Διαπεριφερειακές ομάδες  

Oι διαπεριφερειακές ομάδες ξεκίνησαν να συγκροτούνται τον Φεβρουάριο του 2007. Αποτελούν διαύλους ανταλλαγής απόψεων και δημιουργίας νέων ιδεών μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και πέραν αυτών.

Οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται από:

 • τουλάχιστον 10 πλήρη μέλη της ΕτΠ
 • τουλάχιστον 4 εθνικές αντιπροσωπείες ή
 • μια ομάδα περιφερειών που εκπροσωπούν κάποια μορφή διασυνοριακής συνεργασίας.

Η ανανέωση των διαπεριφερειακών ομάδων για τη νέα θητεία της ΕτΠ βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι διαπεριφερειακές ομάδες της ΕτΠ κατά την τελευταία θητεία της ήταν οι εξής:​

Περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

 • Συγκροτήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου 2013
 • Κύριες δραστηριότητες:
  • Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της ΕτΠ, της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου, καθώς και κρατικών αρχών από τις 8 χώρες εκτός της ΕΕ που συμμετέχουν στη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR).
  • Η συμβολή ως βασικού παράγοντα της πολυεπίπεδης διοίκησης στη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση της EUSAIR και του σχεδίου δράσης της.
  • Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και η ανάδειξη της ταυτότητας και του πλήρους δυναμικού της περιοχής.
  • Η δημιουργία συνεργειών με τις υπάρχουσες στρατηγικές για τη Βαλτική και τον Δούναβη.
 • Πρόεδρος: Paolo Di Laura Frattura (IT/PES)
 • Η εν λόγω διαπεριφερειακή ομάδα συνδέεται με μια μακροπεριφερειακή στρατηγική. Αυτά παρέχουν ένα πλαίσιο εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και τοπικής συνοχής σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (βλ. επίσης: μακροπεριφέρειες).


   

  Υπεύθυνος επικοινωνίας:  

  Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

  Francesco Cocco

  https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

  Μακροπεριφέρεια των Άλπεων

 • Συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 2014
 • Αποστολή:
  • Η συμβολή, με γνώμονα την πολυεπίπεδη διοίκηση, στη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μακροπεριφερειακής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης της.
  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με τη διασφάλιση της συνδεσιμότητας της περιοχής των Άλπεων έτσι ώστε αυτή να καταστεί περιβαλλοντικά βιώσιμη και ελκυστική.
  • Η μεγιστοποίηση των συνεργειών και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών με τις υπάρχουσες μακροπεριφερειακές στρατηγικές.
 • Πρόεδρος: Franco Iacop (IT/PES)
 • Η εν λόγω διαπεριφερειακή ομάδα συνδέεται με μια μακροπεριφερειακή στρατηγική. Αυτά παρέχουν ένα πλαίσιο εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και τοπικής συνοχής σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (βλ. επίσης: μακροπεριφέρειες).

    

  Υπεύθυνη επικοινωνίας:

  Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

  Raffaella Viviani

  raffaella.viviani@regione.fvg.it

  Friuli Venezia Giulia Autonomous Region

  Rue du Commerce 49 - 1000 Bruxelles

  Τηλ.:+ +32 (0)2 500 88 40

  http://www.alpine-region.eu/

  Περιφέρειες της Βαλτικής Θάλασσας

 • Συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2008
 • Αποστολή:
  • Η προβολή εντός της ΕτΠ της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών της Βαλτικής και η συμβολή στην ανάπτυξη των περιφερειών αυτών με την ευρύτερη έννοια του όρου.
  • Η ανάλυση της επίδρασης των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση της θαλάσσιας πολιτικής.
  • Η συμβολή στην στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2009).
 • Πρόεδρος: Pauliina Haijanen (FI/EPP)
 • Η εν λόγω διαπεριφερειακή ομάδα συνδέεται με μια μακροπεριφερειακή στρατηγική. Αυτά παρέχουν ένα πλαίσιο εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και τοπικής συνοχής σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (βλ. επίσης: μακροπεριφέρειες).

