Δίκτυο περιφερειακών κόμβων  

Banner

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ. Το RegHub είναι πλατφόρμα που αποσκοπεί στη συμμετοχή των κύριων τοπικών και περιφερειακών παραγόντων μέσω αποτελεσματικών διαβουλεύσεων προκειμένου να συλλέξει τις εμπειρίες τους αναφορικά με την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ. Έτσι τα ευρωπαϊκά θεσμικά θα όργανα ωφελούνται από τις παρεχόμενες πολύτιμες πληροφορίες και θα αναπτύσσουν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, πιο αποτελεσματικές πολιτικές, φέρνοντας εν τέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της.


Τι είναι το Δίκτυο Περιφερειακών Κόμβων, γνωστό και #RegHub?

Ποιοι είναι οι στόχοι μας;

Στόχοι μας είναι, συγκεκριμένα:

 • ενίσχυση της εστίασης στη βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ και της εφαρμογής αυτής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • παροχή τεχνικής ανατροφοδότησης σχετικά με την υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • εξασφάλιση της καλύτερης συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών παραγόντων από τα αρχικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ
 • προώθηση της απλοποίησης και της διαπεριφερειακής ανταλλαγής όσον αφορά την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας της ΕΕ

Τι ακριβώς είναι ένας Περιφερειακός Κόμβος;

Όπως οι κεντρικοί αερολιμένες, που αποτελούν τη βάση για πολλές υπηρεσίες και καθιστούν δυνατές τις ανταποκρίσεις πτήσεων, ένας περιφερειακός κόμβος λειτουργεί ως σημείο επαφής, συμμετοχής, σύμπραξης και στενής επικοινωνίας με διάφορους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ.

Αυτό το σημείο επαφής, που βρίσκεται σε μία υποεθνική αρχή, θα λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και θα παρέχει έγκαιρη ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της ΕΕ. Αναμένεται δε να αναπτύξει επίσης σταδιακά δραστηριότητα σημείου πληροφόρησης σχετικά με κάθε ζήτημα που αφορά το θεματολόγιο βελτίωσης της νομοθεσίας της ΕΕ.

Ένας περιφερειακός κόμβος νοείται με την ευρύτερη έννοια, ως κάθε εδαφική αρχή κάτω από το επίπεδο κράτους μέλους η οποία υλοποιεί πολιτικές της ΕΕ. Μπορεί, συνεπώς, να περιλαμβάνει κοινότητες, διαμερίσματα, Länder, επαρχίες, κομητείες, μητροπολιτικές περιοχές, μεγάλες πόλεις ή ομάδες μικρότερων, μεγάλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή ομάδες μικρότερων, διασυνοριακές οντότητες όπως οι ΕΟΕΣ και οι Ευρωπεριφέρειες.

Ποιοι είναι οι κόμβοι;

Η επιλογή των κόμβων βασίστηκε σε τρία κριτήρια: γεωγραφική ισορροπία, πολιτική και διοικητική προσήλωση, και εμπειρία στην υλοποίηση πολιτικών της ΕΕ. Λόγω του εντυπωσιακού αριθμού ποιοτικών αιτήσεων, η ΕτΠ αποφάσισε την επέκταση του αριθμού των μελών, και πλέον το έργο περιλαμβάνει 36 κόμβους κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης την περίοδο 2019-2020. Μακροπρόθεσμα, στόχος της πιλοτικής αυτής δράσης είναι να ανοίξει το δρόμο για ένα ευρύτερο δίκτυο, που θα τεθεί σε λειτουργία από το 2021 και μετά, θα είναι ανοιχτό σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν και θα καλύπτει όλους τους τομείς πολιτικής όπου έχει σημασία η τοπική και περιφερειακή ανατροφοδότηση.

Μέλη του RegHub

Ο νέος διαδραστικός μας χάρτης σας επιτρέπει να δείτε με μια ματιά όλες τις περιφέρειες που συμμετέχουν στο δίκτυο RegHub. Σας δείχνει επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε έναν από τους περιφερειακούς μας κόμβους: Επισκεφθείτε την ενότητα «Details and Region members» για μια επισκόπηση των μελών της ΕτΠ που εκπροσωπούν τις συμμετέχουσες περιφέρειες.

map
 

HΠώς λειτουργεί στην πράξη;

   Τρίπτυχη προσέγγιση   

Τρίπτυχη προσέγγιση

 1. Η ΕτΠ θα προσκαλέσει τους περιφερειακούς κόμβους σε εργαστήριο στις Βρυξέλλες προκειμένου να αξιολογήσουν την τελευταία διαβούλευση και τεχνική έκθεση υλοποίησης, να παρακολουθήσουν τον διοργανικό αντίκτυπο του δικτύου, να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές ή να συζητήσουν σχετικά με τις προκλήσεις, και να καλύψουν τον επόμενο τομέα πολιτικής προς διαβούλευση.


 2. Για καθένα από τα επιλεγμένα πεδία πολιτικής της ΕΕ, η γραμματεία του δικτύου θα σχεδιάζει ένα ερωτηματολόγιο στους περιφερειακούς κόμβους, με τις βασικές ερωτήσεις που τα θεσμικά όργανα, και η ΕτΠ, θεωρούν ότι θα πρέπει να απαντηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας. Οι περιφερειακοί κόμβοι θα παρέχουν ολοκληρωμένη απάντηση στο ερωτηματολόγιο μετά από επικοινωνία και συνέντευξη με τους κύριους φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση της εν λόγω πολιτικής της ΕΕ σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

 3. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα συγκεντρώνονται από το δίκτυο σε μια τεχνική έκθεση υλοποίησης, η οποία θα υποβάλλεται στην επιτροπή της ΕτΠ που είναι αρμόδια για τον τομέα πολιτικής, καθώς και σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η έκθεση θα δημοσιεύεται επίσης σε ειδική ιστοσελίδα της ΕτΠ. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, το δίκτυο θα διοργανώνει περίπου τρία εργαστήρια και διαβουλεύσεις ετησίως προκειμένου να δοκιμάσει τη μέθοδο εργασίας και το μηχανισμό ανατροφοδότησής του.

Πώς ξεκίνησε;

 1. Υπό την προεδρία του Πρώτου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans, η ειδική ομάδα «Επικουρικότητα και αναλογικότητα ― "Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο"» συνεδρίασε μία φορά το μήνα την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 προκειμένου να καταρτίσει «συστάσεις για την καλύτερη εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας» και να προσδιορίσει «τομείς πολιτικής όπου οι εργασίες θα μπορούσαν να ανατεθούν εκ νέου ή να επιστραφούν οριστικά σε χώρες της ΕΕ». Τρεις πολιτικοί από την ΕτΠ, οι Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), Michael Schneider (DE/EPP) και François Decoster (FR/ALDE), ορίστηκαν μέλη της ειδικής ομάδας προκειμένου να βρούνε «τρόπους για την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ».

 2. Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της ειδικής ομάδας, η ΕτΠ εφάρμοσε συγκεκριμένο μέτρο παρακολούθησης που πήγαζε από τις συστάσεις της ειδικής ομάδας: το Δίκτυο Περιφερειακών Κόμβων (RegHub).

  «Η Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να εφαρμόσει ένα νέο πιλοτικό δίκτυο περιφερειακών κόμβων με σκοπό την υποστήριξη της επανεξέτασης της εφαρμογής της νομοθεσίας.»
       
 3. Εντός της ΕτΠ, η RegHub θα είναι μία επιπρόσθετη πλατφόρμα στο Δίκτυο Παρακολούθησης της Επικουρικότητας. Θα ενισχύσει το ρόλο της ΕτΠ και των υποεθνικών αρχών στη φάση εφαρμογής και αξιολόγησης των πολιτικών της ΕΕ.

 4. Στις 14 Νοεμβρίου 2018 ο Πρόεδρος της ΕτΠ Karl-Heinz Lambertz συναντήθηκε με αντιπροσωπείες περιφερειών της ΕΕ στις Βρυξέλλες προκειμένου να παρουσιάσει το νέο Δίκτυο περιφερειακών κόμβων (#RegHub) και να συζητήσει σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των περιφερειών που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση (2019-2020). Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην πιλοτική φάση ήταν ανοιχτή από τις 19 Οκτωβρίου 2018, έως τις 30 Νοεμβρίου 2018. Παρελήφθησαν 53 αιτήσεις με τη συμμετοχή πάνω από 88 περιφερειών της ΕΕ, πράγμα που αποδεικνύει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές επιθυμούν να συμβάλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Το RegHub καθίσταται μέρος της νέας πλατφόρμας «Fit for Future»​

Στις 11 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ενισχύσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στην νέα της πλατφόρμα «Fit for Future» (μέρος του προγράμματος REFIT) και να καταστήσει το δίκτυο RegHub επίσημο μέρος της.

Η πλατφόρμα «Fit for Future» είναι υψηλού επιπέδου ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα συνδράμει την Επιτροπή στην απλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ, τη μείωση το διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας της ενωσιακής νομοθεσίας στο μέλλον.

Πρόκειται για μεγάλο βήμα προόδου για το δίκτυο RegHub και για σημαντική θεσμική αναγνώριση των επιτευγμάτων του κατά την πιλοτική φάση.

Αυτή η αναγνώριση της σημασίας του RegHub δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την προσήλωση των φορέων που έλαβαν μέρος στις διαβουλεύσεις μας μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια! 

 
 

Επικοινωνία:
Mr Rainer Steffens
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
Tηλ: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Σχετικές πληροφορίες
Σύνδεσμοι