Επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER)  

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER) καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Διαρθρωτικά ταμεία και χωροταξικός σχεδιασμός

Αστική πολιτική και στέγαση

Μεταφορές και διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών

Μακροπεριφέρειες, εδαφική συνεργασία και περιφερειακές στατιστικές και δείκτες

Ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τοπικά και περιφερειακά οικονομικά

Η γραμματεία της επιτροπής COTER είναι επίσης αρμόδια για το επίσημο μητρώο ΕΟΕΣ της ΕΕ και για τη διαχείριση της Πλατφόρμας ΕΟΕΣ η οποία συγκεντρώνει πολιτικούς και τεχνικούς εκπροσώπους όλων των υφιστάμενων και των υπό δημιουργία ΕΟΕΣ.

Επιπλέον, η επιτροπή COTER είναι αρμόδια για τις αναλύσεις εδαφικού αντίκτυπου (ΑΕΑ) . Οι ΑΕΑ παρέχουν στους εισηγητές της ΕτΠ αναλύσεις του εδαφικού αντικτύπου των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ.

Η COTER διαχειρίζεται επίσης τις κοινές δραστηριότητες ΕτΠ-ΟΟΣΑ , σε τομείς όπως η ποιότητα των δημόσιων επενδύσεων, η αποκέντρωση ή η περιφερειακή, αστική και αγροτική ανάπτυξη. Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ του ΟΟΣΑ και των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ και, εν τέλει, η βελτίωση των δημοσίων πολιτικών που προάγουν την οικονομική και την κοινωνική ευημερία.

Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm