Σύνοδοι ολομέλειας  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διοργανώνει έως και 6 συνόδους ολομέλειας ετησίως. Οι σύνοδοι ολομέλειας συγκεντρώνουν μέλη της ΕτΠ (ή αναπληρωτές τους) που προέρχονται από περιφέρειες και πόλεις από τις 28 χώρες της ΕΕ.

Κατά κανόνα, στις συνόδους ολομέλειας προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΕτΠ και οι κυριότεροι σκοποί τους συνίστανται στα ακόλουθα:

  • υιοθέτηση γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και ψηφισμάτων·
  • έγκριση του πολιτικού προγράμματος της ΕτΠ κατά την έναρξη κάθε νέας θητείας·
  • εκλογή του Προέδρου, του Α΄ Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Προεδρείου·
  • σύσταση επιτροπών πολιτικής εντός του οργάνου·
  • έγκριση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της ΕτΠ·
  • αναθεώρηση και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕτΠ.

Η αρμόδια επιτροπή της ΕτΠ ορίζει ένα από τα μέλη της ως εισηγητή/εισηγήτρια, προκειμένου να καταρτίσει γνωμοδότηση σχετικά με μια νομοθετική πρόταση, η οποία, στη συνέχεια, υποβάλλεται σε ψηφοφορία σε μία από τις συνόδους ολομέλειας της ΕτΠ. Εάν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ψήφων, η γνωμοδότηση υιοθετείται και διαβιβάζεται στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η ΕτΠ έχει επίσης τη δυνατότητα να διατυπώνει προορατικά τις θέσεις της επί συγκεκριμένου ζητήματος μέσω μιας γνωμοδότησης πρωτοβουλίας.

Τελευταία σύνοδος ολομέλειας

Προσεχής σύνοδος ολομέλειας