Σύνοδοι ολομέλειας  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διοργανώνει έως και 6 συνόδους ολομέλειας ετησίως. Οι σύνοδοι ολομέλειας συγκεντρώνουν μέλη της ΕτΠ (ή αναπληρωτές τους) που προέρχονται από περιφέρειες και πόλεις από τις 27​ χώρες της ΕΕ.

Κατά κανόνα, στις συνόδους ολομέλειας προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΕτΠ και οι κυριότεροι σκοποί τους συνίστανται στα ακόλουθα:

  • υιοθέτηση γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και ψηφισμάτων·
  • έγκριση του πολιτικού προγράμματος της ΕτΠ κατά την έναρξη κάθε νέας θητείας·
  • εκλογή του Προέδρου, του Α΄ Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Προεδρείου·
  • σύσταση επιτροπών πολιτικής εντός του οργάνου·
  • έγκριση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της ΕτΠ·
  • αναθεώρηση και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕτΠ.

Η αρμόδια επιτροπή της ΕτΠ ορίζει ένα από τα μέλη της ως εισηγητή/εισηγήτρια, προκειμένου να καταρτίσει γνωμοδότηση σχετικά με μια νομοθετική πρόταση, η οποία, στη συνέχεια, υποβάλλεται σε ψηφοφορία σε μία από τις συνόδους ολομέλειας της ΕτΠ. Εάν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ψήφων, η γνωμοδότηση υιοθετείται και διαβιβάζεται στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η ΕτΠ έχει επίσης τη δυνατότητα να διατυπώνει προορατικά τις θέσεις της επί συγκεκριμένου ζητήματος μέσω μιας γνωμοδότησης πρωτοβουλίας.

Τελευταία σύνοδος ολομέλειας

Προσεχής σύνοδος ολομέλειας