Διαπεριφερειακές ομάδες  

Oι διαπεριφερειακές ομάδες ξεκίνησαν να συγκροτούνται τον Φεβρουάριο του 2007. Αποτελούν διαύλους ανταλλαγής απόψεων και δημιουργίας νέων ιδεών μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και πέραν αυτών.

Οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται από:

 • τουλάχιστον 10 πλήρη μέλη της ΕτΠ
 • τουλάχιστον 4 εθνικές αντιπροσωπείες ή
 • μια ομάδα περιφερειών που εκπροσωπούν κάποια μορφή διασυνοριακής συνεργασίας.

Οι ήδη υπάρχουσες διαπεριφερειακές ομάδες είναι οι εξής: 
Περιεχόμενα

​​Περιφέρειες της Βαλτικής Θάλασσας

Συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2008

Αποστολή:

 • Ανάδειξη των περιφερειών της Βαλτικής Θάλασσας σε πρωτοπόρα, καινοτόμο και ανθρωποκεντρική μακροπεριφέρεια έως το 2030·
 • Ανάδειξη της μακροπεριφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας σε πρωτοπόρο ως προς την βιωσιμότητα στην Ευρώπη·
 • Ανάδειξη της Βαλτικής Θάλασσας στην πρώτη θάλασσα χωρίς πλαστικό στον κόσμο.

Πρόεδρος: Sari Rautio (FI/EPP)
 

Η εν λόγω διαπεριφερειακή ομάδα συνδέεται με μια μακροπεριφερειακή στρατηγική. Αυτά παρέχουν ένα πλαίσιο εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και τοπικής συνοχής σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (βλ. επίσης: μακροπεριφέρειες).

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1, ​1000 Brus​​​​sels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Brexit

Αποστολή:

 • Συνεισφορά στον διάλογο που διεξάγει η ΕτΠ με σκοπό να διαμορφωθεί μια συνολική εικόνα του αντικτύπου της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις τοπικές και περιφερειακές αρχές·
 • Ανταλλαγή ιδεών όσον αφορά τις λύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να υποστηριχθούν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές που πλήττονται περισσότερο
 • Προσδιορισμός των έργων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από τι; τοπικές και περιφερειακές αρχές μετά το Brexit·
 • Παροχή περιφερειακής οπτικής στους διαπραγματευτές της EE και διευκόλυνση της δυνατότητας των τοπικών και περιφερειακών αρχών να εκφράζουν τις απόψεις τους ενώπιον των οργάνων της ΕΕ.

Πρόεδρος: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)

 
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

Mr. Romain NIVELLE
Mission to the EU
Hauts-de-France Region
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr

Καρπάθια

Συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016
Αποστολή:​
 • Προώθηση της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για τα Καρπάθια»·
 • Προώθηση, οικοδόμηση και ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών, για την εξασφάλιση βαθύτερης ολοκλήρωσης των κοινοτήτων των Καρπαθίων και τον εντοπισμό κοινών στόχων και επιδιώξεων·
 • Κινητοποίηση των κυβερνήσεων των χωρών των Καρπαθίων ώστε να αναλάβουν την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τα Καρπάθια υποβάλλοντας επίσημο αίτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·
 • Δρομολόγηση συζητήσεων, δράσεων και έργων με εκπροσώπους των τοπικών αρχών των δύο χωρών εκτός ΕΕ που μοιράζονται το τόξο των Καρπαθίων (της Σερβίας και της Ουκρανίας), με στόχο τη συμπερίληψή τους στη μελλοντική «μακροπεριφερειακή στρατηγική για την περιοχή των Καρπαθίων» διότι η συνεργασία των χωρών αυτών είναι στενά συνδεδεμένη με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ανάπτυξης και της ασφάλειας·
 • Υποστήριξη του διαλόγου με τους ενδιαφερομένους φορείς της Στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη με στόχο την ανάπτυξη συμπληρωματικότητας των δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής και της μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τα Καρπάθια·
 • Καθιέρωση συντονιστικού μηχανισμού μεταξύ των μελών της ΕτΠ από την περιοχή των Καρπαθίων προκειμένου να εξασφαλιστεί, στο εσωτερικό των αρμοδίων οργάνων της ΕτΠ, μια κοινή προσέγγιση έναντι των κοινών προβληματισμών τους σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ·
 • Ανάληψη δράσεων με στόχο την εξασφάλιση της προσχώρησης της ΕΕ, ως ενιαίου μέρους, στη Σύμβαση των Καρπαθίων·
 • Εντατικοποίηση της άσκησης επιρροής σχετικά με την περιοχή των Καρπαθίων σε επίπεδο ΕΕ για να ενθαρρυνθεί η πολιτική συμμετοχή και να καταστεί προτεραιότητα αυτή η μακροπεριφερειακή στρατηγική.

Πρόεδρος: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

​Διασυνοριακή συνεργασία

Συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2015

Αποστολή:

  • Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών: η ομάδα θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και ορθών πρακτικών όσον αφορά την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των μελών της ΕτΠ που εκπροσωπούν παραμεθόριες περιφέρειες (αξιολόγηση της υλοποίησης προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, εντοπισμός των κύριων προκλήσεων κλπ.)·

  • Επιρροή: δεδομένης της προαναφερθείσας συγκέντρωσης γνώσεων, η ομάδα θα αναλύει τις γνωμοδοτήσεις της ΕτΠ και θα εντοπίζει αυτές με διασυνοριακή σημασία, και θα μεριμνά ώστε να συμπεριλαμβάνουν διασυνοριακές λύσεις. Προς τούτο, θα συνεργάζεται στενά με τους εισηγητές και θα διατυπώνει δυνητικές τροπολογίες, σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες των παραμεθόριων περιφερειών. Θα συνεισφέρει επίσης στη συζήτηση σχετικά με το ρόλο της πολιτικής συνοχής ώστε να εξασφαλιστεί ότι η διασυνοριακή συνεργασία παραμένει αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της·

