«Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Η επιτροπή SEDEC έχει πολύ ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων, που καλύπτει πολλούς τομείς πολιτικής, όπως:

Πολιτική για την απασχόληση, κοινωνική πολιτική και κοινωνική προστασία

Κινητικότητα, ίσες ευκαιρίες

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ε&Κ

Ψηφιακό θεματολόγιο, κοινωνία της πληροφορίας της ΕΕ

Διευρωπαϊκά Δίκτυα ΤΠΕ

Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων και τεχνολογίες των Μέσων

Νεολαία και αθλητισμός

Πολυγλωσσία, προώθηση μειονοτικών γλωσσών, πολιτισμός και πολιτιστική πολυμορφία

Επιπλέον, η SEDEC διαχειρίζεται την Πλατφόρμα Ανταλλαγής Γνώσης (ΠΑΓ) , η οποία αποτελεί μια μορφή συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της Γενικής Διεύθυνσης «Έρευνα και Καινοτομία» (ΓΔ RTD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Η πλατφόρμα αποσκοπεί να παρουσιάσει νέες λύσεις Ε&Κ, καινοτόμα προϊόντα και βέλτιστες πρακτικές, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων στις Βρυξέλλες και εκδηλώσεις μεταξύ ομοτίμων στις περιφέρειες ή ακόμα με τη φιλοξενία εκδηλώσεων επίδειξης που συμβάλλουν στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΠΑΓ.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού έτους, η επιτροπή SEDEC θα αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 προκειμένου να τονίσει το θεμελιώδη ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαχείριση, την προώθηση, την προστασία και τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Ευρωπαϊκό Έτος αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη συμμετοχή των πολιτών, ιδίως των παιδιών και των νέων, σε εκδηλώσεις και έργα με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και τις αξίες της.

Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm