηση, την προστασία και τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Ευρωπαϊκό Έτος αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη συμμετοχή των πολιτών, ιδίως των παιδιών και των νέων, σε εκδηλώσεις και έργα με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και τις αξίες της.

Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Smart Specialization - Science Meets Regions
 • Daniele Berno, in charge of Horizontal policies and studies
 • Alexandra Bozini (END), in charge of Employment and Social policy​
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform
 • Pauliina Makarainen, in charge of Youth, Social Economy, Education – membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Valeria Satta (END), in charge of Gender Balance, Innovation - Bioeconomy, Knowledge Exchange Platform
 • Rita Soares (END), in charge of Employment and Social policy
 • Esther Wirth, in charge of Research policies
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform​


Assistants:

To contact the SEDEC team, please use the Contact form (subject 'Social policy, education, employment, research and culture')

Σχετικές πληροφορίες
Links