Περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο 

Στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο εκλεγμένοι πολιτικοί σε υποεθνικό επίπεδο. Αυτοί οι τοπικοί πολιτικοί εκπροσωπούν ένα εξαιρετικά ποικιλόμορφο σύνολο εκλογικών περιφερειών σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων ομόσπονδων κρατιδίων, περιφερειών, επαρχιών, κομητειών, διαμερισμάτων ή δήμων. Η έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου παρέχει μια σημαντική πλατφόρμα στους τοπικούς πολιτικούς στην ΕΕ προκειμένου να μοιραστούν τη γνώμη τους σχετικά με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της Ευρώπης.

Οι απαντήσεις αποκαλύπτουν τις προτεραιότητες των τοπικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, το βαθμό ενημέρωσής τους σχετικά με πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και δυνατότητες ενωσιακής χρηματοδότησης, τι πιστεύουν για το μέλλον της Ευρώπης και πώς απαντούν στην επείγουσα κατάσταση που διαμορφώθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. 

Περιεχόμενα

Κύρια ευρήματα 

 • 76 % των τοπικών πολιτικών ανέφεραν ότι η περιφερειακή και τοπική τους αρχή δέχεται μετανάστες από την Ουκρανία και τουλάχιστον οι μισοί από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι η περιφερειακή ή τοπική αρχή τους στέλνει υλική βοήθεια στην Ουκρανία.
 • 2 στους 4 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας είναι η συμμετοχή των περιφερειών και των δήμων της ΕΕ στο σχέδιο ανασυγκρότησης.
 • 88 % των ερωτηθέντων τοπικών πολιτικών συμφώνησαν απόλυτα ή έτειναν να συμφωνήσουν ότι η «συνοχή» θα πρέπει να αποτελεί μία από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ο αριθμός αυτός κυμαίνονταν από 68 % στην Φινλανδία και έως 100 % στην Πορτογαλία.
 • Σχετικά με την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής σε σύγκριση με άλλες χρηματοδοτικές ροές (εθνικές ή περιφερειακές), περισσότεροι από έξι στους δέκα ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι πόροι των ταμείων συνοχής χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη συγκεκριμένων ειδών έργων (62 %). Περίπου ένας στους τρεις τοπικούς πολιτικούς δήλωσε ότι η χρηματοδότηση της συνοχής χρησιμοποιήθηκε για την ενσωμάτωση της πολιτικής της ΕΕ σε στρατηγικές που αναπτύχθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο (31 %) ενώ περίπου ένας στους πέντε ερωτηθέντες δήλωσε ότι στήριξε την εταιρική σχέση μεταξύ φορέων σε όλα τα θεσμικά επίπεδα (20 %) καθώς και τη σταθερότητα της χρηματοδότησης σε μακροπρόθεσμο στάδιο (16 %).
 • Όσον αφορά την ενημέρωση σχετικά με χρηματοδότηση της ΕΕ (στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής ή του NextGenerationEU) που έλαβε ο δήμος ή η περιφέρειά τους τα τελευταία δύο χρόνια, 35 % των τοπικών πολιτικών δήλωσαν ότι γνώριζαν για την χρηματοδότηση της ΕΕ.
 • 1 στους 10 ερωτηθέντες δήλωσε ότι είτε συμμετείχε πλήρως (1 %) είτε εν μέρει (9 %) στην κατάρτιση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
 • 51 % των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι βασικός στόχος της χρηματοδότησης της ΕΕ θα πρέπει να είναι η στήριξη της πράσινης μετάβασης της οικονομίας.
 • 77 % όσων απάντησαν δήλωσαν ότι ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου απαιτεί προσαρμογή των πολιτικών και της χρηματοδότησης της ΕΕ.
 • 89 % όσων απάντησαν συμφωνούν ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Πάνω από 6 στους 10 ερωτηθέντες (65 %) δήλωσαν ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν αποτελεσματικότερα στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης μέσω της εξασφάλισης συνεχούς συζήτησης επί του θέματος σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η έρευνα «Οι τοπικοί πολιτικοί για το μέλλον της Ευρώπης», διεξήχθη από την IPSOS. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου το 2022, ολοκληρώθηκαν 2698 συνεντεύξεις με τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς την ΕΕ. Η έρευνα συμπληρώνει τα πορίσματα της Ετήσιας έκθεσης της ΕΕ 2022 για την κατάσταση των περιφερειών και των δήμων που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Έγγραφα

National Factsheets

 1. Austria

 2. Belgium

 3. Bulgaria

 4. Croatia

 5. Cyprus

 6. Czech Republic

 7. Denmark

 8. Estonia

 9. Finland

 10. France

 11. Germany

 12. Greece

 13. Hungary

 14. Ireland

 15. Italy

 16. Latvia

 17. Lithuania

 18. Luxembourg

 19. Malta

 20. Netherlands

 21. Poland

 22. Portugal

 23. Romania

 24. Slovakia

 25. Slovenia

 26. Spain

 27. Sweden

Κοινοποίηση :
 
Back to top