Επιτροπή «Οικονομική πολιτική» (ECOΝ)  

​​​​​​​​​​​​​

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής «Οικονομική πολιτική» καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

 • Βιομηχανική πολιτική
 • Πολιτική για τις ΜΜΕ
 • Οικονομική και νομισματική πολιτική
 • Οικονομική διακυβέρνηση, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
 • Εσωτερική αγορά
 • Διεθνές εμπόριο και δασμοί
 • Πολιτική για τις δημόσιες συμβάσεις, τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις

Οι έρευνες, οι μελέτες και οι αναλύσεις της επιτροπής ECON καθώς και η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες» (EER) επικουρούν τα μέλη της επιτροπής ECON στην παρακολούθηση των τρεχουσών τάσεων και προκλήσεων και στον εντοπισμό ορθών πρακτικών πολιτικής.

Η υψηλού επιπέδου πολυσυλλεκτική πλατφόρμα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) υποστηρίζει και συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση των ΣΒΑ. Επιτρέπει στην ΕτΠ να οικοδομήσει συναίνεση με τους άλλους φορείς και να προτείνει συστάσεις για μια βιώσιμη ΕΕ. Η συμβολή της ΕτΠ συντονίζεται από την επιτροπή ECON.


Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Marine Siva (replacing Audrey Parizel until end of 2019), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Σχετικές πληροφορίες
Links