  • Ανάληψη πρωτοβουλιών: η ομάδα θα εντοπίζει διασυνοριακά ζητήματα προς αντιμετώπιση στο ενωσιακό επίπεδο. Θα υποβάλει προτάσεις εκδηλώσεων της πλατφόρμας ΕΟΕΣ, της AEBR, των Ημερών Ελεύθερης Προσέλευσης και ενδεχομένως δικών της συνεδρίων ή σεμιναρίων·

  • Καλλιέργεια διαλόγου: η ομάδα θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα επικοινωνίας που θα διευκολύνει το διάλογο με την Επιτροπή (ιδίως τη ΓΔ REGIO), τις ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωπαϊκές ενώσεις και λοιπούς φορείς (π.χ. AEBR και MOT).

Πρόεδρος: Pavel Branda, (CZ/ECR)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
​​Γραμματεία της διακομματικής ομάδας​

Vít Čaban
Delegation ​of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel: +420 773 790 126
vit.caban@praha.eu

Το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας

Συγκροτήθηκε το 2009

Αποστολή:

 • Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των περιφερειών σχετικά με διαφορετικά ζητήματα που άπτονται της αυτοκινητοβιομηχανίας και του μέλλοντος των μετακινήσεων (π.χ. αυτοματοποιημένη οδήγηση, βιώσιμα καύσιμα μεταφορών, δεξιότητες, βιομηχανική πολιτική, υποδομές, ανάπτυξη των περιφερειών με αυτοκινητοβιομηχανίες ή κλάδυς εφοδιασμού)·
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλους φορείς·
 • Καλλιέργεια επαφών μεταξύ συνεργατικών σχηματισμών αυτοκινητοβιομηχανίας και μεταφορών, περιφερειών και πόλεων.

   

Πρόεδρος : Thomas Gottfried Schmidt (DE/EPP) 

Αντιπρόεδρος : Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)


Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

Hans-Joachim Gericke
Tel.: +32 2 2358743
Hans-Joachim.Gericke@bxl.sachsen.de


​Υγεία και ευεξία

Συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 2010

Αποστολή:

  • Προώθηση της έννοιας ότι όλοι οι τομείς επηρεάζουν την υγεία των πολιτών και των κοινοτήτων, καθώς και ότι, στη συνέχεια, απαιτείται μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για τη βελτίωση και διατήρηση της υγείας και της ευημερίας σε ολόκληρη την Ευρώπη·

  • Ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων σχετικά με τις αποτελεσματικές επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη στήριξη ανθεκτικών συστημάτων υγείας και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί έμφαση στον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών και ιδιαίτερα στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

  • Ανταλλαγή εμπειριών για τις τρέχουσες προκλήσεις σε σχέση με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας σε ένα κλίμα σπανιζόντων πόρων και αύξησης της ζήτησης·

  • Διεξαγωγή συζητήσεων για τις τοπικές πρωτοβουλίες πολιτικής προκειμένου να οικοδομηθούν συνεκτικές και βιώσιμες κοινότητες που να προωθούν και να καθιστούν δυνατές υγιείς συμπεριφορές·

  • Ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, και ισότιμη αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας με τη σωματική υγεία, με την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας της υγείας σε όλες τις εργασίες της ομάδας·

  • Ενημέρωση των μελών της ΕτΠ για την τελευταία έρευνα και τις καινοτόμες πρακτικές όσον αφορά την αντιμετώπιση των κύριων χρόνιων ασθενειών και της πολυπαραγοντικής θνησιμότητας σε έναν πληθυσμό που γηράσκει.

Πρόεδρος: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
​​Γραμματεία της διακομματικής ομάδας​

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62, 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net


Νησιωτικές περιφέρειες

Συγκροτήθηκε τον Απρίλιο του 2015, αναστέλλεται τον Μάιο του 2017 και επανενεργοποιείται τον Δεκέμβριο του 2018

Αποστολή:

 • Κατάρτιση και έγκριση λευκής βίβλου σχετικά με την 3η παράγραφο του Άρθρου 174 του κωδικοποιημένου νόμου για τα νησιά·
 • Ενίσχυση της εδαφικής διάστασης μέσω της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών ανάπτυξης για τα νησιά·
 • Ανάδειξη των ζητημάτων νησιωτικότητας και εδαφικής ασυνέχειας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών·
 • Εφοδιασμός της Ευρώπης με επενδυτική πολιτική που να περιλαμβάνει ειδικά μέτρα και μέσα για τις νησιωτικές αρχές·
 • Τροποποίηση των ισχυόντων κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις με στόχο την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις ευρωπαϊκές νησιωτικές περιοχές·
 • Παροχή μέτρων για την αντιστάθμιση της ιδιαίτερης ευαισθησίας των νησιωτικών περιοχών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·
 • Ενθάρρυνση της μετάβασης των νησιών σε μοντέλο κυκλικής οικονομίας·
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της νησιωτικής επιχειρηματικότητας·
 • Ενίσχυση των ευρωπαϊκών εργαλείων εδαφικής ανάλυσης μέσω της δημιουργίας στατιστικής κατηγορίας για τα νησιά·
 • Θέσπιση ειδικών οργανισμών υπεύθυνων για τα νησιωτικά ζητήματα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.
   

Πρόεδρος: Gaetano Armao (IT/EPP)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it


Κοινοποίηση:
 
Back to top