  Υπεύθυνη επικοινωνίας:

  Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

  Åsa Bjering

  εκτελεστική γραμματέας της Επιτροπής της Βαλτικής Θάλασσας CPMR

  Τηλ. +32 470 69 62 66

  Brexit

 • Συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2018
 • Αποστολή:
  • Η εξασφάλιση της δυνατότητας ανταλλαγής απόψεων και η ενημέρωση για τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
  • Η ανταλλαγή ιδεών όσον αφορά τις λύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να υποστηριχθούν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές που πλήττονται περισσότερο και να προσαρμοστούν οι αντίστοιχες περιφερειακές οικονομίες.
  • Ο προσδιορισμός των έργων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από κοινού μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών μετά την οριστική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
  • Η συνεισφορά στον διάλογο που διεξάγει η ΕτΠ με σκοπό να διαμορφωθεί μια συνολική εικόνα του αντικτύπου της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις τοπικές και περιφερειακές αρχές.
 • Πρόεδρος: François Decoster (FR/ALDE)
 • Υπεύθυνη επικοινωνίας:

  Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Ville de Saint Omer

  Tel.: +33 (0)3 21 98 66 53

  Καρπάθια

 • Συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016
 • Αποστολή:
  • Η διερεύνηση της δυνατότητας χάραξης μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τα Καρπάθια.
  • Η διοργάνωση συζητήσεων, δράσεων και έργων με εκπροσώπους των τοπικών αρχών των δύο χωρών εκτός ΕΕ στις οποίες εκτείνεται επίσης η οροσειρά των Καρπαθίων (Σερβίας και Ουκρανία), με στόχο τη συμπερίληψή τους στη μελλοντική «μακροπεριφερειακή στρατηγική για την περιοχή των Καρπαθίων».
  • Η ανάδειξη του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Πρόεδρος: Władysław Ortyl (PL/ECR)

 •  

  Υπεύθυνη επικοινωνίας:

  Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

  Αντιπροσωπεία του Βοεβοδάτου Υπερκαρπαθίων στις Βρυξέλλες

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Brussels, Belgium

  Τηλ.: +32 2 738 02 23

  bruksela@podkarpackie.pl

  Διασυνοριακή συνεργασία

  • Συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2015
  • Αποστολή:
   • Η άσκηση επιρροής στη διαμόρφωση της νομοθεσίας της ΕΕ με την ανάλυση των γνωμοδοτήσεων της ΕτΠ και τη διασφάλιση ότι, όπου χρειάζεται, θα προβλέπονται και διασυνοριακές λύσεις.
   • Η συμβολή στον διάλογο με θέμα το μέλλον της πολιτικής συνοχής.
   • Ο εντοπισμός των υπερεθνικών ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο ΕΕ.
   • Η διατύπωση προτάσεων για εκδηλώσεις της πλατφόρμας ΕΟΕΣ, της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιοχών (EABR) και της Ευρωπαϊκής εβδομάδας των δήμων και των περιφερειών.
  • Πρόεδρος: Pavel Branda (CZ/ECR)

  Υπεύθυνος επικοινωνίας:

  Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu  

   

  Αντιπροσωπεία της Πράγας στην ΕΕ

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bruxelles

  Tηλ: +32 (2)230 15 84

  Το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας

 • Συγκροτήθηκε το 2009
 • Αποστολή:
  • Η υπεράσπιση των συμφερόντων των περιοχών με σημαντική παρουσία της αυτοκινητοβιομηχανίας και η εξεύρεση κοινών λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
  • Η προαγωγή των επαφών μεταξύ των βιομηχανικών ενώσεων στις διάφορες συμμετέχουσες περιφέρειες.
 • Πρόεδρος: Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP)

 •  

  Υπεύθυνος επικοινωνίας:

  Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Υγεία

 • Συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 2010
 • Αποστολή:
  • Η διευκόλυνση του εποικοδομητικού διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ως εκ τούτου, η ενίσχυση του έργου των τοπικών και περιφερειακών δικτύων υγείας σε επίπεδο αξιωματούχων (δηλαδή EUREGHA, ENRICH).
  • Η ανάλυση, μεταξύ άλλων θεμάτων, της χρήσης των Διαρθρωτικών Ταμείων, των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας, της κυκλοφορίας των ασθενών, της διατροφής και της παχυσαρκίας, καθώς και των δεικτών ανισοτήτων στην υγεία.
 • Πρόεδρος: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

 •  

  Υπεύθυνος επικοινωνίας:

  Γραμματεία των Ευρωπαϊκών των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών Υγείας

