Δίκτυο περιφερειακών κόμβων 

Αξιολογώντας τη νομοθεσία της ΕΕ από τη βάση 

​Η ΕτΠ εγκαινίασε τη νέα γενιά του δικτύου Περιφερειακών Κόμβων της (RegHub). Τα μέλη του παρακολουθούν την επιτόπια εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ και εξασφαλίζουν τη συνεκτίμηση των απόψεων εκατοντάδων περιφερειακών και τοπικών φορέων κατά την αξιολόγηση των πολιτικών αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το δίκτυο RegHub περιλαμβάνει σήμερα 46 μέλη, 10 παρατηρητές και ένα συνδεδεμένο οργανισμό. Το RegHub αποτελεί επίσης επίσημη υποομάδα της πλατφόρμας Fit for Future (F4F) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κατάλογος των κόμβων

Διαδραστικός χάρτης

Περιεχόμενα

Οι στόχοι μας

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές υλοποιούν πάνω από 70% της νομοθεσίας της ΕΕ και είναι συνεπώς σε θέση να αξιολογήσουν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητά της. Μόνο εάν οι νομοθέτες της ΕΕ λαμβάνουν υπόψη την τοπική και περιφερειακή διάσταση θα βελτιωθεί η επιτόπια εφαρμογή και θα επιτευχθούν οι στόχοι της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης.

Αποστολή του δικτύου RegHub είναι:

 • να συμβάλει στις προσπάθειες βελτίωσης της νομοθεσίας της ΕΕ προσδίδοντας τοπική και περιφερειακή σκοπιά στην αξιολόγηση της ενωσιακής νομοθεσίας·
 • να αυξήσει τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο σχεδιασμό της ενωσιακής νομοθεσίας και στη βελτίωση της εφαρμογής της·
 • να ενισχύσει τους συνδέσμους μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών και των οργάνων της ΕΕ προωθώντας την υποεθνική σκοπιά και δημιουργώντας ευκαιρίες διαλόγου·
 • να παρουσιάσει κ​αι να διαδώσει παραδείγματα ορθών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στις περιφέρειες, τους δήμους και τις κοινότητες.

Ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί το RegHub για την επίτευξη των στόχων του είναι μέσω του ρόλου του ως υποομάδας της πλατφόρμας Fit For Future (F4F) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή στοχευμένων διαβουλεύσεων και τη συνεργασία με τους εισηγητές της πλατφόρμας, καθώς και το διαμοιρασμό εκθέσεων με την πλατφόρμα. Επιπλέον, το RegHub συνεργάζεται στενά με θεσμικούς εταίρους και ερευνητικά ιδρύματα και διοργανώνει εργαστήρια και σεμινάρια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών (ΕΕΔΠ).​

Η μεθοδολογία μας

Από τη συμμετοχή του στην πλατφόρμα Fit for Future (F4F) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εργασίες του RegHub διοργανώνονται ως εξής:

1. Συμβολή στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας F4F μέσω της διαβούλευσης των κόμβων όσον αφορά συναφή νομοθετικά έγγραφα που θα επανεξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Διεξαγωγή στοχευμένων διαβουλεύσεων ενδιαφερόμενων φορέων μέσω του δικτύου RegHub και διάθεση των αποτελεσμάτων τους στους εισηγητές της πλατφόρμας.

3. Προώθηση των γνωμοδοτήσεων της πλατφόρμας εντός των οργάνων της ΕΕ.

Η μοναδική μέθοδος εργασίας του δικτύου RegHub, και ειδικότερα οι στοχευμένες διαβουλεύσεις ενδιαφερόμενων φορέων, έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο συλλογής μοναδικών και αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας.

Η διαδικασία περιλαμβάνει, ως πρώτο βήμα, τη διαβίβαση ερωτηματολογίων μεταξύ των κόμβων (σημείων επαφής στις τοπικές και περιφερειακές αρχές), οι οποίοι, ως δεύτερο βήμα, απευθύνονται σε στοχευμένους ενδιαφερόμενους φορείς που υλοποιούν την ενωσιακή πολιτική που αποτελεί αντικείμενο της διαβούλευσης.

Μετά τη συλλογή όλων των απαντήσεων, οι κόμβοι αθροίζουν τις πληροφορίες από τους ενδιαφερόμενους φορείς και αποστέλλουν την απάντησή τους στη γραμματεία RegHub της ΕτΠ. Η ΕτΠ διατυπώνει εν συνεχεία συστάσεις με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Δίκτυο Περιφερειακών Κόμβων (RegHub) και «Fit for Future» 2023

Το 2023 διεξήχθησαν μέσω του δικτύου RegHub δύο διαβουλεύσεις ―με ειδικούς αποδέκτες― για λογαριασμό της πλατφόρμας «Fit for Future» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: μία με θέμα τις δημόσιες συμβάσεις και εισηγήτρια την κ. Anne Karjalainen (FI/PES) και μία σχετική με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και εισηγητή τον κ. Michiel Rijsberman (NL/Renew E). Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών συνέβαλαν στην καλύτερη τεκμηρίωση των αντίστοιχων γνωμοδοτήσεων της πλατφόρμας, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειάς της στις 28 Νοεμβρίου.​

RegHub και Fit for Future 2022

Στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2022, η πλατφόρμα «Fit for Future» (F4F) όρισε τα μέλη της ΕτΠ δρ. Mark Speich (EPP/DE) και κ. Anne Karjalainen (PES/FI) εισηγητές των γνωμοδοτήσεων με θέμα την Οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και τη Στρατηγική για τη διαλειτουργικότητα των κυβερνήσεων, αντιστοίχως. Μέσω του δικτύου RegHub διεξήχθησαν το έτος 2022 δύο διαβουλεύσεις ―με ειδικούς αποδέκτες― με τα θέματα αυτά και οι αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της πλατφόρμας «Fit for Future» τον περασμένο Δεκέμβριο.

RegHub και Fit for Future 2021

Το 2021, το δίκτυο RegHub ζήτησε τη γνώμη των μελών του για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και της οδηγίας INSPIRE σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι απαντήσεις αναλύθηκαν και τροφοδότησαν δύο σχετικές γνωμοδοτήσεις Fit For Future. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δύο παλαιότερων διαβουλεύσεων RegHub (για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη) ελήφθησαν επίσης υπόψη σε γνωμοδοτήσεις Fit for Future. Όλες οι γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε η πλατφόρμα Fit for Future το 2021 είναι δημοσιευμένες στην πλατφόρμα.

Επίσης το 2021, το δίκτυο RegHub πραγματοποίησε διαβούλευση δύο σταδίων με θέμα Κανόνες του 21ου αιώνα για υποδομές του 21ου αιώνα. Τα αποτελέσματα παρέχουν στοιχεία για ειδική έκθεση του RegHub που θα παρουσιαστεί στον πρόεδρο της F4F και αντιπρόεδρο της Επιτροπής Maroš Šefčovič.

Τελευταίες ειδήσεις

Πολυμέσα

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Διαθέσιμες γλώσσες (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  5. English(111.55 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  6. español(119.83 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  7. eesti(112.95 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  8. suomi(112.56 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  9. français(107.89 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  10. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  11. magyar(113.97 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  12. italiano(117.08 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  13. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  14. latviešu(111.37 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  15. Malti(112.25 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  16. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  17. polski(112 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  18. português(112.27 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  19. română(111.47 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

  Διαθέσιμες γλώσσες (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. English(120.39 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  6. español(121.4 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  7. eesti(117.21 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  8. suomi(111.65 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  9. français(117.96 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  10. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  11. magyar(112.21 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  12. italiano(117.21 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  13. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  14. latviešu(117.44 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  15. Malti(117.78 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  16. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  17. polski(121.71 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  18. português(117.27 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Διαθέσιμες γλώσσες (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. English(116.62 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  6. español(117.09 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  7. eesti(111.02 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  8. suomi(113.35 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  9. français(113.94 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  10. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  11. magyar(117.73 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  12. italiano(117.44 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  13. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  14. latviešu(111.11 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  15. Malti(117.43 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  16. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  17. polski(117.59 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  18. português(117.65 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις

  Διαθέσιμες γλώσσες (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. English(139.77 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  6. español(191.48 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  7. eesti(139.71 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  8. suomi(137.87 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  9. français(143.05 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  10. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  11. magyar(137.39 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  12. italiano(138.76 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  13. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  14. latviešu(142.13 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  15. Malti(139.63 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  16. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  17. polski(136.97 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  18. português(133.47 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

  Διαθέσιμες γλώσσες (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. English(144.19 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  6. español(144.37 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  7. eesti(139.84 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  8. suomi(143.46 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  9. français(138.28 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  10. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  11. magyar(144.33 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  12. italiano(144.94 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  13. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  14. latviešu(141.69 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  15. Malti(143.97 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  16. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  17. polski(144.52 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
 • Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη

  Διαθέσιμες γλώσσες (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. English(176.88 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  6. español(176.84 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  7. eesti(174.02 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  8. suomi(174.21 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  9. français(177.6 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  10. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  11. magyar(179.29 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  12. italiano(172.3 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  13. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  14. latviešu(172.59 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  15. Malti(175.11 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  16. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  17. polski(175.73 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  18. português(172.05 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.

Δείτε επίσης

Επικοινωνία

Για κάθε άλλο ερώτημα επικοινωνήστε με τη γραμματεία RegHub
Κοινοποίηση :
 
Back to top