Επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER) καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Διαρθρωτικά ταμεία και χωροταξικός σχεδιασμός

Αστική πολιτική και στέγαση

Μεταφορές και διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών

Μακροπεριφέρειες, εδαφική συνεργασία και περιφερειακές στατιστικές και δείκτες

Ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τοπικά και περιφερειακά οικονομικά

Η γραμματεία της επιτροπής COTER είναι επίσης αρμόδια για το επίσημο μητρώο ΕΟΕΣ της ΕΕ και για τη διαχείριση της Πλατφόρμας ΕΟΕΣ η οποία συγκεντρώνει πολιτικούς και τεχνικούς εκπροσώπους όλων των υφιστάμενων και των υπό δημιουργία ΕΟΕΣ.

Επιπλέον, η επιτροπή COTER είναι αρμόδια για τις αναλύσεις εδαφικού αντίκτυπου (ΑΕΑ) . Οι ΑΕΑ παρέχουν στους εισηγητές της ΕτΠ αναλύσεις του εδαφικού αντικτύπου των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ.

Η COTER διαχειρίζεται επίσης τις κοινές δραστηριότητες ΕτΠ-ΟΟΣΑ , σε τομείς όπως η ποιότητα των δημόσιων επενδύσεων, η αποκέντρωση ή η περιφερειακή, αστική και αγροτική ανάπτυξη. Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ του ΟΟΣΑ και των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ και, εν τέλει, η βελτίωση των δημοσίων πολιτικών που προάγουν την οικονομική και την κοινωνική ευημερία.

Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation
  • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
  • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Rui Cordeiro da Silva​​, in charge of management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Secretariat, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Σχετικές πληροφορίες
Links