  Rue du Luxembourg, 3

  1000 Bruxelles

  secretariat@euregha.net

  Νησιωτικές περιφέρειες

 • Σύσταση τον Απρίλιο του 2015, αναστολή λειτουργίας τον Μάιο του 2017 και επανενεργοποίηση τον Δεκέμβριο του 2018
 • Καθήκοντα:
  • αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, με στόχο τη συνεργασία και τη χάραξη αναπτυξιακών στρατηγικών στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, καθώς και στους τομείς της βιομηχανίας, της γεωργίας, της υγείας, της ενέργειας και της εκπαίδευσης·
  • συνδρομή στην υλοποίηση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα νησιά·
  • προορατική δράση και συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης που επηρεάζει περισσότερο από ποτέ τις νησιωτικές περιοχές, στις οποίες αναζητούν δυνατότητα επιβίωσης και ελπίδα άνθρωποι που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια.
 • Πρόεδρος: Gaetano Armao (IT/EPP)

  Επικοινωνία:

  Γραμματεία της διακομματικής ομάδας
  Leonardo di Giovanna
 • Σταθερό τηλ.: +32 2 2822126

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

  Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

 • Συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 2015
 • Αποστολή:
  • Η συνεργασία για την προετοιμασία εγγράφων θέσης, τροπολογιών και εκθέσεων με θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία.
  • Η παρακολούθηση των ενωσιακών πολιτικών οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
  • Η συνεργασία για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών έργων και η προσέλκυση νέων επενδύσεων στις περιφέρειες αυτές.
 • Πρόεδρος: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

 • Υπεύθυνος επικοινωνίας:

  Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

  Michal Szczepura

  Περιφερειακό Γραφείο του Βοεβοδάτου Ποντλάσκιε στις Βρυξέλλες

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles

  Τηλ. +32 2 738 02 22

  Φαξ: +32 2 735 33 20

  info@podlaskie.eu


  Nord Stream 2

 • Συγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017
 • Αποστολή:
  • Η ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αγωγού.
  • Η προβολή της περιφερειακής ανάπτυξης από τη σκοπιά των τοπικών επιχειρηματιών και κοινοτήτων.
  • Η συνεκτίμηση της περιφερειακής διάστασης της ενεργειακής ασφάλειας.
  • Η επικέντρωση στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και σε άλλες πτυχές των εξωτερικών σχέσεων.
 • Πρόεδρος: Olgierd Geblewicz(PL/EPP)

 • Υπεύθυνος επικοινωνίας:

  Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

   

  Γραφείο του Βοεβοδάτου της Δυτικής Πομερανίας στις Βρυξέλλες

  Rue Montoyer 31

  1000 Bruxelles

  Τηλ.: +32 24149604 


  Περιφέρειες με νομοθετικές αρμοδιότητες

 • Συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 2007
 • Αποστολή:
  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών σε τομείς πολιτικής όπως η βελτίωση της νομοθεσίας και η διοίκηση.
  • Η προάσπιση των δικαιωμάτων των υποεθνικών επιπέδων δημόσιας διοίκησης κατά την εφαρμογή της επικουρικότητας.
  • Η παροχή στα μέλη της ΕτΠ της επαγγελματικής πείρας και ειδημοσύνης των περιφερειών με νομοθετική εξουσία.
  • Η έμφαση στην πολυεπίπεδη διοίκηση στην Ευρώπη και στην εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
  • Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τους μηχανισμούς εποπτείας της επικουρικότητας.
 • Πρόεδρος: Jean-François Istasse (BE/PES)

 •  

  Υπεύθυνη επικοινωνίας:

  Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 


   

  Ζάαρ-Λορ-Λουξ

 • Συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 2007
 • Αποστολή:
  • Ο συντονισμός των μελημάτων και των απόψεων ως προς την πολιτική της ΕΕ των μελών της ΕτΠ από τις περιφέρειες αυτές σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν από κοινού εντός των αρμοδίων οργάνων της ΕτΠ.
  • Η ανάπτυξη των δικών της πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ σχετικά με ζητήματα που αφορούν ειδικά την περιοχή και η άσκηση επιρροής για την εφαρμογή τους.
 • Πρόεδρος: Karl-Heinz Lambertz (BE/PES)
 •  

  Υπεύθυνη επικοινωνίας:

  Γραμματεία της διακομματικής ομάδας

          

   

  Σχετικές πληροφορίες