Επιτροπή «Οικονομική πολιτική» (ECOΝ)  

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής «Οικονομική πολιτική» καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

 • Βιομηχανική πολιτική και Βιομηχανία 4.0
 • Δημόσιες επενδύσεις
 • Δημόσιες Συμβάσεις
 • Δημόσιες υπηρεσίες
 • Διακυβέρνηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)
 • Διεθνές εμπόριο και δασμοί (συμπεριλαμβανομένων θεμάτων σχετικών με τον ΠΟΕ)
 • Εσωτερική αγορά και ψηφιακή ενιαία αγορά
 • Οικονομική διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
 • Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
 • Πολιτική για τις ΜΜΕ και επιχειρηματικότητα
 • Πολιτική για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις
 • Φορολογική πολιτική
 • Χρηματοδότηση και επενδύσεις σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο

Η Γραμματεία της επιτροπής ECON είναι επίσης υπεύθυνη για το πρόγραμμα απονομής του βραβείου Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ), το οποίο επιβραβεύει τις περιφέρειες της ΕΕ με το πιο αξιόπιστο, προορατικό και πολλά υποσχόμενο όραμα και την πλέον καινοτόμο επιχειρηματική στρατηγική.

Η επιτροπή ECON είναι αρμόδια για το «Δίκτυο περιφερειακών κόμβων για την αξιολόγηση της υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ» (RegHub)​. Το RegHub αποτελεί πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν τοπικοί και περιφερειακοί φορείς μέσω διαβουλεύσεων για τη συλλογή των εμπειριών τους όσον αφορά την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ.

Η επιτροπή ECON διαχειρίζεται την πλατφόρμα για την Ευρυζωνική πλατφόρμα​, η οποία αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την προώθηση της διάδοσης της ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Η επιτροπή ECON διαδραματίζει επίσης ηγετικό και συντονιστικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ της ΕτΠ και του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)​, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων και τομέων πολιτικής.

Τέλος, μέσω ερευνών, μελετών και αναλύσεων,​ η γραμματεία της επιτροπής ECON βοηθά τα μέλη της να παρακολουθούν τις τρέχουσες τάσεις στις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες και να εντοπίζουν τις ορθές πρακτικές σε διάφορους τομείς πολιτικής


Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Communication/​Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:


 • Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, Collaborative Economy, Economic Governance, Economic and Monetary Policy. Also in charge of relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Rafael Mondelaers, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Single Market, RegHub
 • Audrey Parizel​, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, ECON bulletins
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Internal Market

Assistants:

 • Teresa Geyer​, in charge of RegHub
 • Vacant, in charge of the general support to ECON Commission legislative work​

To contact the ECON team, please use the Contact form

Σχετικές πληροφορίες